• Akti
 • Pravilnik

Skupščina Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije je 23. maja 2002 določila spremenjeno in dopolnjeno besedilo

 

Skupščina ZDVIS je sprejela:

 • 10.6.2003 spremembo 1. odstavka 15. člena,
 • 12.6.2008 dopolnitev 2. odstavka 20.člena.

 

 

PRAVILNIKA O KRITERIJIH IN POSTOPKIH ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

 

1. člen
Namen pravilnika

 

Fundacija Avgusta Kuharja (v nadaljevanju: fundacija) s tem pravilnikom določa pravila, kriterije in postopke za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke na področju varnosti in zdravja pri delu.

 

Fundacija s tem pravilnikom določa tudi pravila za podeljevanje priznanj za dolgoletno aktivno delo v društvih varnostnih inženirjev oziroma v ustanoviteljici fundacije Zvezi društev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije (v nadaljevanju: ustanovitelj).

 

2. člen
Pooblastila Fundacije Avgusta Kuharja

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja (v nadaljevanju: uprava) je pooblaščena, da v skladu s pravilnikom:

 • koordinira in vodi postopke za določitev imen dobitnikov priznanj,
 • razpiše javne ali interne razpise za prijavo kandidatov za nagrade in priznanja,
 • podeljuje nagrade in priznanja Avgusta Kuharja,
 • določi datum podelitev in organizira svečane podelitve nagrad ter priznanj in medijsko promocijo prejemnikov nagrad in priznanj in njihovih dosežkov,
 • skrbi za finančna sredstva za kritje vseh upravičenih in pre­dvidenih stroškov v zvezi z izvajanjem pravilnika,
 • skrbi za izdelavo priznanj in njihovo označitev,
 • skrbi za evidenco prejemnikov nagrad in priznanj ter za hrambo dokumenta­cije (arhiv) v zvezi s posameznimi razpisi,
 • skrbi za ugled nagrad in priznanja ter prejemnikov nagrad in priznanja ter preganja neupravičeno uporabo priznanj,
 • zagotovi opravljanje administrativnih del v zvezi s postopki izbire kandidatov,
 • izvaja druge potrebne naloge za izvajanje pravilnika.

 

II. NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK IN NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA ŽIVLJENSKO DELO

 

3. člen
Namen nagrade

Podeljujeta se nagrada Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu in nagrada Avgusta Kuharja za življenjsko delo. Nagradi se imenujeta po Avgustu Kuharju, nestorju varnostnih tehnikov in inženirjev v Sloveniji (23.8.1906 - 17.10.1964). Poimenovanje nagrade opozarja na tradicijo sistematičnega stro­kovnega dela v Sloveniji in na razvoj stroke od njenih začetkov.

 

4. člen
Število in izročitev nagrad

Nagrada Avgusta Kuharja za izjemni dosežek in nagrada Avgusta Kuharja za življenjsko delo se podeljujeta enkrat letno, praviloma novembra na letnem državnem posvetu ustanovitelja. Datum podelitve določi uprava že v javnem razpisu za prijavo kandidatov tekočega leta.

 

Praviloma se v posameznem letu podeli ena nagrada Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu in ena nagrada za življenjsko delo.

 

5. člen
Pravice nagrajenca/ke

Prejemnik nagrade prejme plaketo, kovinsko odličje in denarno nagrado. Nagrado prejme na svečani podelitvi. Njegovo / njeno delo je predstavljeno zbranim članom ustanovitelja in javnosti kot primer izjemnih rezultatov pri strokovnem delu za varno in zdravo delo. Njegovo/njeno ime je vpisano v evidenco nagrajencev. Uprava organizira predstavitev nagrajencev sredstvom javnega obveščanja.

 

6. člen
Pogoji za podelitev nagrade

Nagrado za življenjsko delo je mogoče podeliti zgolj upokojencu. Nagrado za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji je mogoče podeliti v stroki aktivnemu posamezniku ali skupini strokovnjakov.

 

Posameznik lahko prejme nagrado za življenjsko delo zgolj enkrat.

