• Akti
 • Statut

STATUT FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA

(velja od 17. 11. 2017)

 

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Ustanova Fundacija Avgusta Kuharja (v nadaljevanju: fundacija) je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določa Zakon o ustanovah (UL RS 60/1995, 53/2005, 91/2005, v nadaljevanju zakon), Ustanovitveni akt Fundacije Avgusta Kuharja (v nadaljevanju ustanovitveni akt) in ta statut ter šteje za ustanovljeno z dnem objave soglasja Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v Uradnem listu RS štev. 56, stran 4652 z dne 11. 10. 1996.

 

2. člen

Ta statut ureja organizacijo in organe fundacije, premoženje fundacije in način razpolaganja s prihodki fundacije ter druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje fundacije.

 

3. člen

Ustanoviteljica fundacije je Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije ZDVIS (v nadaljevanju ustanoviteljica).

 

4. člen

Ime ustanove je Fundacija Avgusta Kuharja. Imenuje se po Avgustu Kuharju, nestorju slovenskih varnostnih tehnikov (23. 8. 1906 -17. 10. 1964).

 

Sedež fundacije je v Ljubljani, Dalmatinova 4.

 

Ime in sedež fundacije lahko spremeni uprava s soglasjem ustanoviteljice v skladu z ustanovitvenim aktom in zakonom. Sprememba je veljavna, ko da soglasje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

 

5. člen

V pravnem prometu uporablja fundacija svoj znak in žig okrogle oblike z napisom: Fundacija Avgusta Kuharja *Ljubljana*. Žig je dodatno opremljen z zaporedno številko štampiljke.

 

NAMEN FUNDACIJE

 

6. člen

Namen fundacije je s podeljevanjem nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu promovirati dobro prakso ter krepiti zavest o potrebnosti sistematičnega strokovnega varovanja zdravja pri delu ter življenjskega in delovnega okolja.

7. člen

Dejavnost fundacije je nepridobitna. Prihodki se uporabljajo za izvajanje namena fundacije ter za njeno upravljanje in poslovanje.

 

8. člen

Dejavnost fundacije se lahko spremeni le s soglasjem ustanoviteljice.

 

 

NASTOPANJE V PRAVNEM PROMETU

 

9. člen

Fundacija brez omejitev nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in pravne posle v okviru dejavnosti izhajajočih iz ustanovitvenega akta.

 

Za obveznosti, ki jih prevzema v pravnem prometu, odgovarja s sredstvi, s katerimi razpolaga.

Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti fundacije.

 

10. člen

Fundacijo zastopa in predstavlja predsednik uprave, ki je pooblaščen, da v imenu in za račun fundacije sklepa pogodbe in opravlja druga pravna dejanja.

 

Zastopanje predsednika uprave mora biti v skladu z zakonom, poslovno politiko in ostalimi splošnimi akti fundacije ter je brez omejitev, razen omejitev, ki so določene v zakonu in v ustanovitvenem aktu.

 

 

ORGANA FUNDACIJE

 

11. člen

Organa fundacije sta:

 • uprava in
 • nadzorni svet.

 

12. člen

Uprava

 

Fundacijo upravlja uprava, ki ima toliko članov, kolikor je aktivnih članov ustanoviteljice (to je društev in sekcij varnostnih inženirjev).

 

Skupščina ustanoviteljice imenuje člane uprave na podlagi predhodnega pisnega soglasja kandidatov, ki jih predlagajo aktivni člani ustanoviteljice. Posamezen član ustanoviteljice sme imeti v upravi največ enega predstavnika.

 

Člani uprave ne morejo biti osebe, ki jih določa 22. člen zakona in tisti, ki kandidirajo za sredstva fundacije[1].

 

13. člen

Uprava se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika uprave.

 

Seje uprave sklicuje in vodi predsednik uprave.

 

Uprava je sklepčna, če je na seji navzočih več kot polovica članov.

 

14. člen

Mandat uprave

 

Mandat uprave je štiri leta. Po preteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana za člana.

