• Akti
 • Statut

Pojasnilo: Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) je prva uprava fundacije na 4. seji dne 24. aprila 1997 sprejela Statut Fundacije Avgusta Kuharja. Nadzorni svet fundacije je v skladu z 13. členom ustanovitvenega akta fundacije 12. junija 1997 izdal soglasje k statutu.

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Statuta fundacije, ki jih je skupščina ZDVIS sprejela po letu 1997:

 • 5.3.1999 spremembe 23. člena,
 • 12.6.2008 spremembe 12., 22. in 24. člena.

 

 

STATUT FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA

(čistopis po 12. 6. 2008)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Ustanova Avgusta Kuharja (v nadaljevanju: fundacija) je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določa zakon, akt o ustanovitvi fundacije in ta statut in šteje za ustanovljeno z dnem objave soglasja Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v Uradnem listu RS štev. 56 z dne 11.10.1996.

 

2. člen

Ta statut ureja organizacijo in organe fundacije, premoženje fundacije in način razpolaganja s prihodki fundacije ter druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje fundacije.

 

3. člen

Ustanovitelj fundacije je Zveza društev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije.

 

4. člen

Ime ustanove je Fundacija Avgusta Kuharja.

 

Sedež fundacije je v Ljubljani, Pražakova ulica 10.

 

Ime in sedež fundacije lahko spremeni uprava s soglasjem ustanovitelja v skladu z aktom o ustanovitvi in zakonom. Sprememba je veljavna, ko da soglasje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

 

5. člen

V pravnem prometu uporablja fundacija svoj znak in žig okrogle oblike z napisom: Fundacija Avgusta Kuharja *Ljubljana*. Žig je dodatno opremljen z zaporedno številko štampiljke.

 

II. NAMEN FUNDACIJE

 

6. člen

Namen fundacije je na področju varnosti in zdravja pri delu podeljevati nagrade in priznanja za izjemne strokovne dosežke ter krepiti zavest o potrebnosti sistematičnega strokovnega varovanja zdravja pri delu ter življenjskega in delovnega okolja.

 

7. člen

Dejavnost fundacije je nepridobitna. Prihodki se uporabljajo za izvajanje namena fundacije ter za njeno upravljanje in poslovanje.

 

8. člen

Dejavnost fundacije se lahko spremeni le s soglasjem ustanovitelja.

 

III. NASTOPANJE V PRAVNEM PROMETU

 

9. člen

Fundacija nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in pravne posle v okviru dejavnosti izhajajočih iz akta o ustanovitvi brez omejitev.

 

Za obveznosti, ki jih prevzema v pravnem prometu, odgovarja s sredstvi, s katerimi razpolaga.

 

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti fundacije.

 

10. člen

Fundacijo zastopa in predstavlja predsednik uprave, ki je pooblaščen, da v imenu in za račun fundacije sklepa pogodbe in opravlja druga pravna dejanja.

 

Zastopanje predsednika uprave mora biti v skladu z zakonom, poslovno politiko in ostalimi splošnimi akti fundacije ter je brez omejitev, razen omejitev, ki so določene v zakonu o ustanovah in v aktu o ustanovitvi.

 

IV. ORGANA FUNDACIJE

 

11. člen

Organa fundacije sta:

 • uprava in
 • nadzorni svet.

 

V. UPRAVA

 

12. člen

Fundacijo upravlja uprava, ki ima 7 (sedem) članov.

 

Na podlagi predhodnega pisnega soglasja kandidatov imenuje člane uprave ustanovitelj. Predsednik ustanovitelja je član uprave po funkciji.

 

Člani uprave ne morejo biti osebe, ki jih določa 22. člen zakona o ustanovah in tisti, ki kandidirajo za sredstva fundacije.

 

13. člen

Uprava se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika uprave in njegovega namestnika.

 

Seje uprave sklicuje in vodi predsednik uprave.

 

Uprava je sklepčna, če je na seji navzočih več kot polovica članov.

 

14. člen
Mandat uprave

Mandat uprave je štiri leta. Po preteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana za člana.

 

Člani uprave, z izjemo članov prve uprave, ki so navedeni v ustanovnem aktu fundacije, podpišejo na začetku mandata izjavo, s katero potrdijo, da so seznanjeni z zakonom o ustanovah in da sprejemajo akt o ustanovitvi fundacije, ta statut in druge akte fundacije.

