PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA 2010

Aleš Jarc, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

Številka izdanega priznanja: 110

Leto podelitve: 2010

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Aleš Jarc je član Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Novo mesto od leta 2005 ter zadnji dve leti tudi član izvršilnega odbora društva, kjer opravlja delo tajnika. V podjetju Trimo, d. d., opravlja strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom. Aktivno je sodeloval pri pripravi in organizaciji skupščine Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije, posveta in občnega zbora s slavnostno akademijo ob 20-letnici delovanja Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Novo mesto ter strokovnega obiska Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor v podjetju Trimo. Pripravil je strokovne referate o sistemu zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom v podjetju Trimo, d. d., in predstavil dobre prakse.

Mag. Marjan Justin, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Številka izdanega priznanja: 111

Leto podelitve: 2010

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Mag. Marjan Justin od leta 1978 dela na področju  varnosti in zdravja pri delu. Začel je v Kmetijskem kombinatu Šmarje in v Hmezadu Žalec in nato dvanajst let delal v službi varnosti in zdravja pri delu v gradbenem podjetju Ingrad Celje. Od leta 1992 je zaposlen v svojem podjetju za področje varnosti pri delu. Zelo veliko je naredil na področju izobraževanja delavcev za varno delo. Ima veliko izkušenj in znanja o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti. Skrbi za varne in zdrave delovne pogoje zaposlenih v različnih podjetjih, s katerimi poslovno sodeluje, in za modernizacijo delovnih priprav in naprav za varnejše in bolj zdravo delo. Je član izvršnega odbora Društva varnostnih inženirjev Celje. Sodeluje pri organiziranju seminarjev, posvetovanj in predavanj in promociji stroke varnosti in zdravja pri delu.

Bojan Zajc,  diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Številka izdanega priznanja: 112

Leto podelitve: 2010

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Bojan Zajc se je takoj, ko je leta 1960 v podjetju Elan Begunje postal referent za varnost pri delu in požarno varnost, vključil v Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Gorenjske. Društvo je bilo zelo aktivno, saj so v njem sodelovali v glavnem tako vsi referenti za varstvo pri delu v večjih gorenjskih podjetjih kot inšpektorji za delo. Po dogovoru z republiškim inšpektorjem za delo za lesno industrijo Radom Jerankom je soorganiziral strokovno povezavo med vodji služb za varstvo pri delu na področju lesne industrije Gorenjske za redna srečanja z namenom reševanja problemov. Leta 1987 je sodeloval pri ponovni ustanovitvi društva varnostnih inženirjev Gorenjske in vsa leta do upokojitve opravljal različne funkcije v izvršnem odboru društva. Uvršča se med prve strokovnjake na področju varnosti in zdravja pri delu na samem začetku stroke na Gorenjskem. S svojimi izkušnjami še sedaj pomaga pri vzgoji mladih varnostnih inženirjev.

Miroslav  Mohorko, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Številka izdanega priznanja: 113

Leto podelitve: 2010

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Diplomirani inženir varstva pri delu Miroslav Mohorko že tri desetletja deluje v prid človeku, delavcu ter organiziranosti strokovnih kolegov v društvo varnostnih inženirjev. Bil je pobudnik in uradni ustanovitelj Društva varnostnih inženirjev Velenje, ki uspešno deluje na območjih Koroške, Savinjske in Šaleške doline. Vodil ga je dva mandata in pri tem aktivno deloval v Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije. Zavzemal se je za spremembe zakonodaje in tehničnega varstva pri delu, še zlasti na področju gradbeništva. Predlagal je odlične programske usmeritve za delo društva ter v letu 2010 sodeloval pri strokovnem društvenem izobraževanju. Specializiral se je za požarnovarnostno projektiranje in nekatere  posebne ukrepe varstva pri delu.

Leopold  Pacher, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

Številka izdanega priznanja: 114

Leto podelitve: 2010

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Leopold  Pacher deluje na področju stroke varnosti in zdravja pri delu od leta 1985. Je ustanovni član Društva strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj. Kljub upokojitvi v letu 2010 je zelo aktiven, ustvarjalen in vesten član društva. Je dosleden, delaven,  inovativen in pošten. Njegova pozitivna lastnost je, da prenaša svoje dolgoletne izkušnje v stroki na mlajše in druge stanovske kolege. Daje pobude za aktualne teme in ima zato zasluge, da je ptujsko društvo prepoznavno po strokovnosti in dovršenosti strokovnih posvetov.

Vladimir Maglica, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Koper

Številka izdanega priznanja: 115

Leto podelitve: 2010

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Vladimir Maglica je na področju varnosti in zdravja pri delu aktiven več kot trideset let in prav toliko časa tudi član Društva varnostnih inženirjev Koper. Na Višji tehniški varnostni šoli je diplomiral leta 1979. Je uveljavljen strokovnjak za varnost in zdravje pri delu. Njegove izkušnje in rešitve na področju varnosti pred udarom električnega toka ter izboljšave na strojih za brizganje plastike imajo veliko dodano vrednost. Sam se zaveda pomena zdravja za varno delo, zato je aktiven rekreativec in pohodnik ter h krepitvi zdravja spodbuja tudi druge. V Društvu varnostnih inženirjev je pomagal oblikovati program dela. Veliko zaslug ima pri izdaji brošure ob trideseti obletnici Društva varnostnih inženirjev Koper. Svoje izkušnje  nesebično deli članom Društva varnostnih inženirjev Koper.

Ilija Petrovič, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije

Številka izdanega priznanja: 116

Leto podelitve: 2010

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Ilija Petrovič je svojo poklicno pot začel v vojaški službi. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja pa se je zaposlil na občini Tolmin kot inšpektor za delo. Po združitvi inšpekcijskih služb na regionalni ravni je desetletje deloval v medobčinskem inšpektoratu v Novi Gorici. Zadnje obdobje svoje delovne dobe je bil zaposlen v gospodarstvu. Po delu v Stanovanjsko komunalnem podjetju Nova Gorica je bil do upokojitve  vodja službe varstva pri delu v gradbenem podjetju SGP Gorica.  Pomembno je prispeval k dvigu varnostne kulture na področju gradbeništva na območju Goriške. Aktivni član Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Severnoprimorske regije je bil od njegove ustanovitve pa do svoje upokojitve. Predaval je in svoje znanje prenašal na druge člane društva.

Franc Kocbek, univerzitetni diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

Številka izdanega priznanja: 117

Leto podelitve: 2010

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Univerzitetni diplomirani varnostni inženir Franc Kocbek je dolgoletni član Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor. Bil je tudi predsednik društva. Leta 1987 je za svoje strokovno delo prejel medaljo zlato sonce. Po ustanovitvi Zbornice varnosti in zdravja pri delu je bil ustanovni član in podpredsednik Območnega odbora Maribor. V prostem času je aktiven v Prostovoljnem gasilskem društvu Miklavž na Dravskem polju in Planinskem društvu Miklavž.