NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA NAJBOLJŠE DIPLOMSKO DELO 2019

Lea Grenc,  dipl. inž. teh. var. (UN)

Naslov diplomskega dela: Vpliv gospodarskih dejavnosti in spola na bolniški stalež

Leto podelitve: 2019

Št. izdane nagrade: 20

Dobitnica prejme: plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev mentorja:

Lea Grenc, dipl. inž. teh. var. (UN), je v študijskem letu 2018/2019 pod mojim mentorstvom pripravila diplomsko delo z naslovom Vpliv gospodarskih dejavnosti in spola na bolniški stalež, ki ga je uspešno zagovarjala v septembru 2019. V diplomskem delu je obravnavala področje bolniške odsotnosti z delovnega mesta za različne gospodarske dejavnosti in razliko med spoloma. Preučevala je bolniški staž ne glede na vzrok, se pravi, če je bila odsotnost zaradi poškodbe na delu ali ne.

Diplomsko delo raziskuje, kako različne gospodarske dejavnosti in spol vplivajo na različne kazalnike bolniškega staleža v Sloveniji. Potrebne podatke za diplomsko delo je študentka pridobila iz javno dostopnih podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Analizirala je obdobje med letoma 2008 in 2017. Za določanje vpliva na bolniški stalež so bili uporabljeni trije normirani kazalniki: izgubljeni koledarski dnevi na zaposlenega, število primerov na 100 zaposlenih ter povprečno trajanje ene odsotnosti. Ugotovila je, da so kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, rudarstvo, finančne in zavarovalniške dejavnosti, poslovanje z nepremičninami, dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti ter zdravstveno in socialno varstvo gospodarske dejavnosti, ki so se znašle v zgornjih 10 % glede na povprečne vrednosti oziroma varianco teh kazalnikov. Študentka je pri svojem delu tudi opazila razliko pri značilnostih bolniškega staleža pri ženskah in moških. Ženske so imele več izgubljenih koledarskih dni na zaposlenega in večje število primerov na 100 zaposlenih kot moški. Daljše povprečno trajanje ene odsotnosti pa so imeli moški. V splošnem je v tem obdobju število izgubljenih dni na zaposlenega ostajalo konstantno, število primerov na 100 zaposlenih je naraščalo ter padalo povprečno trajanje ene odsotnosti.

Kandidatka je pri izvedbi diplomskega dela pokazala veliko mero samostojnosti in natančnosti. Delo je napisano pregledno in razumljivo ter presega povprečna dela s tega področja. Dodatni kriteriji izbora kandidatke so: visoka povprečna ocena študija, aktivna vključenost v delo Komisije za varstvo pri delu in požarno varstvo na UL FKKT ter tutorstvo študenta s posebnimi potrebami v študijskem letu 2018/2019. Diplomsko delo Lee Grenc predstavlja prispevek k napredku razvoja varnosti in zdravja in Upravi fundacije Avgusta Kuharja predlagam, da kandidatki podeli nagrado za najboljše diplomsko delo za leto 2019.

Izr. prof. dr. Tomaž Urbič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani