• Akti
 • Pravilnik

PRAVILNIK O KRITERIJIH IN POSTOPKIH ZA PODELITEV

NAGRAD IN PRIZNANJ FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA

(velja od 17. 11. 2017)

 

I. Splošna določila:

 

1. člen

Namen pravilnika

 

Fundacija Avgusta Kuharja (v nadaljevanju: fundacija) s tem pravilnikom določa pravila, kriterije in postopke za podelitev nagrad Avgusta Kuharja za izjemni dosežek in za življenjsko delo na področju varnosti in zdravja pri delu ter za najboljše diplomsko delo študenta Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in Kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

Fundacija s tem pravilnikom določa tudi pravila za podeljevanje priznanj Avgusta Kuharja za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu  v društvih varnostnih inženirjev.

Fundacija s tem pravilnikom določa tudi pravila za podeljevanje posebnih priznanj Avgusta Kuharja.

 

2. člen  

Pooblastila Fundacije Avgusta Kuharja

 

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja (v nadaljevanju uprava) je pooblaščena, da v skladu s pravilnikom:

 • določa sestavo strokovne komisije za oceno dosežkov kandidatov za nagradi za izjemni dosežek in za življenjsko delo
 • objavi razpise za podelitev nagrad in priznanj v posameznem letu,
 • v sodelovanju s svojo ustanoviteljico Zvezo društev varnostnih inženirjev Slovenije ZDVIS (v nadaljevanju ustanoviteljica) določi kraj in datum podelitve in organizira svečano podelitev in medijsko promocijo dobitnikov nagrad in priznanj ter njihovih dosežkov,
 • skrbi za finančna sredstva za kritje vseh upravičenih in pre­dvidenih stroškov v zvezi z izvajanjem pravilnika,
 • skrbi za izdelavo priznanj in njihovo označitev,
 • skrbi za evidenco kandidatov in dobitnikov nagrad in priznanj Avgusta Kuharja (v nadaljevanju dobitniki) in za hrambo dokumenta­cije (arhiv) v zvezi s posameznimi razpisi,
 • skrbi za ugled nagrad in priznanj Avgusta Kuharja in njihovih dobitnikov ter preganja neupravičeno prisvajanje naslova dobitnika,
 • zagotovi opravljanje administrativnih del v zvezi s postopki izbire kandidatov,
 • izvaja druge potrebne naloge za izvajanje pravilnika.

 

II. Nagradi Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu ter za življenjsko delo

 

3. člen

Namen nagrade

 

Podeljujeta se dve nagradi, ki se imenujeta  po Avgustu Kuharju, nestorju varnostnih tehnikov in inženirjev v Sloveniji (23.8.1906 - 17.10.1964). Poimenovanje nagrad opozarja na več kot šestdesetletno tradicijo sistematičnega stro­kovnega dela v Sloveniji in na razvoj stroke od njenih začetkov:

1.      nagrada Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu,

2.      nagrada Avgusta Kuharja za življenjsko delo v stroki varnosti in zdravja pri delu.

 

4. člen

Število in izročitev nagrad

 

Nagradi Avgusta Kuharja se podeljuje enkrat letno, praviloma na letnem posvetu ali na skupščini ustanoviteljice. Datum in kraj podelitve določi  uprava  v razpisih za podelitev za tekoče leto.

 

Praviloma se v posameznem letu podeli po ena nagrada Avgusta Kuharja za izjemni dosežek in za življenjsko delo. Uprava lahko izjemoma določi, da se v posamičnem letu pode­li posamezna vrsta nagrade dvema dobitnikoma, če to dopuščajo finančna sredstva in na pre­dlog strokovne komisije. Lahko tudi odloči, da se posamična vrsta nagrade v posameznem letu izjemoma ne podeli. Taki izjemi mora uprava posebej utemeljiti.

 

5. člen

Pravice nagrajenca

 

Dobitnik nagrade na svečani podelitvi prejme plaketo, kovinsko odličje in denarno nagrado. Njegovo delo je predstavljeno udeležencem posveta ustanoviteljice in javnosti kot primer izjemnega dosežka v stroki varnosti in zdravja pri delu. Njegovo ime je vpisano v evidenco nagrajencev. Uprava organizira predstavitev nagrajenca in njegovega podjet­ja sredstvom javnega obveščanja.

 

Nagrade izročata predsednica oziroma predsednik (v nadaljevanju predsednik) ustanoviteljice in predsednik uprave. Uprava sme k tej častni dolžnosti povabiti tudi predsednika Zbornice varnosti in zdravja pri delu ter ministrico oziroma ministra za delo (v nadaljevanju ministra).