 

Nagrade ni mogoče podeliti posamezniku, za katerega ustanovitelj nesporno in formalno ugotovi, da je kršil kodeks varnostnih inženirjev.

 

Nagrade ni mogoče podeliti članom uprave in strokovne komisije v tekočem letu.

 

7. člen
Višina in oblika nagrade

Višino obeh denarnih nagrad vsako leto določi uprava in pri tem upošteva razpoložljiva sredstva in primerljivost višine nagrade s podobnimi denarnimi nagradami na drugih strokovnih področjih v državi. Višina denarne nagrade je jasno določena v javnem razpisu.

 

Uprava določi obliko plakete in odličja nagrade Avgusta Kuharja. Pri tem mora upoštevati, da je na njiju jasno označeno:

 • ime nagrade,
 • ime nagrajenca,
 • leto podelitve,
 • kdo nagrado podeljuje,
 • za katere dosežke je bila nagrada podeljena,
 • znak fundacije,
 • številka, pod katero se nagrada vpiše v evidenco izdanih nagrad.

 

8. člen
Javni razpis

Uprava za vsako podelitev nagrad Avgusta Kuharja objavi javni razpis. Razpis objavi v strokovni reviji za področje varnosti in zdravja pri delu Delo + varnost in ga razpošlje društvom in sekcijam varnostnih inženirjev. Razpis se objavi tudi na spletni strani fundacije.

 

V razpisu objavi naslednja sporočila:

 • kdo razpis objavlja,
 • namen podelitve nagrade Avgusta Kuharja,
 • kdo lahko predlaga kandidata za nagrado,
 • potrebni podatki o kandidatu,
 • kriterije za izbiranje med prijavljenimi kandidati,
 • kdo bo opravil izbiro med prijavljenimi kandidati,
 • višino denarne nagrade, opis plakete in odličja ter informacijo o javni promociji nagrajenca,
 • datum podelitve nagrade,
 • naslov, na katerega je treba poslati predlog pripravljen v skladu z razpisnimi pogoji,
 • rok za oddajo kandidature,
 • opozorilo, da se bo upoštevalo zgolj kandidature, ki bodo popolne.

 

9. člen
Strokovna komisija

Uprava pred objavo javnega razpisa določi sestavo strokovne komisije, ki opravi strokovno oceno na razpis prispelih kandidatur. Uprava pri tem izbere priznane strokovnjake različnih usmeritev na področju varnosti in zdravja pri delu.

 

Uprava lahko v razširjeno sestavo strokovne komisije povabi tudi nagrajence iz predhodnih let.

 

Uprava določi liho število članov strokovne komisije in njenega predsednika. Predsednik sklicuje seje strokovne komisije in jih vodi. V primeru svoje odsotnosti, določi svojega namestnika. Predsednik upravi poroča o delu komisije in mu posreduje predloge komisije.

 

Uprava določi tudi tajnika komisije, ki za komisijo opravlja administrativno delo in je zadolžen za dokumentiranje dela komisije. Tajnik o vsaki fazi dela strokovne komisije pripravi natančen zapisnik, ki se arhivira. Tajnik pripravi tudi dokončne predloge strokovne komisije, ki jih s podpisom potrdi predsednik.

 

Člani strokovne komisije za svoje delo prejmejo sejnino in povrnitev potnih stroškov v višini, ki jo določi uprava.

 

10. člen
Utemeljitev kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za izjemni dosežek in za nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo

 

Strokovna komisija od uprave prevzame gradivo o prijavljenih kandidaturah, ki so prispele v razpisnem roku. Strokovna komisija najprej ugotovi, ali so posamezni predlogi izpoln­jeni v skladu z razpisnimi pogoji. Upošteva zgolj popolne vloge.

 

Podatki, ki morajo biti navedeni o kandidatu:

 • ime in priimek kandidata/ke,
 • EMŠO in kraj rojstva,
 • domači in službeni naslov,
 • številka telefona, telefaksa v službi in doma,
 • izobrazba (poklic),
 • strokovni izpit (vrsta, datum in številka),
 • vrsta in število doizobraževanj po zaključenem rednem izobraževanju,
 • delovna doba (vse zaposlitve v času delovne dobe),
 • trenutni delodajalec,
 • podatki o članstvu v društvu varnostnih inženirjev.

 

Podatki, ki morajo biti navedeni o organizaciji (družbi,...), kjer je kandidat zaposlen:

 • ime, dejavnost in naslov organizacije,
 • število zaposlenih,
 • indeks frekvence poškodb izračunan na podlagi formule (If = N / S * 10E6), v kateri je N = število poškodb in S = število opravljenih oziroma vloženih delovnih ur,
 • indeks resnosti poškodb izračunan na podlagi formule (Ir = IDD / S * 10E3), v kateri je IDD = število izgubljenih delovnih dni zaradi poškodb in S = število opravljenih oziroma vloženih delovnih ur,
 • morebitni podatki o drugih že prejetih nagradah oziroma priznanjih,
 • najpomembnejša tveganja za varnost in zdravje pri delu v organizaciji.

 

Predlog kandidature mora vsebovati kratko predstavitev dosežka - ukrepa, ki se naj ga nagradi. Dodana mora biti kratka obrazložitev, zakaj gre za izjemen dosežek. Predlog je treba utemeljiti z navedbo učinkov ukrepa na varnost in zdravje delavcev in na varnost delovnega ter življenjskega okolja. Učinke je treba dokumentirati z veljavnimi podatki o poškodbah in obolevnosti pred in po uvedbi ukrepa (dosežka) oziroma s podatki o zmanjšanju nevarnosti za okolje.

 

Jasna utemeljitev učinkov na varnost in zdravje delavcev in življenskega okolja z navajanjem konkretnih podatkov je potrebna tudi v primeru predloga nagrade za življenjsko delo.

 

11. člen
Ocena kandidatur za nagrado Avgusta Kuharja za izjemni dosežek in za nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo

Nagrajuje se dosežke, ki opredeljujejo ustvarjalnost in inovativnost in spodbujajo napredek stroke ter torej presegajo zgolj vzorno urejenost varnosti in zdravja pri delu v skladu s predpisi.

 

Strokovna komisija dodatno oceni izjemnost dosežkov kandidata na podlagi naslednjih objektivnih kriterijev:

 • vsak dokumentiran primer posnemanja izvedenega ukrepa v drugi organizaciji,
 • izvajanje predpisanih ukrepov varnosti in zdravja pri delu,
 • objava uvedenega ukrepa v strokovni reviji,
 • strokovni članek,
 • predstavitev uvedenega ukrepa na simpoziju, posvetu ipd,
 • odstotek nižjega povprečja poškodb pri delu v družbi v primerjavi s povprečjem dejavnosti (povprečje za zadnjih 5 let),
 • sodelovanje pri izdelavi zdravstvene analize delovnih mest v organizaciji,
 • uporaba ekspertnega sistema v organizaciji (računalniška simulacija možnih kritičnih situacij v proizvodnji in navodila/praktične rešitve),
 • sodelovanje kandidata pri uveljavljanju stroke v širši družbi (tehnične komisije Urada za standardizacijo in meroslovje, izvedenski organi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ..., predavanja ipd.),
 • pridobljeno potrdilo o standardu SIST ISO 9001 ali 9002 ipd., ki vsebuje del varnosti in zdravja pri delu (organiziranje, planiranje, izvajanje, oceno tveganja, merjenje uspešnosti in presoje/AUDIT).

 

Strokovna komisija na podlagi objektivnih dejstev oceni izjemnost dosežkov kandidatov ter svojo oceno utemelji upoštevajoč kriterije opredeljene v tem pravilniku. Med kandidati izbere enega ali več in jih s svojo utemeljitvijo predlaga upravi za nagrado Avgusta Kuharja. Strokovna komisija se prepriča o podatkih iz dokumentacije teh predlaganih kandidatov tako, da obišče podjetje izbranega kandidata.

 

Dokončno odločitev o nagrajencu sprejme uprava. Uprava o svoji odločitvi pisno seznani nagrajenca in ostale kandidate najmanj mesec pred svečano podelitvijo.

 

12.člen
Izročanje nagrad

Nagradi Avgusta Kuharja se izročata praviloma novembra na letnem simpoziju zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije in zbornice varnosti in zdravja pri delu. Nagradi dobitnikoma izročajo predsednik uprave fundacije, predsednik ustanovitelja in predsednik zbornice. Vsako leto se k podelitvi povabi tudi minister za delo.

 

III. PRIZNANJAE AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNO STROKOVNO DELO V DRUŠTVIH IN SEKCIJAH

 

13.člen
Namen priznanja

Podeljuje se priznanje Avgusta Kuharja za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu v društvu oziroma v sekciji varnostnih inženirjev.

 

14. člen
Interni razpis

Uprava vsako leto z internim razpisom v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev pridobi imena dobitnikov priznanj.

 

Posamezno društvo sme v letu predlagati na 100 članov enega dobitnika tega priznanja, najmanj pa enega dobitnika. Na poziv uprave, ki ugotovi možno število dobitnikov priznanja v tekočem letu, društvo izpelje interni kandidacijski postopek in določi svojega kandidata.

 

Društvo pri izbiri kandidata dosledno upošteva kandidatovo aktivno sodelovanje v društvenih aktivnostih in prireditvah (organiziranje strokovnih izletov, izobraževanj, objavljanje tekstov v strokovnih časopisih ipd.). Uprava zavrne podelitev priznanja, če iz utemeljitve ugotovi, da kandidat ne opravlja strokovnih nalog stroke varnosti in zdravja pri delu.

 

Posameznik lahko priznanje prejme zgolj enkrat.

 

Kandidaturo društvo pisno utemelji.

 

15. člen
Izročitev priznanja

Priznanja Avgusta Kuharja se podelijo praviloma novembra na letnem simpoziju zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije in zbornice varnosti in zdravja pri delu.

 

Priznanja izročata predsednik uprave fundacije in predsednik ustanovitelja. Na podelitev se povabi tudi ministra za delo.

 

16. člen
Pravice dobitnika/ce

Dobitnik priznanja prejme plaketo, ki je oštevilčena in vpisana v evidenco izdanih priznanj pod imenom prejemnika.

 

Na plaketi je jasno zapisano:

 • ime dobitnika/ce,
 • da priznanje podeljuje fundacija za izjemno strokovno delo v društvu oziroma sekciji varnostnih inženirjev,
 • leto podelitve,
 • znak fundacije,
 • zahvala za opravljeno delo,
 • evidenčna številka priznanja.

 

IV. NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA NAJBOLJŠO DIPLOMO ŠTUDENTA FAKULTETE ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO - ODDELEK ZA TEHNIŠKO VARNOST

 

17. člen
Namen nagrade

Nagrada Avgusta Kuharja za najboljšo diplomsko nalogo se podeli študentu Oddelka za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, ki je v preteklem študijskem letu izdelal najboljšo diplomsko nalogo.

 

18. člen
Izročitev nagrade

Nagrada Avgusta Kuharja za najboljšo diplomsko nalogo se podeli enkrat letno na letnem državnem posvetu ustanovitelja. Datum podelitve določi uprava v javnem razpisu, ki ga Oddelek za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo objavi na oglasni deski fakultete. Nagrado izročajo predsednik uprave fundacije, predsednik ustanovitelja in predsednik zbornice. Vsako leto se k podelitvi povabi tudi minister za delo.

 

Nagrada je denarna. Višino nagrade vsako leto določi uprava in pri tem upošteva razpoložljiva sredstva.

 

Poleg plakete nagrajenec prejme tudi plaketo in se vpiše v evidenco nagrajencev.

 

19. člen
Izbira najboljše diplomske naloge

Najboljšo diplomsko nalogo izbere Odbor za študijske zadeve Oddelka za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo.

 

Osnovni kriteriji za izbiro, ki jih pri tem upošteva Odbor za študijske zadeve, so naslednji:

 • praviloma redni študij,
 • diplomska naloga mora biti ocenjena najmanj z oceno 9,
 • vsebina diplomske naloge mora izkazovati prispevek k napredku ali razvoju varnosti in zdravja pri delu.