 

Člani uprave, z izjemo članov prve uprave, ki so navedeni v ustanovitvenem aktu, podpišejo na začetku mandata izjavo, s katero potrdijo, da so seznanjeni z zakonom in da sprejemajo ustanovitveni akt, ta statut in druge akte fundacije.

 

15. člen

Odločanje članov uprave

 

Uprava odloča na rednih in korespondenčnih sejah ter na videokonferencah.

 

Uprava sprejema odločitve s sklepom z večino glasov, če ta statut ne določa drugače. Če je rezultat neodločen, odloči glas predsedujočega.

 

Član uprave ne more odločati o zadevah, v katerih so stranke oziroma so drugače udeleženi on sam, njegov zakonec ali sorodniki do vštetega tretjega kolena.

 

Zapisnik seje uprave mora tajnik uprave poslati članom uprave v roku 7 dni po opravljeni seji. Uprava zapisnik potrdi na naslednji seji.

 

16. člen

Pristojnosti in naloge uprave

Uprava:

 • skrbi za izvajanje namena ustanove v skladu z voljo in namenom ustanovitelja,
 • sprejema v soglasju z ustanoviteljico ta statut, pravilnik o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj in druge akte fundacije,
 • sprejema letni program dela in finančni načrt,
 • sprejema poročilo o delu in finančnem poslovanju za preteklo koledarsko leto,
 • imenuje strokovno komisijo,
 • sklepa o dobitnikih nagrad in priznanj Avgusta Kuharja,
 • organizira zbiranje donacij,
 • določi tajnika uprave za opravljanje administrativnega dela, ki ni član uprave,
 • opravlja druge pristojnosti in naloge v skladu z ustanovitvenim aktom, statutom in drugimi akti fundacije.

 

17. člen

Poslovanje uprave

 

Uprava je dolžna upravljati premoženje fundacije s skrbnostjo dobrega gospodarja v skladu z zakonom. Uprava je dolžna ustanoviteljici ter nadzornemu svetu fundacije predložiti letno poročilo o delu in finančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu. Donatorjem poroča o podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja.

 

18. člen

Predsednik uprave

 

Člani uprave izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika s sklepom z večino glasov.

 

Predsednik uprave vodi poslovanje, je odgovoren za zakonitost dela fundacije in zastopa fundacijo nasproti tretjim osebam brez omejitev razen omejitev, ki so določene v zakonu, ustanovitvenemu aktu in tem statutu.

 

V okviru pristojnosti predsednik uprave:

 • predlaga upravi poslovno politiko, letni program in finančni načrt ter razvojni program in sprejema ukrepe za njihovo izvajanje,
 • poroča upravi in nadzornemu svetu o rezultatih poslovanja na lastno iniciativo ali na zahtevo članov uprave ali nadzornega sveta,
 • izvršuje sklepe in odločitve uprave,
 • sklicuje in vodi seje uprave,
 • opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon, ustanovitveni akt, ta statut in drugi splošni akti.

 

Za poslovna dejanja, ki niso predvidena s finančnim načrtom in letnim programom ter za dejavnosti, ki jih uprava posebej določi s sklepom, je potrebno predhodno soglasje uprave.

 

19. člen

Člani uprave

 

Člani uprave, na seje vabljeni člani nadzornega sveta in strokovne komisije ter tajnik uprave so upravičeni do povrnitve potnih stroškov, ki jih v skladu z materialnimi možnostmi določi uprava.

 

Delo uprave je sicer častno.

 

 

20. člen

Razrešitev članov uprave

 

Uprava ali njen član sta lahko v skladu s 23. členom zakona[2] na predlog ustanoviteljice ali donatorja predčasno razrešena, če ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu, ustanovitvenem aktu ali v tem statutu oziroma če njegovo delovanje ni skladno z interesi ustanove. O predlogu za predčasno razrešitev odloča ministrstvo, pristojno za varnost in zdravje pri delu. O pritožbi na predčasno razrešitev odloča Vlada Republike Slovenije.

