PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA 2022

Bernarda Potočnik, univerzitetna diplomirana inženirka kemijske tehnologije

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Leto podelitve: 2022

Št. izdanega priznanja: 191

Dobitnica prejme plaketo.

Utemeljitev: Bernarda Potočnik je leta 1998 diplomirala na Katedri za ekološko tehnologijo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Opravila je vse potrebne strokovne izpite za samostojno izvajanje strokovnih nalog s področja kemikalij in ekologije. Zaposlena je v podjetju Trelleborg Slovenija, d. o. o., v oddelku Tehnično požarno in ekološko varstvo, kjer skupaj s sodelavci izvaja strokovne naloge na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom ter varstva okolja. V podjetju pokriva ravnanje z okoljem ter kemikalije. Svetuje na področju kemikalij ter aktivno sodeluje pri pripravi gradiv. Skrbi za izdelavo ocene tveganja za nevarne snovi ter svetuje pri skladiščenju in prevozu kemikalij. Vedno je pripravljena svetovati in pomagati. V Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske se je včlanila leta 2000 in odtlej aktivno sodelovala na strokovnih posvetih in zlasti na ekskurzijah s področja ekologije. Člani  društva pri reševanju ekološke problematike upoštevajo njene nasvete in strokovno znanje. Vse te opisane vrednote so bile podlaga izvršnemu odboru društva, da jo je predlagal občnemu zboru za dodelitev priznanja Avgusta Kuharja za leto 2022.

Dejvi Ružič, univerzitetni diplomirani gospodarski inženir in magister znanosti elektrotehnike

Predlagatelj: Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

Leto podelitve: 2022

Št. izdanega priznanja: 192

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Dejvi Ružič je ustanovni član Društva strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj in je član društva od leta 2003. Aktivno sodeluje pri delu in aktivnostih društva, predvsem pri organizaciji strokovnih seminarjev iz varnosti in zdravja pri delu, kjer tudi s svojimi prispevki in predavanji prenaša dobro prakso na strokovne delavce in koordinatorje. V društvu je dolgoletni član delovne skupine za zakonodajo in interna usposabljanja. Kot vodilni presojevalec standardov ISO 9001, ISO 45001 in varnostnega standarda SCC s svojim bogatim znanjem in izkušnjami povezuje področje kakovosti ter varnost in zdravje pri delu.

Njegovo osnovno delo je vodenje podjetja TUV Austria Servis, d. o. o., in hkrati od leta 2009 dalje izvajanje presoj pri strankah. Nastopa kot predavatelj na usposabljanjih za skrbnike sistema vodenja in presojevalce za standarde ISO 9001, ISO 45001 in SCC. Deluje tudi v tujini, predvsem v Avstriji, Nemčiji, Belgiji, Nizozemski, Hrvaški ter Bosni in Hercegovini. Prenaša dobro prakso iz tujine v Slovenijo in obratno. Je zaslužen, da so se uveljavila na zahtevnih evropskih in svetovnih trgih ter seveda tudi v Sloveniji številna slovenska podjetja, ki so pridobila te standarde. Svetuje podjetjem pri vzpostavitvi in izvajanju zahtev sistemov vodenja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.

Marko Božič, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Koper

Leto podelitve: 2022

Št. izdanega priznanja: 193

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Marko Božič je diplomirani varnostni inženir od leta 2013. Zaposlen je na Pošti Slovenije, d. o. o., kot strokovni sodelavec za varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom. Opravlja tudi naloge varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga ter internega presojevalca po standardu ISO 45001. Društvu varnostnih inženirjev Koper se je pridružil že med študijem leta 2006. Aktivno je sodeloval pri vseh dogodkih v društvu. Leta 2014 je postal predsednik društva ter to funkcijo opravlja še danes. V času svojega predsedovanja je skrbel za delovanje društva ter za organizacijo skupščin, ekskurzij ter drugih srečanj. Skrbel je za prepoznavnost društva, dvig stroke v samem društvu in veliko prispeval k povezavi med člani ter pri pridobivanju in pomlajevanju članstva.

Miro Škufca, magister organizacijskih ved, managementa kakovosti storitev, univ. dipl. inž.

