• Akti
 • Etični kodeks

Na podlagi 5. alineje 11. člena Statuta Zveze društev varnostih inženirjev Slovenije

sprejema skupščina Zveze društev varnostih inženirjev Slovenije naslednji

 

ETIČNI KODEKS ČLANOV

ZVEZE DRUŠTEV VARNOSTNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE

 

SLOVESNA IZJAVA

Prisegam, da si bom po svoji vesti vedno prizadeval(a)

za varno in zdravo delo, za ohranitev popolne delazmožnosti,

za preprečevanje vsakršne škode v  zvezi z nezadostno

varnostjo in zdravjem pri delu.

 

 

1. OSNOVNA NAČELA:

 

1.    člen

Ta etični kodeks zavezuje vse člane medobčinskih in regionalnih društev varnostih inženirjev (DVI), ki delujejo na območju Republike Slovenije in so včlanjena v Zvezo društev varnostnih inženirjev Slovenije.

 

2.    člen

Člani ZDVIS smo dolžni, da si prizadevamo zlasti za:

 

 1. koordiniranje skupnih nalog društev,
 2. informiranje, usposabljanje in povezovanje strokovnjakov, ki sodelujejo v DVI na področju varnosti pri delu, zdravja pri delu, požarnega varstva in varstva delovnega okolja,
 3. koordiniranje in opravljanje strokovnih nalog za zainteresirane družbe, institucije in organe (tudi društva in državne organe), v skladu s predpisi,
 4. dobro medsebojno sodelovanje med sorodnimi strokovnimi združenji
 5. za spoštovanje pravil ZDVIS in pravil njene Fundacije Avgusta Kuharja,
 6. za spoštovanje pozitivne zakonodaje.

 

3.    člen

Člani ZDVIS smo dolžni spoštovati določbe pogodbe o združitvi v ZDVIS.

 

 

2. SODELOVANJE:

 

4.    člen

Člani ZDVIS se s ciljem izboljšanja strokovne ravni povezujemo z drugimi, zlasti z Zbornico varnosti in zdravja pri delu, izmenjujemo izkušnje in spoznanja ter usklajujemo metode in postopke in ne skrivamo spoznanj ter izkušenj, če bi bilo to lahko v škodo poslanstvu varnosti in zdravja pri delu.

 

3. NEODVISNOST:

 

5.    člen

Člani ZDVIS smo pri strokovnem delu neodvisni, se ne uklanjamo pritiskom in delamo izključno po vesti in na temelju dognanj stroke, doktrine in predpisov.

 

4. RAZVOJ:

 

6.    člen

Člani   ZDVIS si trajno prizadevamo za svoj neprestani - sprotni lastni razvoj in izpopolnjevanje, za razvoj stroke in uveljavljanje ukrepov, za katere lahko strokovno presodimo, da so potrebni.

 

5. OBNAŠANJE IN RAVNANJE:

 

7.    člen

Odnosi med člani ZDVIS ter med drugimi, ki z nami sodelujejo, temeljijo na resnici, spoštovanju  in kolegialnosti. Pri delu upoštevamo izkušnje in znanje kolegov in smo za zgled mlajšim članom ZDVIS.

 

8.    člen

Člani ZDVIS varujemo ugled in dostojanstvo delavcev, za katerih varnost in zdravje pri delu skrbimo in smo do njih spoštljivi, obzirni, strpni in kolegialni. Zavedamo se, da imajo ti delavci pravico in dolžnost, da so na razumljiv način in v popolnosti seznanjeni z nevarnostmi, ki so jim izpostavljeni in z načini varovanja pred njimi.

 

 

9.    člen

Člani ZDVIS skrbimo za svoj strokovni in osebni ugled in za ugled stroke s korektnim, strokovnim in premišljenim, obzirnim, kolegialnim, upravičenim in utemeljenim ravnanjem. Pri razhajanjih v stališčih ne izzivamo nekorektnosti in ne kršimo pravil lepega vedenja in si prizadevamo, da se razhajanja in spori čimprej rešijo na primeren miren način.

 

10. člen

O ugotovljenih pomanjkljivostih, nepravilnostih, nekorektnostih in nesoglasjih smo člani ZDVIS dolžni obvestiti vodstvo ZDVIS in sprejeti zavzeta stališča.

 

6.   ČASTNO RAZSODIŠČE:

 

11. člen

Častno razsodišče ZDVIS sestavljajo predsednik razsodišča in dva člana; izvoli jih skupščina za mandatno dobo dveh let iz vrst predstavnikov članov.

 

Častno razsodišče skrbi za razvijanje, uveljavljanje in krepitev dobrih stanovskih - društvenih običajev.

 

Častno razsodišče odloča na predlog izvršnega odbora ali nadzornega odbora.

 

 

12. člen

Časno razsodišče ugotavlja kršitve dobrih stanovsko - društvenih običajev, kot so zlasti:

 • dejanja in postopki, s katerimi se krši Statut ZDVIS,
 • kršitve sprejetih obveznosti po pogodbi in dejanja, ki povzročajo škodo članom,
 • druge kršitve medsebojnih odnosov, ki ogrožajo pravice drugih ali kako drugače prizadenejo njihove interese,
 • kršenje določil Etičnega kodeksa ZDVIS.

 

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče častno razsodišče so:

 1. opomin,
 2. opomin,
 3. izključitev.

 

Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče ima prizadeti pravico do pritožbe na skupščino kot drugostopenjski organ.

 

13.PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

 13. člen

Ta etični kodeks začne veljati naslednji dan po sprejemu.

 

 

 

Ljubljana, _____________

 

 

 

Mirko Vošner, univ. dipl. var. inž.,            

predsednik ZDVIS