 

Član uprave lahko odstopi iz uprave s pisno odstopno izjavo, ki jo naslovi članom uprave, članom nadzornega sveta in predsedniku ustanoviteljice. Na predlog uprave ali samostojno mora pristojni organ ustanoviteljice imenovati novega člana uprave najkasneje v roku 45 dni po prejemu odstopne izjave. O spremembi članstva v upravi mora predsednik uprave obvestiti ministrstvo, pristojno za varnost in zdravje pri delu.

 

V primeru, da uprava in pristojni organ ustanoviteljice v predpisanem roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne imenujeta novega člana uprave, lahko novega člana uprave izmed sebe za določen čas imenuje nadzorni svet. Začasno imenovanje člana uprave ne sme biti za daljši čas kot 6 mesecev.

 

NADZORNI SVET

21. člen

Fundacija ima nadzorni svet, ki ga sestavljajo trije člani.

Nadzorni svet sestavljajo predstavniki ustanoviteljice, ministrstva, pristojnega za varnost in zdravje pri delu ter Zbornice varnosti in zdravja pri delu.

 

22. člen

Način imenovanja članov nadzornega sveta

 

Skupščina ustanoviteljice, ministrstvo in predsedstvo Zbornice za varnost in zdravje pri delu  imenujejo svoje predstavnike v nadzorni svet.

 

Član nadzornega sveta ne more biti hkrati član uprave.

 

V primeru, da nastopijo okoliščine iz 3. odstavka 20. člena tega statuta, član nadzornega sveta, ki ga je nadzorni svet imenoval za  začasnega člana uprave, začasno prekine članstvo v nadzornem svetu. Po preteku roka, določenega za začasno nadomestitev manjkajočega člana uprave, pa se avtomatično vrne v nadzorni svet.

 

Člani nadzornega sveta podpišejo na začetku mandata izjavo, s katero potrdijo, da so seznanjeni z zakonom in da sprejemajo ustanovitveni akt, ta statut in druge akte fundacije.

 

23. člen

Mandat v nadzornem svetu

 

Mandat članov nadzornega sveta je štiri (4) leta.

 

Člani so lahko po preteku mandata ponovno imenovani.

 

24. člen

Sklic seje in način odločanja

 

Predsednik nadzornega sveta je predstavnik ustanoviteljice ter sklicuje in vodi seje nadzornega sveta.

 

Predsednik nadzornega sveta mora sklicati sejo nadzornega sveta tudi na zahtevo enega člana nadzornega sveta. Član mora sklic seje zahtevati v pisni obliki. Seje nadzornega sveta so lahko redne, korespondenčne in videokonference.

 

Nadzorni svet odloča veljavno, če sta prisotna vsaj dva člana.

 

Člani nadzornega sveta odločajo s sklepom. Tajnik fundacije pripravi zapisnik seje, ki ga člani nadzornega sveta potrdijo.

 

25. člen

Naloge in pristojnosti nadzornega sveta

 

Nadzorni svet nadzira zlasti:

 • spremlja in nadzoruje izvajanje vsebinskega in finančnega načrta,
 • ugotavlja smotrnost gospodarjenja uprave s premoženjem,
 • spremlja in nadzoruje zakonitost dela fundacije,
 • obravnava zaključna vsebinska in finančna poročila,
 • v primeru ugotovljenih nepravilnosti ustanovitelju predlaga ustrezne ukrepe,
 • v primeru hujših kršitev uprave v skladu z 20. členom tega statuta predlaga ustanoviteljici razrešitev uprave ali posamičnega člana uprave.

 

26. člen

Predčasna razrešitev članov nadzornega sveta

 

Če nadzorni svet ne izpolnjuje nalog določenih v ustanovitvenem aktu in tem statutu, lahko skupščina ustanoviteljice člana ali člane predčasno razreši. V roku trideset (30) dni od razrešitve je dolžna imenovati novega člana oziroma nove člane, tako da je sestava nadzornega sveta spet popolna.

 

Član nadzornega sveta je razrešen s sklepom, ki mora vsebovati obrazložitev.