 

15. člen
Odločanje članov uprave

Uprava odloča v skladu s 25. členom zakona, razen v primerih, ki jih določa ta statut.

 

Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika.

 

Uprava sprejema odločitve s sklepom.

 

Zapisnik seje uprave mora predsednik uprave poslati članom uprave in sicer v roku 7 dni po opravljeni seji. Člani uprave so dolžni pismene pripombe predsedniku uprave dostaviti najkasneje v roku 21 dni po opravljeni seji. V primeru, da ni pisnih pripomb, se zapisnik seje uprave šteje kot veljaven. V nasprotnem primeru se zapisnik usklajuje na prvi naslednji seji uprave.

 

16. člen
Pristojnosti in naloge uprave

Uprava:

 • skrbi za izvajanje namena ustanove v skladu z voljo in namenom ustanovitelja,
 • sprejema v soglasju z ustanoviteljem ta statut, pravilnik o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj in druge akte fundacije,
 • sprejema letni program dela in finančni načrt,
 • sprejema poročilo o delu in finančnem poslovanju za preteklo koledarsko leto,
 • imenuje strokovne komisije in njihove člane,
 • na predlog strokovnih komisij oblikuje kriterije za javne razpise za podeljevanje namenskih sredstev,
 • opravlja druge pristojnosti in naloge v skladu z ustanovitvenim aktom, statutom in drugimi akti fundacije.

 

17. člen
Poslovanje uprave

Uprava je dolžna upravljati premoženje fundacije s skrbnostjo dobrega gospodarja v skladu z zakonom o ustanovah. Uprava je dolžna ustanovitelju ter nadzornemu svetu fundacije letno do konca marca predložiti poročilo o delu in finančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu.

 

18. člen
Predsednik uprave

 

Člani uprave izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika s sklepom z večino glasov članov uprave.

 

Predsednik uprave vodi poslovanje, je odgovoren za zakonitost dela fundacije in zastopa fundacijo nasproti tretjim osebam brez omejitev razen omejitev, ki so določene v zakonu, aktu o ustanovitvi in tem statutu.

 

V okviru pristojnosti predsednik uprave:

 • predlaga upravi poslovno politiko, letni program in finančni načrt ter razvojni program in sprejema ukrepe za njihovo izvajanje,
 • poroča upravi in nadzornemu svetu o rezultatih poslovanja na lastno iniciativo ali na zahtevo članov uprave ali nadzornega sveta,
 • izvšuje sklepe in odločitve uprave,
 • sklicuje in vodi seje uprave,
 • opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon, akt o ustanovitvi, ta statut in drugi splošni akti.
 • Za poslovna dejanja, ki niso predvidena s finančnim načrtom in letnim programom ter za dejavnosti, ki jih uprava posebej določi s sklepom, je potrebno predhodno soglasje uprave.

 

19. člen
Člani uprave

 

Člani uprave, vabljeni člani nadzornega sveta in komisij so upravičeni do povrnitve potnih stroškov in dnevnic, ki jih določi uprava.

 

Delo uprave je sicer častno.

 

Članom uprave se lahko v soglasju z ustanoviteljem izplača nagrada za opravljeno delo. Višino nagrade določi uprava s sklepom.

 

20. člen

Razrešitev članov uprave

 

Uprava ali njen član sta lahko predčasno razrešena v skladu s 23. členom zakona o ustanovah.

 

Član uprave lahko odstopi iz uprave s pisno odstopno izjavo, ki jo naslovi članom uprave, članom nadzornega sveta in predsedniku ustanovitelja. Na predlog uprave ali samostojno mora pristojni organ ustanovitelja imenovati novega člana uprave najkasneje v roku 45 dni po prejemu odstopne izjave. O spremembi članstva v upravi mora predsednik uprave obvestiti pristojno ministrstvo.

 

V primeru, da uprava in pristojni organ ustanovitelja v predpisanem roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne imenujeta novega člana uprave, lahko novega člana uprave izmed sebe za določen čas imenuje nadzorni svet. Začasno imenovanje člana uprave ne sme biti za daljši čas kot 6 mesecev.

 

VI. NADZORNI SVET

 

21. člen

Fundacija ima nadzorni svet, ki ga sestavljajo trije člani.

 

Nadzorni svet sestavljajo predstavnik ustanovitelja, predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in predstavnik donatorja, ki je v preteklem letu daroval največ.

 

22. člen
Način imenovanja članov nadzornega sveta

Pristojni organ ustanovitelja imenuje predstavnika ustanovitelja za predsednika nadzornega sveta. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in donator, ki je v preteklem letu daroval največ, imenujeta vsak svojega predstavnika.

 

Član nadzornega sveta ne more biti hkrati član uprave.

 

V primeru, da nastopijo okoliščine iz 3. odstavka 22. člena, član nadzornega sveta, ki ga je nadzorni svet imenoval za začasnega člana uprave, začasno prekine članstvo v nadzornem svetu. Po preteku roka, določenega za začasno nadomestitev manjkajočega člana uprave, pa se avtomatično vrne v nadzorni svet.

 

Člani nadzornega sveta podpišejo na začetku mandata izjavo, s katero potrdijo, da so seznanjeni z zakonom o ustanovah in da sprejemajo ustanovitveni akt, ta statut in druge akte fundacije.

 

23. člen
Mandat v nadzornem svetu

Mandat članov nadzornega sveta je štiri (4) leta.

 

Člani so lahko po preteku mandata ponovno imenovani.

 

24. člen
Sklic seje in način odločanja

Člani izmed sebe na prvi seji izvolijo predsednika, ki sklicuje in vodi seje nadzornega sveta.

 

Člani izvolijo predsednika s sklepom z večino glasov nadzornega sveta.

 

Predsednik nadzornega sveta mora sklicati sejo nadzornega sveta tudi na zahtevo enega člana nadzornega sveta. Član mora sklic seje zahtevati v pisni obliki.

 

Nadzorni svet odloča veljavno, če sta prisotna vsaj dva člana.

 

Člani nadzornega sveta odločajo s sklepom.

 

25. člen
Naloge in pristojnosti nadzornega sveta

Nadzorni svet nadzira zlasti:

 • spremlja in nadzoruje izvajanje vsebinskega in finančnega načrta,
 • ugotavlja smotrnost gospodarjenja uprave s premoženjem,
 • spremlja in nadzoruje zakonitost dela fundacije,
 • obravnava zaključna vsebinska in finančna poročila,
 • v primeru ugotovljenih nepravilnosti ustanovitelju predlaga ustrezne ukrepe,
 • v primeru hujših kršitev uprave in sklicujoč se na 23. člen zakona o ustanovah predlaga ustanovitelju ali donatorjem razrešitev uprave ali posamičnega člana uprave.

 

26. člen
Predčasna razrešitev članov nadzornega sveta

Če nadzorni svet ne izpolnjuje nalog določenih v aktu o ustanovitvi in tem statutu, lahko pristojni organ ustanovitelja člana ali člane predčasno razreši. V roku trideset (30) dni od razrešitve je dolžan imenovati novega člana oziroma nove člane, tako da je sestava nadzornega sveta spet popolna.

 

Član nadzornega sveta je razrešen s sklepom, ki mora vsebovati obrazložitev.

 

Član nadzornega sveta lahko odstopi s pisno izjavo. Pristojni organ ustanovitelja je dolžan imenovati novega člana nadzornega sveta v roku 45 dni od sprejema odstopne izjave.

 

27. člen
Druga telesa fundacije

Fundacija ima lahko tudi delovne oziroma strokovne komisije in svetovalna ad hoc telesa.

 

VII. USTANOVITVENO PREMOŽENJE

 

28. člen

Premoženje ustanove zajema ustanovitveno premoženje in naknadno pridobljeno premoženje.

 

Ustanovitveno premoženje zajema denarna sredstva v višini 200.000 tolarjev, ki jih je ustanovitelj vplačal v obliki gotovinskega nakazila.

 

Povečanje ali zmanjšanje ustanovitvenega premoženja se lahko izvede le v skladu z zakonom o ustanovah, ustanovitvenim aktom in tem statutom.

 

Ustanovitveno premoženje fundacije se v posameznem obračunskem letu ne sme zmanjšati.

 

Odločitev o zmanjšanju ustanovitvenega premoženja sprejme uprava z dvotretinjsko večino vseh članov.

 

Odločitev je veljavna, ko dasta nanjo soglasje ustanovitelj in ministrstvo.

