• Akti
 • Etični kodeks

Na podlagi 5. alineje 11. člena Statuta Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije je 23. maja 2002 Skupščina Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije sprejela naslednji

 

 

ETIČNI KODEKS ČLANOV ZVEZE DRUŠTEV VARNOSTNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE

 

I. SLOVESNA IZJAVA

 

Prisegam, da si bom po svoji vesti vedno prizadeval(a) za varno in zdravo delo, za ohranitev popolne delazmožnosti, za preprečevanje vsakršne škode v zvezi z nezadostno varnostjo in zdravjem pri delu.

 

II. OSNOVNA NAČELA

 

1. člen

Ta etični kodeks zavezuje vse člane medobčinskih in regionalnih društev varnostnih inženirjev (DVI), ki delujejo na območju Republike Slovenije in so včlanjena v Zvezo društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS).

 

2. člen

Člani ZDVIS smo dolžni, da si prizadevamo za:

 • koordiniranje skupnih nalog društev,
 • informiranje, usposabljanje in povezovanje strokovnjakov, ki sodelujejo v DVI na področju varnosti pri delu, zdravja pri delu, požarnega varstva in varstva delovnega okolja,
 • koordiniranje in opravljanje strokovnih nalog za zainteresirane družbe, institucije in organe (tudi društva in državne organe), v skladu s predpisi,
 • dobro medsebojno sodelovanje med sorodnimi strokovnimi združenji,
 • za spoštovanje pravil ZDVIS in pravil njene Fundacije Avgusta Kuharja,
 • za spoštovanje pozitivne zakonodaje.

 

3. člen

Člani ZDVIS smo dolžni spoštovati določbe pogodbe o združitvi v ZDVIS.

 

III. SODELOVANJE

 

4. člen

Člani ZDVIS se s ciljem izboljšanja strokovne ravni povezujemo z drugimi, zlasti z Zbornico varnosti in zdravja pri delu, izmenjujemo izkušnje in spoznanja ter usklajujemo metode in postopke in ne skrivamo spoznanj ter izkušenj, če bi bilo to lahko v škodo poslanstvu varnosti in zdravja pri delu.

 

IV. NEODVISNOST

 

5. člen

Člani ZDVIS smo pri strokovnem delu neodvisni, se ne uklanjamo pritiskom in delamo izključno po vesti in na temelju dognanj stroke, doktrine in predpisov.

 

V. RAZVOJ

 

6. člen

Člani ZDVIS si trajno prizadevamo za neprestani - sprotni lastni razvoj in izpopolnjevanje, za razvoj stroke in uveljavljanje ukrepov, za katere lahko strokovno presodimo, da so potrebni.

 

VI. OBNAŠANJE IN RAVNANJE

 

7. člen

Odnosi med člani ZDVIS ter med drugimi, ki z nami sodelujejo, temeljijo na resnici, spoštovanju in kolegialnosti. Pri delu upoštevamo izkušnje in znanje kolegov in smo za zgled mlajšim članom ZDVIS.

 

8. člen

Člani ZDVIS varujemo ugled in dostojanstvo delavcev, za katerih varnost in zdravje pri delu skrbimo in smo do njih spoštljivi, obzirni, strpni in kolegialni. Zavedamo se, da imajo ti delavci pravico in dolžnost, da so na razumljiv način in v popolnosti seznanjeni z nevarnostmi, ki so jim izpostavljeni in z načini varovanja pred njimi.

 

9. člen

Člani ZDVIS skrbimo za svoj strokovni in osebni ugled in za ugled stroke s korektnim, strokovnim in premišljenim, obzirnim, kolegialnim, upravičenim in utemeljenim ravnanjem. Pri razhajanjih v stališčih ne izzivamo nekorektnosti in ne kršimo pravil lepega vedenja in si prizadevamo, da se razhajanja in spori čimprej rešijo na primeren miren način.

 

10. člen

O ugotovljenih pomanjkljivostih, nepravilnostih, nekorektnostih in nesoglasjih smo člani ZDVIS dolžni obvestiti vodstvo ZDVIS in sprejeti zavzeta stališča.

 

VII. ČASTNO RAZSODIŠČE

 

11. člen

Častno razsodišče ZDVIS sestavljajo predsednik razsodišča in dva člana; izvoli jih skupščina za mandatno dobo dveh let iz vrst predstavnikov članov.

 

Častno razsodišče skrbi za razvijanje, uveljavljanje in krepitev dobrih stanovskih - društvenih običajev.

 

Častno razsodišče odloča na predlog izvršnega odbora ali nadzornega odbora.

 

12. člen

Častno razsodišče ugotavlja kršitve dobrih stanovsko - društvenih običajev, kot so zlasti:

 • dejanja in postopki, s katerimi se krši Statut ZDVIS,
 • kršitve sprejetih obveznosti po pogodbi in dejanja, ki povzročajo škodo članom,
 • druge kršitve medsebojnih odnosov, ki ogrožajo pravice drugih ali kako drugače prizadenejo njihove interese,
 • kršenje določil Etičnega kodeksa ZDVIS.

 

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče častno razsodišče so:

 1. opomin,
 2. javni opomin,
 3. izključitev.

 

Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče, ima prizadeti pravico do pritožbe na skupščino kot drugostopenjski organ.

 

VIII. KONČNA DOLOČBA

 

13. člen

Ta etični kodeks začne veljati naslednji dan po sprejemu.

 

 

Domžale, 23. maj 2002

 

 

 

Miroslav Vošner, univ. dipl. var. inž.,
predsednik ZDVI Slovenije