PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA 2019

Albert  Suban, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Koper

Št. izdanega priznanja: 174

Leto podelitve: 2019

Dobitnik prejme plaketo

Utemeljitev: Albert Suban se je ob delu šolal na Višji tehniški varnostni šoli ter pridobil naziva varnostni inženir in diplomirani varnostni inženir. Do upokojitve je bil strokovni sodelavec v delniški družbi Droga Kolinska.  Kljub upokojitvi ostaja dolgoletni član Društva varnostnih inženirjev Koper, aktivno sodeluje  na seminarjih in strokovnih ekskurzijah ter posreduje svoje znanje in izkušnje. V gasilski dejavnosti pa je aktiven že 51 let in ima naziv višjega gasilskega častnika  II. stopnje. Bil je gonilna sila pri izgradnji gasilskega doma Prostovoljnega gasilskega društva Sečovlje ter pri dvigu standardov varnosti in zdravja pri delu v gasilski dejavnosti.

David Preša, diplomirani varnostni inženir in magister poslovnih ved

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Št. izdanega priznanja: 175

Leto podelitve: 2019

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: David Preša je leta 2005 diplomiral na Oddelku za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani in kasneje opravil še vse strokovne izpite za samostojno izvajanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in koordinacije na gradbiščih. Širil je svoje znanje tudi na poslovno področje, zaključil magistrski študij na Fakulteti za komercialne in poslovne vede ter postal magister poslovnih ved. Opravlja strokovne naloge v gumarstvu, gradbeništvu, komunalni, storitveni in drugih dejavnostih. Dve izmed podjetij, v katerih je bil  član strokovnega tima za varnost in zdravje pri delu ter za varstvo pred požari, sta prejeli priznanje ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu. Obe pa sta prejeli tudi priznanje za dobro prakso Zdravo delovno okolje Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu. Je dolgoletni član Društva varnostnih inženirjev Gorenjske, član Zbornice varnosti in zdravja pri delu ter v mandatu 2018–2020 tudi član njenega razsodišča. Aktivno je sodeloval pri pripravi gradiv za varno delo v gradbeništvu in oceni tveganja za stroje.

Nevenka Oblak, magistrica managementa (VII/2) in diplomirana ekonomistka (VI) ter kemijska tehnica (V)

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Leto podelitve: 2019

Dobitnica prejme plaketo.

Št. izdanega priznanja: 176

Utemeljitev: Nevenka Oblak je svojo poklicno pot začela v podjetju Kili Liboje in jo nadaljevala v podjetju Agrina Žalec, kjer je prvič začela opravljati naloge na področju varnosti in zdravja pri delu. Poklicna pot jo je peljala v Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana. Od leta 2007 je zaposlena v Službi varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom invalidskega podjetja Mercator IP, d. o. o.  Za Poslovni sistem Mercator opravlja strokovne naloge na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva predvsem na področju usposabljanja zaposlenih za varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom. Aktivno sodeluje pri vzpostavitvi požarne varnosti v Poslovnem sistemu Mercator. Kot promotor zdravja sodeluje pri projektih za ozaveščanje zaposlenih o zdravem življenjskem slogu. Svoje znanje redno nadgrajuje na mednarodnih seminarjih in posvetih. Kot aktivna članica Društva varnostnih inženirjev Celje vse od leta 1986 pomaga pri organizaciji seminarjev in strokovnih ekskurzij.

Frančišek Zavašnik, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Št. izdanega priznanja: 177

Leto podelitve: 2019

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Frančišek Zavašnik je dolgoletni član Društva varnostnih inženirjev Velenje in strokovni delavec za varnost pri delu. V društvu je aktiven in strokoven, predvsem pa nesebično deli svoje bogate strokovne izkušnje in znanja. Pomagal je pri pripravi spletne strani društva in sodeloval pri njeni vzpostavitvi.

Matej Polanc, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije – Nova Gorica

Št. izdanega priznanja: 178

Leto podelitve: 2019

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Matej Polanc je leta 2000 diplomiral na Oddelku za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Strokovni izpit s področja varnosti pri delu je opravil leta 2001, s področja požarne varnosti pa leta 2002. Osnovna andragoška znanja je pridobil leta 2003. Leta 2009 je na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo  opravil izpit za opravljanje nalog koordinatorjev tako za fazo priprave kot za fazo izvajanja projekta. Leta 2009 je na Inženirski zbornici Slovenije pridobil naziv pooblaščeni inženir področja požarna varnost (TP) in leta 2010 še naziv pooblaščeni inženir področja tehnična varnost (TV). Vpet je torej med strokovni področji varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost. Član Društva varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije je od leta je 2001 in član njegovega upravnega odbora od leta 2014. Odlikujejo ga znanje in izkušnje, organizacijska sposobnost, pozitivna naravnanost in vestno delo. Znanje in izkušnje nesebično deli s stanovskimi kolegi. Priznanje Avgusta Kuharja naj mu bo vzpodbuda za nadaljnje delo in zahvala za dosedanje delo.

Rajko Brglez, zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa

Predlagatelj: Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

Št. izdanega priznanja: 179

Leto podelitve: 2019

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Upokojeni  doktor medicine Rajko Brglez je specialist medicine dela, prometa in športa z bogato poklicno potjo na območju Ptuja, Ormoža, Lenarta in Slovenskih Goric. V regiji je delal v obratnih ambulantah različnih podjetij ter v dispanzerjih za medicino dela, prometa in športa v zdravstvenih domovih, bil nadzorni zdravnik na območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter zdravnik svetovalec v Zavodu za zaposlovanje. Opravil je podiplomski študij o zdravljenju alkoholizma pri dr. Janezu Ruglju in v obdobju 1983–1989 delal v Klubu zdravljenih alkoholikov, ki ga je v ptujskem podjetju Agis ustanovil skupaj s socialno delavko podjetja in koterapevtko Jasno Toplak. Deloval je kot specialist medicine športa v športnih klubih in na tekmovanjih. Najraje pa je opravljal celovito preventivno in kurativno zdravstveno varstvo za vse zaposlene. Dobro je sodeloval z vodstvi podjetij in ustanov v regiji ter njihovimi strokovnimi službami za varnost in zdravje pri delu.

Že 18 let je član Društva strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj. Aktivno sodeluje pri pripravi strokovnih tem s področja medicine dela za društvene simpozije in seminarje. Na delovnih sestankih društva daje strokovna mnenja pri obravnavi predvsem aktualnih tem s področja medicinskega dela, ocene tveganja, preventivnih zdravstvenih pregledov ter priprave in izvajanja programa promocije zdravja v delovnih okoljih. V društvu je predaval o analizi bolniškega staleža, o terapevtskih izkušnjah zdravljenja odvisnosti zaposlenih od alkohola ter o nadzoru zdravstvene dejavnosti in regijski razprostranjenosti bolezni v Sloveniji.