6. člen

Pogoji za podelitev nagrade

 

Nagrado za izjemen dosežek je mogoče podeliti posamezniku ali timu strokovnjakov.

 

Nagrado za življenjsko delo je mogoče podeliti upokojenki oziroma upokojencu. Posameznik lahko prejme nagrado za življenjsko delo zgolj enkrat.

 

Nagrade ni mogoče podeliti posamezniku, za katerega ustanoviteljica nesporno in formalno ugotovi, da je kršil Etični kodeks članov Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije.

 

Nagrade ni mogoče podeliti članom uprave in strokovne komisije v tekočem letu.

 

7. člen

Višina in oblika nagrade

 

Višino denarne nagrade vsako leto določi uprava in pri tem upošteva razpoložljiva sredstva in primerljivost višine nagrade s podobnimi denarnimi nagradami na drugih strokovnih področjih v državi. Znesek denarne nagrade je praviloma določen v razpisu.

 

Uprava določi obliko plakete in odličja nagrade Avgusta Kuharja. Pri tem mora upoštevati, da mora biti na njiju jasno označeno:

 • ime nagrade,
 • ime dobitnika,
 • leto podelitve,
 • da nagrado podeljuje Fundacija Avgusta Kuharja,
 • za katere dosežke je bila nagrada podeljena,
 • številka, pod katero se nagrada vpiše v evidenco podeljenih na­grad.

 

8. člen

Razpis

 

Uprava vsako leto najkasneje do maja objavi razpis za podelitev obeh nagrad Avgusta Kuharja in ga posreduje društvom varnostnih inženirjev.

V razpisu objavi naslednja sporočila:

 • da razpis objavlja Fundacija Avgusta Kuharja,
 • namen podelitve obeh nagrad Avgusta Kuharja,
 • poziv društvom, naj pravočasno predlagajo svoje kandidate,
 • s katerimi dejstvi naj društva utemeljijo svoje predloge za podelitev,
 • kriterije za izbiranje med predlaganimi kandidati,
 • da bo strokovna komisija pripravila poročilo o kandidatovih dosežkih in da bo uprava izbirala na podlagi izbrala med predlaganimi kandidati,
 • praviloma znesek denarne nagrade, opis plakete in odličja,
 • datum in kraj podelitve nagrade,
 • e-naslov, na katerega je treba poslati predlog pripravljen v skladu z razpisnimi pogoji,
 • rok za oddajo kandidature,
 • opozorilo, da se bo upoštevalo zgolj kandidature, ki bodo popolne in posredovane v e-obliki.

 

9. člen

Strokovna komisija

 

Uprava pred objavo javnega razpisa izmed priznanih strokovnjakov določi člane stro­kovne komisije, ki opravijo strokovno oceno dosežkov in življenjskega dela kandidatov, ki so jih predlagala društva.

 

Člani strokovne komisije izmed sebe izberejo svojega predsednika, ki sklicuje seje strokovne komisije in jih vodi.

 

Uprava določi tudi tajnico oziroma tajnika (v nadaljevanju tajnik), ki za komisijo opravlja administrativno delo in je zadolžen za dokumentiranje dela komi­sije. Tajnik na podlagi pogovora strokovne komisije s posameznim kandidatom pripravi osnutek poročila o dosežkih oziroma življenjskem delu kandidatov. Na podlagi amandmajskih pripomb članov strokovne komisije in kandidatov se pripravi predlog poročila. Poročilo je dokončno, ko nihče več ne predlaga sprememb predloga poročila. Končno poročilo tajnik posreduje upravi fundacije.

 

Člani strokovne komisije za svoje delo lahko prejmejo sejnino in povr­nitev potnih stroškov v višini, ki jo določi uprava.

 

10. člen

Utemeljitev kandidature

 

Strokovna komisija od tajnika prevzame gradivo o prijavljenih kandidaturah, ki so prispele v razpisnem roku. Stro­kovna komisija najprej ugotovi, ali so posamezni predlogi izpoln­jeni v skladu z razpisnimi pogoji. Upošteva zgolj popolne vloge.

 

Uprava v razpisu določi obrazec z obveznimi podatki o kandidatu, ki ga morajo izpolniti društva varnostnih inženirjev.

 

Predlog kandidature mora vsebovati kratko utemeljitev kandidature s predstavitvijo izjemnega dosežka oziroma življenjskega dela. Dodana mora biti kratka obrazložitev, zakaj gre za izjemen dosežek. Predlog je treba utemeljiti z navedbo učinkov ukrepa na varnost in zdravje delav­cev in na varnost delovnega ter življenjskega okolja.

 

 11. člen

Kriteriji za izbiro med kandidati

 

Nagrajuje se dosežke, ki se odlikujejo z ustvarjalnostjo in inovativnostjo ter so napredek stroke in torej presegajo zgolj vzorno urejenost varnosti in zdravja pri delu v skladu s predpisi.

 

Strokovna komisija posebej predstavi izjemnost dosežkov kandidata na podlagi naslednjih objektivnih kriterijev:

 • vsak dokumentiran primer posnemanja izvedenega ukrepa v drugi organizaciji,
 • objava uvedenega ukrepa v strokovni reviji,
 • predstavitev uvedenega ukrepa na simpoziju, posvetu društev varnostnih inženirjev  ...,
 • kazalniki ravni varnosti in zdravja pri delu pri delodajalcih, pri katerih kandidat izvaja strokovne naloge varnosti pri delu,
 • sodelovanje kandidata pri uveljavljanju stroke v organih/institucijah na področju varnosti in zdravja pri delu,
 • uporaba prostovoljnih standardov kakovosti, varstva okolja ter varnosti in zdravja pri delu,
 • ipd.

 

Strokovna komisija na podlagi objektivnih dejstev oceni izjemnost dosežkov kandidatov ter svojo oceno utemelji upoštevajoč kriterije opredeljene v tem pravilniku. Strokovna komisija se prepriča o podatkih iz dokumentacije teh predlaganih kandidatov tako, da obišče podjetje izbranega kandidata. Strokovna komisija v primeru, da je za posamezno nagrado v posameznem letu več kandidatov, kot neobvezujočo pomoč za odločanje uprave kandidate rangira glede na njihovo izpolnjevanje razpisnih pogojev.

 

Dokončno odločitev o nagrajencu sprejme uprava. Uprava o svoji odločitvi nemudoma pisno seznani nagrajenca in ostale kandidate.

 

III. Priznanje Avgusta Kuharja za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu  v društvih varnostnih inženirjev

 

12.člen

Namen priznanja

 

Priznanje Avgusta Kuharja se podeljuje kot zahvala za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu  v društvih varnostnih inženirjev, saj društvena organiziranost omogoča razvoj stroke in širjenje dobre prakse (v nadaljevanju priznanje).

Posameznik lahko priznanje prejme zgolj enkrat.

 

13. člen

Izročitev priznanja

 

Priznanje za dolgoletno delo na področju varnosti in zdravja pri delu se podeljuje na letnem posvetu ustanoviteljice.

 

14. člen

Pravice prejemnika

 

Prejemnik priznanja prejme oštevilčeno plaketo. Dobitnik priznanja je vpisan v evidenco izdanih priznanj.

Na plaketi je zapisano:

 • ime dobitnika,
 • da priznanje podeljuje Fundacija Avgusta Kuharja,
 • leto podelitve,
 • zahvala za opravljeno delo,
 • evidenčna številka priznanja.

 

Obliko plakete določi uprava fundacije v soglasju z ustanoviteljem.

 

Priznanja izročata predsednik ustanoviteljice in predsednik uprave. Uprava sme k tej častni dolžnosti povabiti tudi predsednika Zbornice varnosti in zdravja pri delu ter ministrico oziroma ministra za delo.

 

15. člen

Postopek predlaganja kandidata za priznanje

 

Kandidata določi društvo varnostnih inženirjev v skladu s svojimi pravili. Predlog kandidata mora utemeljiti na podlagi aktivnega strokovnega dela kandidata v društvu.

 

IV. Posebno priznanje Avgusta Kuharja

 

16. člen

Namen posebnega priznanja Avgusta Kuharja

 

Posebno priznanje Avgusta Kuharja se podeljuje ob visokih jubilejih društev in institucij na področju varnosti in zdravja pri delu.

 

17. člen

Postopek podelitve posebnega priznanja Avgusta Kuharja

 

Za podelitev posebnih priznanj uprava ne objavi razpisa. Posebno priznanje se podeli na predlog društva oziroma institucije v letu visokega jubileja.

18. člen

Izročitev posebnih priznanj Avgusta Kuharja

 

Posebno priznanje Avgusta Kuharja se praviloma podeli na letnem posvetu ustanoviteljice.

 

Priznanja izročata predsednik ustanoviteljice in predsednik uprave. Uprava sme k tej častni dolžnosti povabiti tudi predsednika Zbornice varnosti in zdravja pri delu ter ministrico oziroma ministra za delo (v nadaljevanju ministra).

 

19. člen:

Pravice dobitnika posebnega priznanja

 

Dobitnik posebnega priznanja prejme oštevilčeno plaketo, ki se vpiše v evidenco posebnih priznanj Avgusta Kuharja.

Na plaketi je zapisano:

 • naslov dobitnika,
 • da priznanje podeljuje Fundacija Avgusta Kuharja ob visokem jubileju dobitnika,
 • leto podelitve,
 • zahvala za opravljeno delo,
 • evidenčna številka priznanja.

 

Obliko plakete določi uprava v soglasju z ustanoviteljico.

 

IV.a Nagrada Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo študenta Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in Kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

 

20. člen

Namen nagrade

 

Namen nagrade Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo je opozoriti na strokovnost mlade generacije diplomiranih inženirjev tehniške varnosti (UN). Namenjena je študentu Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in Kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

 

Nagrada, ki je v preteklem študijskem letu izdelal najboljšo diplomsko delo.

 

21. člen

Izročitev nagrade

 

Nagrada Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo se praviloma podeli na letnem posvetu ustanoviteljice. Datum podelitve uprava objavi v razpisu, posredovanem pedagoškemu zboru Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in Kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

 

Nagrada je denarna. Višino nagrade vsako leto praviloma v razpisu določi uprava in pri tem upošteva razpoložljiva sredstva.

Dobitnik prejme plaketo in se vpiše v evidenco dobitnikov te nagrade.

 

Priznanja izročata predsednik ustanoviteljice in predsednik uprave. Uprava sme k tej častni dolžnosti povabiti tudi predsednika Zbornice varnosti in zdravja pri delu ter ministrico oziroma ministra za delo (v nadaljevanju ministra).

 

22. člen

Izbira najboljšega diplomskega dela

 

Najboljšo diplomsko delo v preteklem šolskem letu izbere pedagoški zbor Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost na podlagi naslednjih kriterijev:

 • praviloma redni študij,
 • diplomsko delo mora biti ocenjeno najmanj z oceno 9,
 • vsebina diplomskega dela mora izkazovati prispevek k napredku ali razvoju varnosti in zdravja pri delu.

 

Pedagoški zbor mora izbiro pisno utemeljiti.

 

V. Evidence o dobitnikih nagrad in priznanj in arhiv

 

23. člen

Arhiv

 

Tajnik v elektronski obliki vodi arhiv z dokumentacijo o dobitnikih nagrad in priznanj z njihovimi utemeljitvami. Arhivira se:

 • zapisnike sej uprave in odpravke sklepov,
 • besedila razpisov za podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja,
 • vse predlagane kandidature s priloženo dokumentacijo,
 • poročila strokovne komisije,
 • letna poročila uprave,
 • slavnostne brošure po letih,
 • evidence o dobitnikih nagrad in priznanj Avgusta Kuharja,
 • evidenco kandidatov za nagradi za izjemni dosežek in življenjsko delo,
 • evidenco donatorjev,
 • drugo.

24. člen

Evidenca

 

Tajnik je dolžan voditi evidenco o dobitnikih nagrad in priznanj:

 • ime in priimek kandidatov in dobitnikov po vrstah nagrad in priznanj ter letu podelitve,
 • EMŠO dobitnikov,
 • leto podelitve,
 • utemeljitve nagrade oziroma priznanja,
 • številka izdanih priznanj in nagrad.

 

25. člen

Vpis v evidenco enakovrednih priznanj

 

V evidenco se vpišejo tudi prejemniki drugih priznanj  za delo na področju varnosti in zdravja pri delu, ki so jih pred sprejemom tega pravilnika prejeli strokovni delavci iz Slovenije. Ustanovitelj odloči, katera so ta priznanja.

 

V evidenco prejemnikov nagrad Avgusta Kuharja se vpišejo pre­jemniki zveznih jugoslovanskih priznanj "Zlato sonce" iz Slovenije v letih 1987- 1990.

26. člen

Zaščita ugleda priznanj

 

Uprava je dolžna preganjati vsako neupravičeno prilaščanje priznanj in nagrad s strani oseb, ki v evidenci niso vodene kot dobitniki oziroma kandidati.

 

Uprava je dolžna skrbeti za ugled priznanj in nagrad in njihovih dobitnikov.

 

VI. Končne in prehodne določbe

 

27. člen

Tolmačenje in spreminjanje pravilnika

 

Za tolmačenje pravilnika je pooblaščena uprava fundacije.

 

Ta pravilnik se sprejema in spreminja po postopku, ki je opredeljen v Statutu Fundacije Avgusta Kuharja.

 

 

Datum:17. 11. 2018

 

Predsednik uprave mag. Miro Škufca

 

Datum:17. 11. 2017

 

Predsednik ZDVI Slovenije Stanko Ožbot