 

Odbor mora izbiro pisno utemeljiti.

 

V. EVIDENCE O PREJEMNIKIH NAGRAD IN PRIZNANJ IN ARHIV

 

20. člen
Arhiv

Uprava organizira arhiv z vso dokumentacijo o postopkih izbire nagrajencev in prejemnikov priznanj. Dokumentacija se hrani tudi po zaključenih postopkih v posameznem letu. Način arhiviranja določi uprava in določi pravila uporabe arhivskega gradiva.

 

Arhivira se:

 • zapisnike sej uprave in odpravke sklepov,
 • tekst javnih razpisov za podelitev nagrade Avgusta Kuharja in v katerih sredstvih javnega obveščanja ter kdaj so bili objavljeni,
 • vse prijavljene kandidature s priloženo dokumentacijo,
 • zapiske sej strokovne komisije,
 • korespondenco med strokovno komisijo in upravo ter ustanoviteljem,
 • dokumentacijo o internih razpisih za podelitve jubilejnih priznanj,
 • poročilo o podelitvah nagrad in priznanj,
 • poročilo o odzivnosti sredstev javnega obveščanja o podelitvah nagrad in priznanj,
 • evidence o nagrajencih in dobitnikih priznanj,
 • evidenco o kandidatih za nagradi za izjemni dosežek in življenjsko delo,
 • drugo.

 

21. člen
Evidenca

Fundacija je dolžna voditi natančno evidenco o nagrajencih in dobitnikih priznanj:

 • ime in priimek dobitnikov,
 • EMŠO,
 • vrsta nagrade in priznanja,
 • leto podelitve,
 • utemeljitev nagrade oziroma priznanja,
 • številka izdane nagrade oziroma priznanja.

 

Evidenca se vodi posebej za vsako obliko nagrade oziroma priznanj. Prejemniki priznanj in nagrad se pismeno obvestijo o vpisu v evidenco.

 

22. člen
Vpis v evidenco enakovrednih priznanj

V evidenco se vpišejo tudi prejemniki drugih priznanj za delo na področju varnosti in zdravja pri delu, ki so jih pred sprejemom tega pravilnika prejeli strokovni delavci iz Slovenije. Ustanovitelj odloči, katera so ta priznanja.

 

V evidenco prejemnikov nagrad Avgusta Kuharja se vpišejo prejemniki zveznih jugoslovanskih priznanj "Zlato sonce" iz Slovenije v letih 1987 - 1990.

 

V evidenco prejemnikov priznanj Avgusta Kuharja za dolgoletno aktivno delo v društvih varnostnih inženirjev se vpišejo prejemniki priznanj Zveze društev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije, ki jih je ta izročala na svojih skupščinah pred ustanovitvijo Fundacije Avgusta Kuharja.

 

Vsi prejemniki se pismeno obvestijo o vpisu v evidenco.

 

23. člen
Zaščita ugleda priznanj

Uprava je dolžna preganjati vsako neupravičeno uporabo priznanj in nagrad s strani oseb, ki v evidenci niso bile zaznačene kot prejemniki.

 

Uprava je dolžna skrbeti za ugled priznanj in nagrad in njihovih nosilcev.

 

VI. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

 

24. člen
Podelitev priznanj v letu 2002

Leta 2002 se zadnjič izvede skupna podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja na novembrskem simpoziju ustanovitelja in zbornice varnosti in zdravja pri delu.

 

25. člen
Tolmačenje in spreminjanje pravilnika

Za tolmačenje pravilnika je pooblaščena uprava fundacije.

 

Ta pravilnik se sprejema in spreminja po postopku, ki je opredeljen v Statutu Fundacije Avgusta Kuharja.

 

26. člen
Začetek veljavnosti pravilnika

Pravilnik začne veljati z dnem soglasja ustanovitelja.

 

 

 

Št. 46/2002
Datum: 14. marec 2002

 

Mag. Florjan Zabret,
predsednik uprave

 

 

Št. -/--
Datum: 23. maj 2002

 

Mirko Vošner, univ. dipl. var. inž.,
predsednik ZDVI Slovenije