PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA 2018

Luka Bratec, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Št. izdanega priznanja: 167

Leto podelitve: 2018

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Luka Bratec je leta 2004 diplomiral na Oddelku za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Strokovni izpit s področja varnosti pri delu je opravil leta 2005 in s področja požarne varnosti leta 2008. Od leta 2011 je koordinator za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ter od leta 2014 svetovalec za prevoz nevarnega blaga in notranji presojevalec sistema OHSAS 18001. Član Društva varnostnih inženirjev Ljubljana je od leta 2010 ter od leta 2015 član njegovega izvršilnega odbora. Na posvetih društva je sodeloval z več odličnimi prispevki o varnem delu na soncu, delu s kremenom ter delu na višini in v dizelskih hlapih. Objavlja tudi v strokovni reviji Delo in Varnost. Sodeluje pri organizaciji strokovnih ekskurzij društva (2018 na Dunaj). Vključil se je v mednarodne aktivnosti društva za povezovanje s strokovnimi institucijami v tujini. Organiziral je mednarodne delavnice (Balcan Road Show, Working on Heights) in na mednarodnih in domačih konferencah predstavljal aktivnosti slovenske stroke (2015: Skopje in Nova Gorica, 2016: Bolgarija in BALcanOSH na Bledu). Od leta 2016 predseduje komisiji društva za sodelovanje z državnimi in mednarodnimi institucijami. Uspešno navezuje stike z domačimi ter tujimi predavatelji in strokovnjaki varnosti in zdravja pri delu, kar se odraža v naraščajoči socialni in strokovni mreži društva.

Matjaž Časl, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Št. izdanega priznanja: 168

Leto podelitve: 2018

Dobitnik prejme plaketo

Utemeljitev: Matjaž Časl je leta 1988 diplomiral na Višji tehniški varnostni šoli v Ljubljani. Leta 1989 se je včlanil v Društvo varnostnih inženirjev Velenje ter v njem vseskozi aktivno sodeloval in sooblikoval uspešno podobo društva. Že skoraj tri desetletja članstvu društva nesebično deli svoje bogato strokovno znanje in ga tako še bolj povezuje. V podjetjih, za katera je opravljal strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu, je potekal intenziven tehnični razvoj ter modernizacija metalurških agregatov in tehnoloških procesov. Težka fizična in nevarna dela v zdravju škodljivem delovnem okolju so zamenjali manj nevarni ter zdravju manj škodljivi tehnološki procesi. Vključeval se je v njihovo snovanje in pripomogel, da sta bila pri uvajanju sprememb na prvem mestu varnost in zdravje delavcev. Njegovo geslo VARNOSTI PREDNOST je že več desetletij zapisano in vidno daleč naokoli na zunanji steni podjetja ŠTORE STEEL, d. o. o.

Nikolina Vidovič, diplomirana varnostna inženirka

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Št. izdanega priznanja: 169

Leto podelitve: 2018

Dobitnica prejme plaketo.

Utemeljitev: Nikolina Vidovič je študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer varstvo pri delu in požarno varstvo, zaključila v letu 2005 in se še istega leta včlanila v Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske. Izkušnje s področja varnosti in zdravja  pri delu  je pridobila v podjetju Sava Medical in storitve, d. o. o., v poslovnem sistemu Sava Kranj ter na področju zbiranja in predelave sekundarnih surovin v podjetju Ekol, d. o. o. Od leta 2017 opravlja strokovne naloge varnostnega inženirja v podjetju Iskraemeco, d. d. Kranj. Poleg osnovnih nalog varnostnega inženirja vodi tudi sistem OHSAS 18001 ter sodeluje v različnih evropskih projektih (Pravični števec …). V društvu je članica izvršnega odbora in predava na posvetih društva. Priznanje Avgusta Kuharja naj bo vzpodbuda za nadaljnje delo in zahvala za dosedanje.

