PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA 2003

Franc Pintar, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Številka izdanega priznanja: 48

Leto podelitve: 2003

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Franc Pintar je v Železarni Jesenice opravljal najodgovornejša dela pri tehniškem, ekološkem in zdravstvenem varstvu, zdaj pa je v družbi Acroni Jesenice odgovoren za požarno varnost in opravlja strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu v profitnem centru Hladna predelava. V Društvu varnostnih inženirjev Gorenjske deluje od njegove ustanovitve leta 1987. Vseskozi je bil tajnik društva oziroma član upravnega odbora.

Štefan Sašo Pisanec, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Številka izdanega priznanja: 49

Leto podelitve:  2003

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Štefan Sašo Pisanec je sprva služboval na Rudarskem šolskem centru Velenje, nato pa do upokojitve v Železarni Štore kot vodja službe varstva pri delu ter tehničnega in zdravstvenega varstva. Z dr. Jankom Sušnikom je sodeloval pri analizi delovnih mest, ki se šteje za predhodnico ocene tveganja. V Društvu varnostnih inženirjev Celje je aktivno sodeloval od leta 1968. Organiziral je strokovne ekskurzije doma in po svetu. Na posvetih je predstavljal strokovna spoznanja iz Železarne Štore. Tudi po upokojitvi v društvu aktivno deluje.

Anton Rančigaj, gasilski inženir

Predlagatelj: Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja

Številka izdanega priznanja: 50

Leto podelitve: 2003

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Anton Rančigaj je skupaj z jedrom društva v letu 1993 dal nov zagon Društvu strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja. Kot predsednik v dveh mandatih je s svojim vestnim, strokovnim in požrtvovalnim delom dal temelje za delo društva. Je odličen organizator in koordinator seminarjev ter izvajalec številnih strokovnih nalog.

Stanko Ožbot, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Sekcija za gradbeništvo

Številka izdanega priznanja: 51

Leto podelitve: 2003

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Stanko Ožbot je zaposlen v gradbenem podjetju Primorje iz Ajdovščine. Sodeluje pri projektiranju in izvedbi projektov nizke in projektov visoke gradnje ter izgradnji hidroenergetskih objektov. Izdeluje projektno dokumentacijo s področja varnosti pri delu in požarne varnosti ter zagotavlja strokovno podporo varnosti pri gradnji. Je cenjen strokovnjak na področju varnosti pri delu v gradbeništvu in član izvršilnega odbora Sekcije za gradbeništvo pri Zbornici varnosti in zdravja pri delu. Svoje znanje nesebično posreduje članom sekcije.

Dobrica Dimić, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Številka izdanega priznanja: 52

Leto podelitve: 2003

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Dobrica Dimić je bil eden izmed pobudnikov in ustanoviteljev Društva varnostnih inženirjev Velenje. Bil je njegov podpredsednik in predsednik ter pogosto dal pobudo za strokovno delo. Usposablja za varnost in zdravje pri delu ter je mentor študentom in mladim varnostnim inženirjem.

Džari Šakirov, diplomirani inženir tekstilne tehnologije

Predlagatelj: Društvo inženirjev in tehnikov tekstilne industrije Slovenije za varstvo pri delu

Številka izdanega priznanja: 53

Leto podelitve: 2003

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Džari Šakirov je svoje bogato znanje tekstilne tehnologije uspešno združil z varnostjo in zdravjem pri delu. V podjetju Rašica je bil vodja službe za varstvo pri delu in požarne varnosti. Vse svoje sposobnosti in znanje je uporabil pri delu v Društvu inženirjev in tehnikov tekstilne industrije Slovenije za varstvo pri delu in pripomogel k uspešnosti vsakoletnih strokovnih posvetov ter strokovnih ekskurzij doma in v tujini. Je tudi aktivni član Društva varnostnih inženirjev Ljubljana.

Alojz Pšaker, univerzitetni diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Številka izdanega priznanja: 54

Leto podelitve: 2003

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Alojz Pšaker je do upokojitve leta 1994 opravljal strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v podjetju Iskra Tel v proizvodnji, montaži in preizkusu visoke tehnologije digitalnih telefonskih central. V Društvu varnostnih inženirjev Ljubljana deluje od leta 1974. Kot tajnik društva je vzpostavil natančno evidenco članstva ter sodeloval pri organizaciji številnih posvetov in ekskurzij v tujino. V Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije je dejaven od leta 1981, v več obdobjih je bil njen tajnik. Sodeloval je pri izvedbi pripravljalnih seminarjev za strokovne izpite tehniške varnosti pri Inženirski zbornici Slovenije.

Vinko Šušteršič, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Številka izdanega priznanja: 55

Leto podelitve: 2003

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Vinko Šušteršič je leta 1974 postal član Društva varnostnih inženirjev Ljubljana ter bil član njegovega upravnega odbora od leta 1978 do upokojitve leta 1996. Organiziral je številne strokovne ekskurzije v tujino ter sodeloval pri organizaciji posvetov društva in Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije. Bil je delegat v skupščini Zveze inženirjev Slovenije. Do upokojitve je bil vodja službe za varstvo pri delu v Donitu Medvode, kjer se je zavzemal za čimprejšnjo ukinitev azbestne proizvodnje.

Vilko Švab, varnostni inženir in univerzitetni diplomirani organizator dela

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

Številka izdanega priznanja: 56

Leto podelitve: 2003

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Vilko Švab je že drugi mandat član upravnega odbora Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor. Pri organizaciji posvetov in izletov je vedno aktivno sodeloval ter prispeval k uspešnemu delovanju društva. Je član invalidske komisije. Predseduje mariborskemu območnemu odboru Zbornice varnosti in zdravja pri delu. Štirinajst let je opravljal strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu v Tovarni avtomobilov Maribor, zdaj pa te naloge vodi v družbi Vesna.