PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA 2006

Robert Vaupotič, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu – Ptuj

Številka izdanega priznanja: 73

Leto podelitve: 2006

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Robert Vaupotič je ustanovni član Društva strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu – Ptuj in skrbnik njegove spletne strani http://www.dsdvz-ptuj.gajba.net. Društvo je prav zaradi te spletne strani medijsko dobro prepoznavno. Sodobna informacijska tehnologija omogoča članom društva učinkovit dostop do informacij. Na spletni strani so lastni prevodi standardov, gradiva internih usposabljanj društva, navodila za delo in primeri dobre prakse članov v njihovem delovnem okolju, mnenja strokovnjakov in inšpekcijskega nadzora ter vsi pomembni akti društva. Z namenom ozaveščanja o pomenu stroke varnosti in zdravja pri delu pa so širši javnosti na voljo splošne informacije društva, novice, utrinki, povezave ter e-poštni predal.

Jože Žagar, diplomirani inženir varstva pri delu in požarnega varstva

Predlagatelj:  Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

Številka izdanega priznanja: 74

Leto podelitve: 2006

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Jože Žagar je član Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Novo mesto od njegove ustanovitve. Bil je član nadzornega sveta in izvršilnega odbora ter v letih 2000 in 2001 predsednik društva. Sodeloval je pri ustanovitvi Zbornice varnosti in zdravja pri delu in pri dejavnostih za njeno uveljavitev, da bi z njo stroka varnosti in zdravja pri delu pridobila ustrezno vrednost. Je avtor in soavtor številnih publikacij in svoje izkušnje nesebično deli s stanovskimi kolegi. Pomemben delež je prispeval zlasti v panogi proizvodnje papirja in kartona.

Maks Vrečko, diplomirani inženir lesarstva

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Številka izdanega priznanja: 75

Leto podelitve: 2006

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev:  Maks Vrečko se je včlanil v Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske v letu, ko je pred sedmimi leti kot samostojni podjetnik začel delati v stroki varnosti in zdravja pri delu. Pri svojem delu dosega dobre rezultate. Od leta 2004 je član izvršnega odbora društva. Na društvenih delavnicah sodeluje z različnimi temami.

Mag. Emil Pirc, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev severnoprimorske regije – Nova Gorica

Številka izdanega priznanja: 76

Leto podelitve: 2006

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Emil Pirc je član Društva varnostnih inženirjev severnoprimorske regije – Nova Gorica od leta 1976. Med letoma 1980 in 2003 je bil član izvršnega odbora društva z različnimi funkcijami. Od leta 2003 je predsednik nadzornega odbora. Je sodni izvedenec za varstvo pri delu in požarno varnost ter član invalidske komisije II. stopnje Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Nenehno čuti potrebo po izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju. Med drugim si je pridobil naziva diplomiranega varnostnega inženirja in magistra varnosti. S svojim strokovnim znanjem je vedno pripravljen pomagati in svetovati tako v društvu kot tudi širše.

Venčeslav Kerec, inženir strojništva

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Številka izdanega priznanja: 77

Leto podelitve: 2006

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev:  Venčeslav Kerec se je vključil v delo Društva varnostnih inženirjev Velenje leta 1981 in bil četrt stoletja eden njegovih najbolj aktivnih članov. Je strokovni glasnik Koroške, varnost in zdravje pri delu pa je njegovo življenjsko poslanstvo. Oral je ledino zlasti pri zagotavljanju boljših delovnih razmer in ustrezne osebne varovalne opreme na gradbiščih.

Božidar Šef, varnostni inženir

Predlagatelj: Sekcija za gradbeništvo Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije

Številka izdanega priznanja: 78

Leto podelitve: 2006

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Božidar Šef je poklicno pot posvetil gradbeništvu in 26 let vodil službo varstva pri delu. V široki paleti strokovnih nalog mu je bilo največji izziv načrtovanje varnostne tehnike pri pripravi gradnje, tehnologija gradnje in izobraževanje iz varnosti pri delu. S svojim znanjem in izkušnjami je prispeval pri nastajanju strokovne literature. Rezultat njegovega dela je tudi priročnik s petsto vprašanji in odgovori iz varnosti pri delu ter izpitna vprašanja za gradbene delavce vseh profilov na Zveznem centru za izobraževanje gradbenih inštruktorjev. Je eden od pobudnikov strokovnih srečanj varnostnih inženirjev, zaposlenih v gradbenih podjetjih, ter ustanovitve sekcije za gradbeništvo in koordinatorjev. Od same ustanovitve sekcije je njen nepogrešljivi svetovalec in aktivno sodeluje pri pripravi strokovnih srečanj, izvedbi projektnih nalog sekcije za gradbeništvo  ter oblikovanju dobre prakse.