Oras Jerman, strojni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Koper

Št. izdanega priznanja: 170

Leto podelitve: 2018

Dobitnik prejme plaketo

Utemeljitev: Oras Jerman je dolgoletni član Društva varnostnih inženirjev Koper.  Po zaključku študija na strojni fakulteti je bil sedemnajst let uspešen projektant strojev in naprav. Na podlagi dodatnih usposabljanj in strokovnih izpitov ga je delodajalec pooblastil za opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter okolja.  Sodeloval je pri vzpostavitvi standardov ISO 9000/9001, ISO 14000/14001 ter OHSAS 18000/18001. Do upokojitve je poleg izvajanja predpisanih strokovnih nalog vzdrževal in urejal vso dokumentacijo  in izvajal potrebne ukrepe za vsakoletne zunanje presoje teh standardov. Tudi po upokojitvi  leta 2016 ostaja član društva ter svoje znanje in izkušnje prenaša med preostale člane. V društvu je sodeloval na različnih seminarjih, strokovnih ekskurzijah in pri pripravi zbornika ob trideseti obletnici društva.

Srečko Slemenšek, diplomirani inženir strojništva

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Št. izdanega priznanja: 171

Leto podelitve: 2018

Dobitnik prejme plaketo

Utemeljitev: Srečko Slemenšek je bil v svoji delovni dobi najprej pooblaščena oseba v službi varnosti in zdravja pri delu v gradbenem podjetju Ingrad in kasneje vodja službe varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom v podjetju Žična, vodja službe varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom v podjetju Alpos, d. d., ter je pred upokojitvijo izvajal naloge strokovnega delavca za varnost pri delu v Etra, d. o. o., in drugih podjetjih. Ker je Etra, d. o. o., izvajala projekte na novih tehnologijah, je že v fazi projektiranja skrbel za ukrepe varnosti in zdravja pri delu. Ves čas je aktivno sodeloval v Društvu varnostnih inženirjev Celje, bil več mandatov član izvršnega odbora društva in je  kljub upokojitvi še vedno član častnega razsodišča društva. V društvu ves čas aktivno sodeluje pri organiziranju seminarjev in strokovnih ekskurzij.

Vesna Avsenik, diplomirana varnostna inženirka

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

Št. izdanega priznanja: 172

Leto podelitve: 2018

Dobitnica prejme plaketo.

Utemeljitev: Vesna Avsenik je na poklicno pot varnostnega inženirja stopila v letu 1994, v nadaljnjih letih pa pridobila vse potrebne strokovne izpite za samostojno izvajanje vseh strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in koordinacije na gradbiščih. Predvsem v dolenjskih podjetjih je orala ledino pri izdelavi požarnega reda in izjave o varnosti z oceno tveganja. Od leta 2008 je bila odgovorna oseba za področje varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter korporativne varnosti za pošte določenih regij v Sloveniji. Aktivno je sodelovala pri vpeljevanju sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po standardu OHSAS 18001 in projektih za boljše delovne pogoje zaposlenih. Bila je koordinatorka na gradbiščih pri adaptacijah in novogradnjah poslovalnic. Leta 2015 je pridobila poklicno kvalifikacijo za varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga. Od leta 2018 dela na področju korporativne varnosti v Poštnem logističnem centru. Članica Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Novo mesto je od začetka dela v stroki. Aktivno deluje v organih društva, sedaj tudi kot članica izvršilnega odbora. Ne boji se novih strokovnih izzivov in je pripravljena pomagati ter širiti pozitivno sporočilo o pomembnosti področja varnosti in zdravja pri delu.

Zvonko Milošič, univerzitetni diplomirani inženir strojništva

Predlagatelj: Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

Št. izdanega priznanja: 173

Leto podelitve: 2018

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Zvonko Milošič je od leta 2006 član Društva strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj. Zadnja štiri leta vodi komisijo, ki organizira dva seminarja letno, ki ju tudi moderira. V razpravah na vseh sestankih in druženjih društva se zavzema za dvig varnostne kulture. Aktiven je v razpravi o razvoju in uvajanju sistema vodenja zdravja in varnosti pri delu v mala in srednje velika podjetja in organizacije. Sodeluje pri uvajanju in implementaciji zahtev mednarodnih standardov za poklicno zdravje BS OHSAS 18001 in novoizdanega mednarodnega standarda za sisteme vodenja zdravja in varnosti pri delu ISO 45001:2017. Kot sodni izvedenec na članskih sestankih povzema sodno prakso o  vzrokih izrednih dogodkov, kakršni so nezgode in poškodbe pri delu, požari ter drugi incidenti v delovnem in širšem okolju.