PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA 2004

Franc Pfajfar, lesarski tehnik

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Številka izdanega priznanja: 57

Leto podelitve: 2004

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Franc Pfajfar je od leta 1978 zaposlen v službi varstva pri delu in požarnega varstva Alplesa Železniki in jo vodi od leta 1982. Posvetil se je predvsem težkim delovnim razmeram v proizvodnji, ki jih je širitev Alplesa puščala ob strani. Vzpostavil je dobro sodelovanje z ustreznimi službami in vodilnimi. Zavzemal se je za boljše sodelovanje zaposlenih pri reševanju problematičnih razmer in za večja vlaganja v njihovo odpravljanje. Tehnološka prenova celotnega proizvodnega sistema je zagotovila dobre delovne razmere in odpravila vsa težka dela. Predvsem na izpustih voda in zraka je Alples začel tudi s sanacijo okolja. Franc Pfajfar je ves čas skrbel za dobro delovanje in izobraževanje tovarniških gasilcev v društvu, tako da je eno redkih v industriji regije, ki strokovno napreduje in kateremu ustanovitelj odvaja precejšnja sredstva za opremo. Vse od ustanovitve Društva varnostnih inženirjev Gorenjske leta 1987 je njegov aktivni član. V več mandatih delovanja društva so mu bile zaupane naloge v izvršnem odboru. Vedno je pripravljen pomagati in svetovati.

Vojeslav Adamič, univerzitetni diplomirani pravnik

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Številka izdanega priznanja: 58

Leto podelitve: 2004

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Vojeslav Adamič se je leta 1961 zaposlil kot tajnik v Zavodu Ljudske republike Slovenije za zdravstveno in tehnično varnost, kasneje preimenovanem v Zavod za varstvo pri delu, kjer je ostal zaposlen vse do upokojitve leta 1998. Naloga leta 1960 ustanovljenega Zavoda je bila skrb za organizacijo in izvajanje kompleksnega varstva pri delu. Prednostna naloga Zavoda je bila od vsega začetka organizacija stroke varstva pri delu v tesnem sodelovanju in povezovanju s člani društev varnostnih inženirjev in tehnikov. Vojeslav Adamič je sodeloval pri pripravi prvega republiškega zakona o varstvu pri delu leta 1966, pri pripravi zakona o varstvu pri delu leta 1974 in njegovih spremembah in dopolnitvah leta 1980. V obdobju od 1978 do 1986 je sodeloval pri pripravi več podzakonskih aktov. Pripravljal je programe za razne oblike izobraževanja in usposabljanja delavcev za varno delo in predaval na številnih posvetovanjih in seminarjih. Na pripravljalnih seminarjih za strokovne izpite iz varstva pri delu je predaval predmet Pravne osnove in socialna varnost. Aktivno je sodeloval pri pripravah za organizacijo in registracijo Zbornice varnosti in zdravja pri delu kakor tudi Fundacije Avgusta Kuharja. Dva mandata je bil eden najbolj aktivnih članov uprave Fundacije Avgusta Kuharja.

Milan Rifelj, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo inženirjev in tehnikov tekstilne industrije Slovenije za varstvo pri delu

Številka izdanega priznanja: 59

Leto podelitve: 2004

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Milan Rifelj opravlja strokovno delo varnosti in zdravja pri delu ter energetike v tekstilnem podjetju Labod, d. d., Novo mesto. Je član Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Novo mesto in ustanovni član Društva inženirjev in tehnikov tekstilne industrije Slovenije za varstvo pri delu ter dolgoletni podpredsednik. Sodeloval je pri izdelavi navodil za varno delo v tekstilni industriji. Redno sodeluje pri organizaciji letnih posvetov o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti v tekstilni industriji ter pri organizaciji izobraževanja iz varnosti in zdravja pri delu za vodilne in vodstvene delavce tekstilne industrije Slovenije. Na strokovnih ekskurzijah društva v domovini ali tujini mu je vedno zaupana skrb za dobro počutje.

Marjan Zdolšek, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Številka izdanega priznanja: 60

Leto podelitve: 2004

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Marjan Zdolšek je v stroki varnosti in zdravja pri delu začel delati leta 1969. Član Društva varnostnih inženirjev Velenje je od njegove ustanovitve leta 1980 in ves čas je dejaven v njegovih izvršnih organih. Podjetje, kjer je bil zaposlen, je vedno izdatno pomagalo društvu ob izvajanju temeljnih nalog. Sodeloval je pri delu Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije.

Rudi Ivančič, varnostni inženir

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

Številka izdanega priznanja: 61

Leto podelitve: 2004

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Rudi Ivančič v stroki varnosti in zdravja pri delu dela že od leta 1971, ko se je zaposlil kot referent v službi za varnost pri delu in vpisal študij ob delu na Višji tehniški varnostni šoli v Ljubljani. Od leta 1991 je samostojni podjetnik. Na pobudo Zveze društev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije je bil kot predsednik iniciativnega odbora eden od ustanoviteljev Medobčinskega društva varnostnih inženirjev in tehnikov Dolenjske in bil izvoljen tudi za njenega prvega predsednika. Vseskozi je bil aktiven – kot predsednik, podpredsednik ali član izvršnega odbora. Leta 1990 mu je Zveza društev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije podelila republiško priznanje za vsestransko požrtvovalno delo na področju varnosti pri delu.

Andrej Furlan, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev severnoprimorske regije Nova Gorica

Številka izdanega priznanja: 62

Leto podelitve: 2004

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Andrej Furlan dela na področju varstva pri delu v lesnopredelovalni industriji Meblo Nova Gorica od leta 1987. Sprva je bil referent tehničnega varstva v službi varstva pri delu v podjetju, leta 1992 je postal vodja službe varstva pri delu v poslovnem sistemu Meblo Nova Gorica. Strokovno je deloval predvsem na področju tehničnega varstva v lesnopredelovalni industriji. V letih tranzicije je s svojim širokim strokovnim znanjem pomagal in svetoval številnim podjetjem in samostojnim podjetnikom na območju severnoprimorske regije. Član Društva varnostnih inženirjev severnoprimorske regije je od leta 1987. Zadnjih deset let je tudi član izvršnega odbora društva. V društvu je vedno pripravljen prevzeti organiziranje in vodenje različnih projektov.

Miroslav Kapun, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

Številka izdanega priznanja: 63

Leto podelitve: 2004

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Miroslav Kapun celovito ureja varnost in zdravje pri delu v vseh družbah IMPOL-a Slovenska Bistrica. Je član Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor od leta 1980. Društvu je pridobil nove člane. V tem mandatnem obdobju je član upravnega odbora društva, odgovoren za organizacijo ekskurzij in prireditev.