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

Leto podelitve: 2022

Št. izdanega priznanja: 194

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Miro Škufca je dolgoletni član in predsednik Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Novo mesto. S svojim angažiranim delom skrbi za delovanje društva, povezovanje njenih članov, organizira strokovna usposabljanja in ekskurzije. Aktivno skrbi za pomlajevanje članov društva. Je aktiven sodni izvedenec, član senata invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, predavatelj na višji šoli in mednarodni presojevalec sistema OHSAS 18001. Bil je predstavnik strokovne javnosti pri slovenskem projektu »ČIli za delo«. Član uprave Fundacije Avgusta Kuharja je od leta 2004, predsednik uprave pa je bil v dveh mandatih od 2008 do 2017.

Milan Dobovišek, diplomirani inženir elektrotehnike

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Leto podelitve: 2022

Št. izdanega priznanja: 195

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Milan Dobovišek je svojo službeno pot začel oktobra 1982 v podjetju IVD Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, nato pa leta 1990 kratek čas služboval v Žični, p. e. Celje kot varnostni inženir. Konec leta 1990 je skupaj s poslovnim partnerjem ustanovil podjetje Kova, d. o. o., Celje, ki je kot prvo zasebno novoustanovljeno podjetje v Sloveniji pridobilo dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog. Z Društvom varnostnih inženirjev Celje se je prvič srečal že kot študent, kjer je pomagal pri organizaciji družabnega dogodka.   Društvu je predsedoval od leta 1997 do 2018, sedaj pa je tajnik in član upravnega odbora. V društvu vedno aktivno sodeluje pri pripravi seminarjev, posvetovanj in predavanj za strokovno izpopolnjevanje, pomembno vlogo pa je odigral tudi pri organizaciji 50- in 60-letnice društva.

Simon Vendramin, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije

Leto podelitve: 2022

Št. izdanega priznanja: 196

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Simon Vendramin je leta 2003 diplomiral na Oddelku za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo  Univerze v Ljubljani. Že v času študija si je dve leti nabiral znanje in izkušnje s področja varnosti in zdravja pri delu na Inštitutu za varstvo pri delu in varstvu okolja Maribor, Podružnici Nova Gorica. Še pred zaključkom šolanja se je kot štipendist leta 2003 zaposlil v Gasilski enoti Nova Gorica in istega leta v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig opravil tudi šestmesečno šolanje za poklic gasilca. Leto zatem je napredoval na delovno mesto vodje razvoja in prevzel tudi področje varnosti in zdravja pri delu. Leta 2005 pa je postal poveljnik oziroma strokovni vodja zavoda in to delo opravlja na mandat še danes.  Je tudi namestnik poveljnika Civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica.

Član društva varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije je že od leta 2005, en mandat je bil tudi aktiven član upravnega odbora društva. V društvu je bil vodilni pri pripravi novega statuta društva. Vpet je med strokovno področje varnosti in zdravja pri delu ter požarno varnost, zato aktivno deluje pri seznanjanju in pripravi usposabljanj ter prenosu znanj na člane društva v obliki organizacij številnih gasilskih vaj (večji požar v družbi Salonit Anhovo, požar v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca) kakor tudi vaj tehničnega značaja (reševanje obnemogle osebe z žerjava, reševanje delavca iz globine na gradbišču, iz dvigal itd.) ter usposabljanj za strokovno izpopolnjevanje varnostnih inženirjev s področja sistema zaščite in reševanja. S svojim delom v društvu dokazuje pripadnost, razvojno naravnanost, inovativnost, sodelovanje in povezovanje. Enako pa svoje znanje kot predavatelj in inštruktor podaja tudi svojim prostovoljnim gasilskim kolegom. Bil je tudi član delovne skupine, ki je za potrebe varnosti posredovalcev na intervencijah pripravila Usmeritve za gašenje požarov v naravnem okolju na območjih, ogroženih z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Vodil je več večjih in zahtevnejših intervencij na državni ravni ter  sodeloval tudi na mednarodnih misijah pomoči tujim državam, kjer je eden izmed ključnih faktorjev uspeha intervencij tudi varnost in zdravje pri delu. Usposabljal se je v Veliki Britaniji in Ameriki.