 

VIII. VIRI IN NAČINI PRIDOBIVANJA PREMOŽENJA IN NAČINI POSLOVANJA FUNDACIJE

 

29. člen

Fundacija pridobiva sredstva za izvajanje namena iz:

 • sredstev ustanovitelja,
 • sredstev pridobljenih z dotacijami pravnih oseb,
 • sredstev pridobljenih iz naslova donacij in daril pravnih in fizičnih oseb,
 • sredstev pridobljenih z donacijami upravnih organov in organizacij in združenj,
 • prihodkov lastnega poslovanja - to je vezava oziroma deponiranje prostih finančnih sredstev pri banki.

 

Uprava upravlja premoženje v skladu z zakonom in je dolžna voditi stalno in popolno evidenco o premoženju fundacije. Uprava je dolžna skrbeti za upravljanje premoženja in izvajanje namena s skrbnostjo dobrega gospodarja in skrbeti za stabilnost naložb denarja.

S prihodki lahko uprava razpolaga le za izvajanje namena in za poslovanje fundacije.

 

IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI

 

30. člen

Presežek prihodkov nad odhodki je odvisen od rezultatov poslovanja fundacije in se izračuna iz dohodka fundacije po izračunih vseh plačilnih obveznosti v skladu z zakonom.

 

Presežek prihodkov nad odhodki uporablja fundacija za izvajanje svojega namena.

 

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča uprava v soglasju z nadzornim svetom in ustanoviteljem.

 

X. POSLOVNA TAJNOST

 

31. člen

Člani organov fundacije jamčijo za varovanje poslovne tajnosti ter odgovarjajo za morebiten prenos infomacij na tretje osebe.

Za poslovne tajnosti se štejejo dokumenti in podatki, ki so po svoji naravi zaupni in predstavljajo tajnost poslovanja ter informacije o rezultatih dela in poslovanja, če bi lahko njihova dostopnost škodila interesu in ugledu fundacije.

 

XI. TRAJANJE, STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE FUNDACIJE

 

32. člen

Fundacija je ustanovljena za nedoločen čas.

 

Fundacija lahko preneha v primerih in po postopku določenem z zakonom, aktom o ustanovitvi in tem statutom. Če o prenehanju fundacije odloči uprava mora k odločitvi dati soglasje pristojni organ ustanovitelja in ministrstvo.

 

V primeru prenehanja fundacije uprava v soglasju z ustanoviteljem premoženje dodeli Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varstvo za potrebe nakupa opreme za izobraževanje diplomiranih varnostnih inženirjev.

 

V primeru prenehanja delovanja ustanovitelja, mora pristojni organ ustanovitelja prenesti obveznosti in pristojnosti ustanovitelja iz ustanovitvenega akta in iz tega statuta na tretjo pravno osebo, v soglasju s pristojnim organom tretje osebe. Sprememba ustanovitelja je veljavna, ko izda zanjo soglasje ministrstvo in se zabeleži v spremembi ustanovitvenega akta.

 

V primeru, da ustanovitelj ne izvrši določbe iz prejšnjega odstavka in da uprava fundacije ne predlaga prenehanja delovanja fundacije iz drugega odstavka tega člena, je za odločitev o prenehanju ali nadaljevanju delovanja in o načinu odločanja o fundaciji pristojno ministrstvo.

 

XII. AKTI FUNDACIJE IN NJIHOVE SPREMEMBE

 

33. člen

Fundacija dela in posluje na podlagi zakonov, akta o ustanovitvi, tega statuta in drugih aktov, ki jih sprejme uprava za delovaje fundacije.

 

34. člen

Ustanovitveni akt lahko spremeni ustanovitelj, če je to nujno za nadaljnje delo fundacije. Namena ni mogoče spremeniti, razen če bi postalo izvajanje določenega namena nemogoče. Sprememba ustanovitvenega akta je veljavna, ko izda soglasje ministrstvo.

 

O trajanju,prenehanju in statusnih spremembah odloča ustanovitelj s sklepom.

 

Statut lahko spremeni uprava z dvotretinjsko večino glasov vseh članov uprave in s soglasjem ustanovitelja.

 

XIII. KONČNA DOLOČBA

 

35. člen

Ta statut začne veljati naslednji dan ko ga sprejme uprava in da nanj soglasje nadzorni svet.

 

 

 

Št. 1/1997
Datum: 24. april 1997

 

Inž. Anton Avsec,
predsednik prve uprave

 

 

Št. 2/1997
Datum: 12. junij 1997

 

Inž. Branko Košir,
predsednik nadzornega sveta