 

Član nadzornega sveta lahko odstopi s pisno izjavo. Pristojni organ ustanoviteljice je dolžan imenovati novega člana nadzornega sveta v roku 45 dni od sprejema odstopne izjave.

 

27. člen

Strokovna komisija

 

Fundacija ima strokovno komisijo, ki pripravi poročilo, ali kandidati za nagradi za izjemni dosežek ter za življenjsko delo izpolnjujejo razpisne pogoje. V primeru, da je za posamezno nagrado v posameznem letu več kandidatov, kot neobvezujočo pomoč za odločanje uprave kandidate rangira glede na njihovo izpolnjevanje razpisnih pogojev.

 

USTANOVITVENO PREMOŽENJE

28. člen

 

Premoženje ustanove zajema ustanovitveno premoženje in naknadno pridobljeno premoženje.

 

Ustanovitveno premoženje zajema denarna sredstva v višini 834,58 evrov[3], ki jih je ustanoviteljica vplačala v obliki gotovinskega nakazila.

 

Povečanje ali zmanjšanje ustanovitvenega premoženja se lahko izvede le v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom in tem statutom.

 

Ustanovitveno premoženje fundacije se v posameznem obračunskem letu ne sme zmanjšati.

 

Odločitev o zmanjšanju ustanovitvenega premoženja sprejme uprava z dvotretjinsko večino vseh članov.

 

Odločitev je veljavna, ko dasta nanjo soglasje ustanoviteljica in ministrstvo, pristojno za varnost in zdravje pri delu.

 

VIRI IN NAČINI PRIDOBIVANJA PREMOŽENJA IN NAČINI POSLOVANJA FUNDACIJE

 

29. člen

Fundacija pridobiva sredstva za izvajanje namena iz:

 • sredstev ustanoviteljice,
 • sredstev pridobljenih z dotacijami pravnih oseb,
 • sredstev pridobljenih iz naslova donacij in daril pravnih in fizičnih oseb,
 • sredstev pridobljenih z donacijami upravnih organov ter organizacij in združenj,
 • prihodkov lastnega poslovanja - to je vezava oziroma deponiranje prostih finančnih sredstev pri banki,
 • donacij iz namenitve dela dohodnine na podlagi odločb o odmeri dohodnine za leto 2015 na podlagi Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (UL RS 30/2007, 36/2007, 37/2010).

 

Uprava upravlja premoženje v skladu z zakonom in je dolžna voditi stalno in popolno e-evidenco o premoženju fundacije. Uprava je dolžna skrbeti za upravljanje premoženja in izvajanje namena s skrbnostjo dobrega gospodarja in skrbeti za stabilnost naložb denarja.

 

S prihodki lahko uprava razpolaga le za izvajanje namena in za poslovanje fundacije.

 

NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI

 

30. člen

Presežek prihodkov nad odhodki je odvisen od rezultatov poslovanja fundacije in se izračuna iz dohodka fundacije po izračunih vseh plačilnih obveznosti v skladu z zakonom.

 

Presežek prihodkov nad odhodki uporablja fundacija za izvajanje svojega namena.

 

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča uprava v soglasju z nadzornim svetom in ustanoviteljico.

 

 

 

POSLOVNA TAJNOST

 

31. člen

Člani organov fundacije jamčijo za varovanje poslovne tajnosti ter odgovarjajo za morebiten prenos informacij na tretje osebe.

Za poslovne tajnosti se štejejo dokumenti in podatki, ki so po svoji naravi zaupni in predstavljajo tajnost poslovanja ter informacije o rezultatih dela in poslovanja, če bi lahko njihova dostopnost škodila interesu in ugledu fundacije.

 

TRAJANJE, STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE FUNDACIJE

 

32. člen

Fundacija je ustanovljena za nedoločen čas.

 

Fundacija lahko preneha v primerih in po postopku določenem z zakonom, ustanovitvenim aktom in tem statutom. Če o prenehanju fundacije odloči uprava, mora k odločitvi dati soglasje pristojni organ ustanoviteljice in ministrstvo, pristojno za varnost in zdravje pri delu.