Drago Borštnar, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Številka izdanega priznanja: 79

Leto podelitve: 2006

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Drago Borštnar je član Društva varnostnih inženirjev Ljubljana od leta 1983. Vodi podjetje, ki je specializirano za varnost in zdravje pri delu šol in vrtcev. Na temo varnosti v šolstvu je organiziral številna predavanja in posvete ter napisal nekaj priročnikov. Je ustanovitelj in predsednik Društva sodnih izvedencev za varstvo pri delu in požarno varstvo Republike Slovenije ter predsednik komisije za preverjanje znanja kandidatov za sodne izvedence. Mlajšim kadrom rad posreduje svoje izkušnje. Predava tudi na posvetih Društva varnostnih inženirjev Ljubljana.

Mag. Marko Miš, univerzitetni diplomirani psiholog

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Številka izdanega priznanja: 80

Leto podelitve: 2006

Dobitnik prejme plaketo.

 Utemeljitev: Marko Miš je član Društva varnostnih inženirjev Ljubljana od leta 1969, tako kot pred njim njegov oče – eden prvih tajnikov društva. Pogosto je bil predavatelj na posvetih društva. Njegova strokovna specializacija pa je bila psihologija prometa. Bil je predsednik sekcije psihologov prometa pri Društvu psihologov Slovenije in sooblikoval doktrino na tem področju. Na področju varnosti in zdravja pri delu je pomembno njegovo publicistično delo pri slovenski reviji Delo in Varnost ter hrvaški reviji Sigurnost. Leta 1994 je bil pobudnik tradicionalnih mednarodnih konferenc Globalna varnost. Bil je soustanovitelj in kasneje podpredsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu ter v njej predsednik sekcije podjetij z dovoljenjem za delo.

Ljubica Smolković, varnostna inženirka

Predlagatelj: Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja

Številka izdanega priznanja: 81

Leto podelitve: 2006

Dobitnica prejme plaketo.

Utemeljitev: Ljubica Smolković je že od leta 1996 aktivna članica Društva strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja. Bila je članica upravnega odbora, sedaj pa je članica nadzornega odbora. Vedno je  pripravljena sodelovati pri organizaciji različnih projektov in posvetov, zelo je aktivna pri strokovnih usposabljanjih in delavnicah ter strokovnih ekskurzijah doma in tujini. Udeležuje se vseh simpozijev in posvetov ter aktivno sledi novostim iz varnosti in zdravja pri delu. Nenehno se dodatno izobražuje na področju stroke. Letos je zaključila izobraževanje za svetovalca za promocijo zdravja pri delu in si tako pridobila naziv Svetovalka za promocijo zdravja pri delu.

Dušan Lederer, univerzitetni diplomirani inženir strojništva

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

Številka izdanega priznanja: 82

Leto podelitve: 2006

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Dušan Lederer je leta 1972 nastopil delo na republiški inšpekciji dela in se pri svojem delu srečeval z večino članov Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor. Na srečanjih društva je pogosto aktivno sodeloval in s svojimi bogatimi izkušnjami pomagal pri strokovnem delu. Upravni odbor ga zato želi počastiti ob 50-letnici delovanja društva.

Milan Volavšek, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Številka izdanega priznanja: 83

Leto podelitve: 2006

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Milan Volavšek je že vrsto let aktiven na področju varnosti in zdravja v gradbeništvu. Vseskozi je aktivno sodeloval v Društvu varnostnih inženirjev Celje, kjer je že več mandatov član izvršnega odbora. Sodeloval je pri pripravi strokovnih posvetovanj in strokovnih ekskurzij, ki jih organizira društvo. S svojim širokim znanjem, številnimi izkušnjami, modrostjo ter preudarnostjo je pomagal mladim in poklicnim kolegom na področju gradbeništva in usposabljanja delavcev. Sodeluje tudi pri združevanju in poenotenju meril in postopkov služb varnosti in zdravja pri delu na področju gradnje in vzdrževanja cest, mostov in viaduktov.