PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA 2017

Željko Vrečar, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Št. izdanega priznanja: 160

Leto podelitve: 2017

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Željko Vrečar je od leta 1980 aktiven član Društva varnostnih inženirjev Celje na področjih varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva ter koordinacije v fazi priprave in izvajanja gradbenega projekta. Odlikujejo ga znanje in izkušnje, organizacijska sposobnost, pozitivna naravnanost ter povezanost z zaposlenimi in vodstvenimi kadri v podjetjih, v katerih deluje. Znanje in izkušnje nesebično deli s stanovskimi kolegi.

Jernej Jenko, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Št. izdanega priznanja: 161

Leto podelitve: 2017

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Jernej Jenko je od prve zaposlitve po zaključku študija član Društva varnostnih inženirjev Ljubljana. Bil je pomočnik tajnika in kasneje dvakrat tajnik društva, to funkcijo pa opravlja tudi sedaj. Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana je največje društvo s tega področja v Sloveniji, kar pomeni veliko organizacijskega in drugega dela, kateremu vedno nesebično namenja svoj prosti čas. Redno objavlja strokovne članke v publikacijah za varnost in zdravje pri delu in drugih strokovnih publikacijah ter na posvetih in konferencah. Bil je tudi eden od avtorjev priročnika za Varnost in zdravje pri delu založnika Forum iz Maribora. Pri svojem strokovnem delu – pri različnih delodajalcih z dovoljenjem za delo in zadnjih 10 let pri Zavodu za varstvo pri delu – se poleg s stroko varstva pri delu in varovanja okolja ukvarja še z različnimi sistemi vodenja kakovosti v podjetjih. Sodeluje na različnih mednarodnih konferencah in posvetih društva s področja akustike, varstva pri delu in varovanja okolja. Leta 2014 je vodil organizacijo mednarodne strokovne in znanstvene konference Management and Safety v Moravskih Toplicah. Kot koordinator za Slovenijo sodeluje v Evropskem združenju varnostnih inženirjev. Od leta 2015 pomaga pri nastanku in delovanju Balkanske mreže varnosti in zdravja pri delu BalcanOSH. Zavzema se za povezovanje strokovnih delavcev varnosti in zdravja pri delu in sorodnih področij na mednarodni ravni, saj je zanj mednarodna izmenjava znanja prihodnost stroke.

Adis Medić, diplomirani varnostni inženir, magister poslovnih ved, doktor znanosti

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Št. izdanega priznanja: 162

Leto podelitve: 2017

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Adis Medić je član Društva varnostnih inženirjev Gorenjske. Odlikuje se po želji po novih znanjih za motiviranje vodilnih in zaposlenih za varno in zdravo delo. Leta 2005 je postal diplomirani varnostni inženir z diplomskim delom o varnem delu s fluorovodikovo kislino v jeklarski industriji, leta 2010 je postal magister poslovnih ved z magistrsko nalogo o motivaciji kot pomembnem faktorju za zagotavljanje varnega in zdravega dela in leta 2017 je postal doktor znanosti z doktorskim delom o determinantah zrelosti varnostne kulture v podjetjih. Objavlja članke o vplivu etičnega poslovanja na zrelost varnostne kulture v slovenskih podjetjih in sodeluje na konferencah s prispevki o usposabljanju za varnost in zdravje pri delu. Je koordinator na gradbiščih in je sodeloval v mednarodnih investicijskih projektih v jeklarski industriji, vrednih več kot 200 milijonov evrov.

Vladimir Jenko, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Koper

Št. izdanega priznanja: 163

Leto podelitve: 2017

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Vladimir Jenko je varnostni inženir od leta 1983. Je nosilec dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Sodeloval je pri pripravi internih glasil ter gasilskih zbornikov ter več strokovnih člankov, med drugim članka za revijo ˝Delo in varnost˝ na temo sanacije hrupa v proizvodnji čistilnih gobic. Je interni presojevalec za sistem vodenja kakovosti po standardih ISO 9001 in ISO/TS 16949. Od leta 2004 je predsednik prostovoljnega industrijskega gasilskega društva PLAMA ter ustanovitelj njegove moške in ženske tekmovalne gasilske ekipe, ki je v letih 1985-2003 dosegla odlične rezultate na državnih tekmovanjih Gasilske zveze Slovenije.

Od leta 1985 je aktiven član Društva varnostnih inženirjev Koper in svoje znanje rad prenaša na druge. Sodeloval je na različnih seminarjih, strokovnih ekskurzijah društva ter pri pripravi zbornika ob njegovi trideseti obletnici.