 

V primeru prenehanja fundacije uprava v soglasju z ustanoviteljico premoženje dodeli Katedri za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in Kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani za potrebe nakupa opreme za izobraževanje.

 

V primeru prenehanja delovanja ustanoviteljice, mora skupščina ustanoviteljice prenesti obveznosti in pristojnosti ustanoviteljice iz ustanovitvenega akta in iz tega statuta na tretjo pravno osebo, v soglasju s pristojnim organom tretje osebe. Sprememba ustanovitelja je veljavna, ko izda zanjo soglasje ministrstvo, pristojno za varnost in zdravje pri delu, in se zabeleži s spremembo ustanovitvenega akta.

 

V primeru, da ustanoviteljica ne izvrši določbe iz prejšnjega odstavka in da uprava fundacije ne predlaga prenehanja delovanja fundacije iz drugega odstavka tega člena, je za odločitev o prenehanju ali nadaljevanju delovanja in o načinu odločanja o fundaciji pristojno ministrstvo.

 

AKTI FUNDACIJE IN NJIHOVE SPREMEMBE

 

33. člen

Fundacija dela in posluje na podlagi zakona, akta o ustanovitvi, tega statuta in drugih aktov, ki jih sprejme  uprava za delovaje fundacije.

 

 

34. člen

 

Statut lahko spremeni ustanoviteljica, če je to nujno za nadaljnje delo fundacije. Namena ni mogoče spremeniti, razen če bi postalo izvajanje določenega namena nemogoče. Sprememba statuta je veljavna, ko izda soglasje ministrstvo, pristojno za varnost in zdravje pri delu.

 

O trajanju, prenehanju in statusnih spremembah odloča ustanoviteljica s sklepom.

 

Statut lahko spremeni uprava z dvotretjinsko večino glasov vseh članov uprave in s  soglasjem ustanovitelja.

 

KONČNA DOLOČBA

 

35. člen

Ta statut začne veljati naslednji dan, ko ga sprejme uprava in da nanj soglasje skupščina ustanoviteljice.

 

 

 

Podpisa:

Predsednik uprave fundacije

 

Mag. Miro Škufca

Predsednik ustanoviteljice

 

Predsednik ZDVIS Stanko Ožbot

Datum: 17. november 2017

 

 

 

 [1] 22. člen ZU (uprava)

Upravo sestavljajo najmanj trije člani.

Člani uprave so imenovani v skladu z aktom o ustanovitvi oziroma s pravili. Če z aktom o ustanovitvi oziroma s pravili ni določeno drugače, so člani uprave imenovani za določen čas.  

V primeru, ko na podlagi akta o ustanovitvi oziroma pravil ni mogoče imenovati uprave, imenuje upravo organ, pristojen za ustanove.

Člani uprave ne morejo biti:

  -   osebe, ki niso polnoletne ali ki niso poslovno sposobne,

  -   osebe, zaposlene v ustanovi,

  -   osebe, ki opravljajo nadzor nad ustanovo.

  Kandidati za člane uprave morajo dati predhodno soglasje k članstvu v upravi.

 

[2] 23. člen ZU (razrešitev uprave oziroma članov uprave)

Če uprava ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu, aktu o ustanovitvi ali v pravilih, lahko ustanovitelji ali donatorji predlagajo predčasno razrešitev.

O predlogu za predčasno razrešitev odloča organ, pristojen za ustanove.

Organ, pristojen za ustanove, lahko v primeru neizpolnjevanja nalog iz prvega odstavka tega člena upravo po uradni dolžnosti razreši.

V skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena je lahko predčasno razrešen tudi član uprave, če njegovo delovanje ni v skladu z interesi ustanove.

Zoper odločitev organa iz drugega in tretjega odstavka tega člena je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča Vlada Republike Slovenije.

 

[3] Ustanovitveni kapital 200.000 slovenskih tolarjev iz leta 1996 je bil leta 2007 pretvorjen v evre upoštevajoč menjalno razmerje 239,64 SIT za 1 €.