NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA NAJBOLJŠE DIPLOMSKO DELO 2001

Marko Tomazin, diplomirani varnostni inženir

Naslov diplomskega dela: Požarna in eksplozijska zaščita v odpraševalnih sistemih pri obdelavi lesa

Leto podelitve: 2001

Št. izdane nagrade: 2

Dobitnik prejme: plaketo in denarno nagrado

Utemeljitev mentorja: Marko Tomazin, rojen 12. 9. 1977, je bil eden boljših rednih študentov na oddelku za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Večino izpitov je opravil s prav dobro in odlično oceno. Diplomiral je z odlično oceno pod mentorstvom doc. dr. Saše Petriček in prof. dr. Vladimirja Drusanyja.

Diplomiral je z diplomsko nalogo z naslovom Požarna in eksplozijska zaščita v odpraševalnih sistemih pri obdelavi lesa. V uvodnem delu je opisal splošne pogoje za nastanek prašnih eksplozij, značilnosti lesnega prahu in vzroke požarov ter eksplozij pri obdelavi lesa. V nadaljevanju je predstavil naprave za odpraševanje v lesni industriji ter ukrepe in sisteme aktivne oziroma pasivne zaščite, ki omogočajo, da poteka proces odpraševanja varno. Pri delu je upošteval domače in tuje predpise, smernice ter strokovna mnenja (VDI, VdS, NFPA, Zaključki komisije …).

Osredotočil se je predvsem na projektiranje aktivne požarne zaščite odpraševalnih sistemov, ki jo sestavljajo javljalniki isker, požarna centrala in sistemi za gašenje. Poudaril je pomen ustrezne nastavitve vsakega posameznega dela aktivne požarne zaščite. Nastavitve morajo biti prilagojene specifičnim pogojem v proizvodnji in odpraševanju. Opisal je stabilne gasilne sisteme za gašenje požarov v zbiralnikih prahu z ročnim in avtomatskim aktiviranjem. V diplomskem delu je prikazal tudi delovanje in dimenzioniranje naprav za razbremenjevanje tlaka pri prašnih eksplozijah v lesni industriji. Za zaključek je sestavil listo kontrolnih vprašanj, ki so v pomoč pri kontroliranju požarne varnosti odpraševalnih sistemov.

Naloga je odličen primer povezave požarne zaščite in ureditve delovnih mest in delovnega prostora za varno in zdravju neškodljivo delo. Prah, ki je zdravju škodljiv in eksplozijsko nevaren v prostoru, je treba odvajati varno in ga tudi ustrezno shranjevati. Tu je diplomant opozoril na številne pasti in nevarnosti, ki spremljajo ta proces. S kontrolnimi vprašanji je poskušal opozoriti na tveganja že v samem delovnem procesu in seveda posledično tudi pri vseh fazah odvajanja prahu iz prostora.

Naloga je prispevek k izboljšanju varnosti in zdravja v lesni industriji, saj opozarja na nevarnosti, ki so posledica prahu kot nujnega stranskega produkta v tej industriji. Ponuja rešitve za varno delo in preverjanje postopkov za odpravo tveganj. Zato odbor za študijske zadeve Oddelka za tehniško varnost meni, da je diplomsko delo Marka Tomazina, diplomiranega varnostnega inženirja, najboljša diplomska naloga v šolskem letu 2000/2001 in je primerna za nagrado Avgusta Kuharja v letu 2001.

Mag. Jože Šrekl, predstojnik Katedre za varstvo pri delu