PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA 2011

Neža Udovč, diplomirana upravna organizatorka

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Številka izdanega priznanja: 118

Leto podelitve: 2011

Dobitnica prejme plaketo.

Utemeljitev: Neža Udovč strokovno deluje na področju varnosti in zdravja pri delu  od leta 1991, ko je opravila strokovni izpit. Poleg nenehnih strokovnih izobraževanj s področja varnosti in zdravja pri delu je svoje strokovno znanje nadgradila še s študijem  na Visoki upravni šoli Univerze v Ljubljani. Diplomirala je leta 1999. Pri delu spretno in strokovno povezuje kadrovske procese s procesom vodenja  varnosti in zdravja pri delu. Skrbi za nenehno izboljševanje delovnih razmer v podjetju in za ozaveščanje zaposlenih. Dosega  vidne uspehe. Je članica izvršnega odbora društva in aktivno sodeluje pri organiziranju seminarjev, posvetovanj in predavanj za strokovno izpopolnjevanje varnostnih inženirjev.

Jože Krečič, inženir strojništva

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Koper

Številka izdanega priznanja: 119

Leto podelitve: 2011

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Jože Krečič opravlja strokovno delo na področju varnosti in zdravja pri delu že 35 let. Na razgibani poklicni poti je pred tem opravljal dela strojnika, vzdrževalca hladilnice, konstruktorja orodij in naprav ter pomorščaka. Leta 1975 je opravil strokovni izpit in postal vodja varstva pri delu v sadjarstvu, vinogradništvu, klavnici, mesnicah in skladiščih. Na podlagi analize vzrokov poškodb pri delu je vpeljal številne inovativne in učinkovite preventivne ukrepe za vzdrževalce sodov, kletarje, obiralce grozdja in mesarje. Kot pooblaščenec varstva pri delu in vodja tehnične operative je izboljšal varnost luških dvigal. Pripravil je strokovna navodila in teste iz varstva pri delu. Kljub upokojitvi leta 2007 je ostal aktiven v stroki in društvu. Je član nadzornega odbora društva. Zastopa ga na različnih sestankih. Je član Zbornice varnosti in zdravja pri delu in bil je član njenega nadzornega odbora. S svojimi idejami in delom pomaga oblikovati razvoj društva. V društvu je aktivno sodeloval pri pripravi brošure ob 30. obletnici društva.

Miha Pirc,  diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Številka izdanega priznanja: 120

Leto podelitve: 2011

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Miha Pirc je član društva od leta 2000, ko se je zaposlil v podjetju Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol, Količevo d.o.o. Kot strokovni delavec varnosti in zdravja pri delu svoje naloge opravlja za pet podjetij ožje skupine Helios. Kot vodja ali sodelavec se je izkazal v številnih projektih za pridobitev in vzpostavitev certifikata OHSAS 18001, za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja po direktivi SEVESO ter kot interni presojevalec sistemov vodenja (OHSAS, sistem obvladovanja varnosti). Je mentor številnim študentom Oddelka za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, ki so v podjetju opravljali obvezno prakso ali pripravljali diplomsko nalogo. Redno objavlja prispevke v podjetniškemu glasilu. Odlikuje se z referati o dobri praksi v sistemu zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na posvetih in na društvenih delavnicah.

Roman Lešnjak, varnostni inženir

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

Številka izdanega priznanja: 121

Leto podelitve: 2011

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Roman Lešnjak je začel svojo poklicno pot kot razvojni konstruktor strojne opreme in leta 1987 prejel Kidričevo nagrado za izume in izboljšave Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. V stroki varnosti in zdravja pri delu je zaposlen od leta 1991 kot vodja službe za varstvo pri delu in požarno varnost. Od leta 2003 vodi lastno podjetje za področje varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Skrbi za modernizacijo in razvoj delovnih priprav in naprav za varnejše in bolj zdravo delo v podjetjih. Član društva je od njegove ustanovitve. Je član izvršilnega odbora društva. Bil je tudi član Društva varnostnih inženirjev Ljubljana. Svoje izkušnje v stroki prenaša na stanovske kolege.

Božidar Horvat, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Številka izdanega priznanja: 122

Leto podelitve: 2011

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Božidar Horvat je začel svojo poklicno pot pred več kot štirimi desetletji kot rudniški električar in elektrotehnik. Že takrat se je izkazal kot odličen učitelj, čigar učenci se pri delu ne poškodujejo. Navodila za varno delo pri postavljanju električnih drogov s pomočjo hidravlike, ki jih je obdelal v svoji diplomski nalogi, so v uporabi še danes. V treh desetletjih, ko je skrbel za usposabljanje voznikov v dejavnosti prevoza potnikov, ni bilo prometnih nezgod, kjer bi bili poškodovani potniki ali drugi udeleženci v prometu. Bil je inovator. Prvi v Sloveniji je v avtobus dal montirati indukcijsko zanko, s pomočjo katere so lahko naglušne in osebe s slušnimi aparati poslušale in slišale razlago vodiča ali navodila drugih oseb. Bil je ustanovni član društva. Po upokojitvi je organiziral in soorganiziral številne akcije društva oziroma se jih udeležil, predlagal odlične programske usmeritve ter sodeloval pri strokovnem društvenem izobraževanju.

Radivoje Šućur, univerzitetni diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Številka izdanega priznanja: 123

Leto podelitve: 2011

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Radivoje Šućur že petintrideset let dela na področju varnosti in zdravja pri delu in od leta 1975 je član društva. Na začetku svoje poklicne poti je služboval na Bližnjem vzhodu in v Evropi pri zagotavljanju varnosti pri zaključnih delih v gradbeništvu, ladjedelnicah in pri zamenjavi azbesta z manj škodljivimi materiali. Po letu 1998 je na podlagi ocene tveganj pri izvozu mesa v Evropski uniji, ki jo je pripravil za Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani, razvil metodo ocene tveganj VF. Je mentor študentom z različnih fakultet v sodelovanju z mednarodno organizacijo za izmenjavo študentov IAESTE (International Association for the Exchange of Students in Technical Experience). Zaposlen je na Inštitutu Jožef Stefan. Sodeluje z delodajalci, medicino dela, prometa in športa ter invalidskimi komisijami ter na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z gasilskimi društvi in Gasilsko brigado Ljubljana. V znanstvenoraziskovalnih ustanovah promovira stroko varnosti in zdravja pri delu. V  znanstvenih in strokovnih projektih ter pri izmenjavi literature prispeva k mednarodnemu znanstvenemu in strokovnemu sodelovanju varnostnih inženirjev na območju nekdanje Jugoslavije in z edino samostojno fakulteto za varnost in zdravje pri delu v Nišu. K mednarodni izmenjavi znanj, izkušenj in dobre prakse je spodbudil več članov društva. Aktiven je  na strokovnih in znanstvenih posvetih, kongresih ter pri promociji varnosti.