Blaž Repše, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

Št. izdanega priznanja: 164

Leto podelitve: 2017

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Blaž Repše je bil v Renaultovem podjetju za proizvodnjo in komercializacijo avtomobilov Revoz iz Novega mesta sprva strokovni delavec za varnost pri delu, nato ergonom po dodatnem šolanju v Franciji na deloviščih kaizen, 5S ter lean ter končno vodja Službe za varnost in zdravje pri delu, požarno varnost ter varovanje premoženja. Sodeloval je pri petih projektih integracije novih modelov Twingo in Smart na proizvodne linije v Novem mestu. Skupaj s kolegi iz Renaultovih centralnih služb je skrbel, da je bilo področje varnosti in zdravja pri tem primarni cilj, delovne obremenitve zaposlenih na najmanjši možni meri, vgradnja kosov in embalaž na domači liniji pa kar najbolj enostavna. Svoje znanje in ideje je prenašal v lokalno okolje in po letu 2016 v svoje novo delovno okolje. V društvo se je včlanil leta 2003 na začetku svoje poklicne poti in je član njegovega izvršilnega odbora. Na več seminarjih je organiziral predstavitve svojega dela in dobrih praks. Deluje profesionalno. Aktivno sodeluje z lokalnimi oblastmi ter inšpektoratom. S svojo vztrajnostno in resnim delom je dokazal, da je mogoče premagati tudi na videz nepremagljive ovire. Ne boji se novih izzivov in širi pozitivno sporočilo o pomembnosti varnosti in zdravja pri delu.

Stanislav Golc, magister organizacijskih znanosti, diplomirani organizator dela in inženir varstva pri delu

Predlagatelj: Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

Št. izdanega priznanja: 165

Leto podelitve: 2017

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Stanislav Golc kljub upokojitvi ostaja aktivni raziskovalec in svetovalec na področju zdravja in varnosti pri delu, požarne varnosti ter civilne zaščite na lokalni in regionalni ravni. Pridobil je mednarodne licence, kakršne so projektni manager, mentor študijskih krožkov, svetovalec v podjetništvu, auditor za sisteme vodenja  idr. Je mednarodni presojevalec za standarda BS OHSAS 18001 in ISO 9001, specialist za razvoj internih standardov varnega dela po mednarodni licenci IPAF ISO 18878, koordinator na gradbiščih, izvajalec sistemov vodenja po ISO 9001, ISO 14001, SHE standardov (Varnost, Zdravje, Okolje) ter sistema okoljskega ravnanja in presojanja EMAS. Sedemnajst let je uspešno   deloval v Industrijskem gasilskem društvu Henkel Slovenija in petdeset let v teritorialnem Prostovoljnem gasilskem društvu Cirkulane. V Društvu strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj deluje od njegove ustanovitve. V tem času je bil že član upravnega odbora, predsednik nadzornega odbora, član projektnih in strokovnih  delovnih skupin, predsednik delovne skupine za predlaganje strokovnih nagrad ter predavatelj na društvenih in drugih seminarjih o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti. Ima strokovni sistemsko-analitični pristop, izjemne organizacijske sposobnosti, nadarjen je za timsko delo ter zna navezovati stike z drugimi društvi, civilnimi združenji, upravnimi organi in inšpekcijami.

Elizabeta Korošec, varnostna inženirka, diplomirana organizatorka-menedžerka, magistrica organizatorka

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Št. izdanega priznanja: 166

Leto podelitve: 2017

Dobitnica prejme plaketo.

Utemeljitev: Elizabeta Korošec je leta 1986 diplomirala na višji tehniški varnostni šoli v Ljubljani in se leta 1988 po zaposlitvi na Koroškem včlanila v Društvo varnostnih inženirjev Velenje. Že tri desetletja sooblikuje uspešno podobo društva, nesebično deli svoje strokovno znanje in povezuje članstvo. Deluje v različnih odborih in projektih društva. V zadnjih dveh mandatih je članica disciplinske komisije. Je pozitivno naravnana in predana poslanstvu varnostne inženirke, kar je za društvo in stroko veliko vredno. Prioriteta Elizabete Korošec v podjetjih, v katerih izvaja strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, je prenašanje dobre prakse varnosti pri delu in ergonomije med delavce ter ozaveščanje vodstvenih struktur o pomenu investiranja v varnost in zdravje pri delu delavcev. Kot soavtorica je sodelovala pri izdaji učbenika Ergonomija in varstvo pri delu, ki ga je v letu 2010 izdal Konzorcij višjih strokovnih šol za izvedbo projekta IMPLETUM pri založbi  Zavod IRC, Ljubljana. Od leta 2002 je članica prostovoljnega gasilskega društva v svojem domačem kraju. V letu 2012 je pridobila čin gasilske častnice, to znanje in izkušnje pa s pridom uporablja pri izvajanju strokovnih nalog požarnega varstva v podjetjih.