• Akti
 • Ustanovitveni akt

 PREPIS

 

Uradni list Republike Slovenije, št. 56 / 11. 10. 1996, stran 4652

 

Na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60 / 1995) in 3. člena Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71 / 1994) minister za delo, družino in socialne zadeve izdaja

 

SOGLASJE

k aktu o ustanovitvi ustanove Fundacije Avgusta Kuharja


Soglašam z aktom o ustanovitvi ustanove Fundacije Avgusta Kuharja, katere namen je, da s podeljevanjem nagrad za izjemne dosežke ter priznanj za dolgotrajno strokovno delo na področju varnosti in zdravja pri delu krepi zavest o potrebnosti sistematičnega strokovnega varovanja zdravja pri delu in življenjskega ter delovnega okolja.

 

Št. 102-04.012/96
Ljubljana, dne 2. oktobra 1996

 

Minister za delo, družino in socialne zadeve
Mag. Anton Rop l.r.

 _________________________________________________________________________

 

Pojasnilo: Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije je 16. 7. 1996 v času predsedovanja var. inž. Ivana Cvetka Lukmana iz Nove Gorice sprejela in podpisala Ustanovitveni akt Fundacije Avgusta Kuharja (notarski zapis pripravila notarka Dušica Berden iz Ljubljane, opr. št. SV-355/96). Zaradi spremembe naslova (prej Pražakova 10, Ljubljana, sedaj Dalmatinova 4, Ljubljana) je bil leta 2000 potreben notarski zapis spremembe naslova v ustanovitvenem aktu (opr. št. SV-495/00).

 

USTANOVITVENI AKT FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA

 

Prvič

Splošna določba

 

S tem aktom zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije ustanavlja Fundacijo Avgusta Kuharja (v nadaljnjem tekstu: Fundacija) ter opredeljuje njen namen, ustanovitveno premoženje in razpolaganje s prihranki, ime in sedež, osnove organizacije Fundacije ter nekatere druge določbe, pomembne za Fundacijo.

 

V primeru prenehanja ustanovitelja Fundacije se ustanoviteljstvo prenese na njgopvega pravnega naslednika.

 

Drugič

Ime in sedež

 

Ime ustanove je Fundacija Avgusta Kuharja.

 

Sedež Fundacije je Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana.

 

Tretjič

Pravna oseba

 

Fundacija je pravna oseba.

 

Četrtič

Namen Fundacije

 

Namen Fundacije je splošno koristen in trajen.

 

Fundacija je ustanovljena za področje varnosti in zdravja pri delu.

 

Fundacija zagotavlja izpolnjevanje namena tako, da s podeljevanjem nagrad za izjemne strokovne dosežke ter priznanj za dolgotrajno strokovno delo na področju varnosti in zdravja pri delu krepi zavest o potrebnosti sistematičnega strokovnega varovanja pri delu in življenjskega ter delovnega okolja.

 

Petič

Ustanovitveno premoženje

 

Ustanovitveno premoženje znaša 200.000,00 tolarjev in je vplačano kot denarno nakazilo na žiro račun Fundacije.

 

Šestič
Pogoji za povečanje in zmanjšanje ustanovitvenega premoženja

 

Ustanovitveno premoženje se lahko poveča, če tako z več kot polovico glasov vseh članov odloči uprava. Premoženje, ki se nameni za povečanje ustanovitvenega premoženja, je lahko pridobljeno tudi v obliki daril, vendar ne pod pogoji, ki bi kakorkoli omejevali izvajanje namena, za katerega je bila Fundacija ustanovljena.

 

Ustanovitveno premoženje se lahko poveča v obliki denarnih sredstev, premičnin, nepremičnin in v drugih oblikah.

 

Odločitev o zmanjšanju ustanovitvenega premoženja lahko sprejme uprava z dvotretinsko večino vseh članov. Odločitev uprave o zmanjšanju je veljavna, ko da nanjo soglasje ministrstvo pristojno za varnost in zdravje pri delu.

 

Sedmič

Premoženje Fundacije, razpolaganje s premoženjem in stroški za poslovanje Fundacije

 

Premoženje Fundacije zajema ustanovitveno premoženje in naknadno pridobljeno premoženje.

 

Fundacija pridobiva premoženje z upravljanjem z ustanovitvenim premoženjem, z darili, s prihodki iz opravljanja nepridobitne dejavnosti in na druge načine.

 

Fundacija lahko pridobiva tudi subvencije oziroma dotacije državnih in drugih javnih organov oziroma zavodov.

 

Uprava je dolžna voditi stalno, celovito in popolno evidenco o premoženju Fundacije. Uprava je dolžna skrbeti za upravljanje premoženja in izvajanje namena s skrbnostjo dobrega gospodarja in skrbeti za stabilnost naložb denarja. Uprava ne sme denarja nalagati v rizične posle. Uprava sme s prihodki Fundacije razpolagati le za izvajanje namena in poslovanja Fundacije.

 

Povrnitev stroškov za poslovanje ustanove, kot so plačilo dela, potni stroški, dnevnice ipd., določa uprava v zneskih, ki so praviloma enaki zneskom, ki so določeni za zaposlene v državni upravi.

 

Osmič

Odgovornost

 

Fundacija odgovarja s svojim premoženjem.

 

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti Fundacije.

 

Devetič

Sestava uprave ter postopek imenovanja članov uprave

 

Upravo sestavlja liho število članov (najmanj pet). V sestavo uprave so lahko določeni v skladu s postopkom, ki je določen v Statutu, predstavniki ustanovitelja in najvišjih strokovnih institucij s področja varnosti in zdravja pri delu.

 

Predsednika uprave izvoplijo člani uprave izmed sebe na prvi seji za mandat, ki velja za upravo.

 

Predsednik uprave predstavlja in zastopa Fundacijo brez omejitev, razen omejitev, ki so določene v Zakonu o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/20.101995), v tem aktu in v Statutu Fundacije.

 

Mandatna doba članov uprave je 4 leta.

 

Mandat članov uprave se lahko neomejeno ponovi.

 

Desetič

Naloge in odločanje uprave

 

Naloge uprave so zlasti:

 • skrb za izvajanje namena Fundacije v skladu z voljo in namenom ustanovitelja,
 • sprejem letnega programa dela in finančnega načrta,
 • sprejem poročila o delu in o finančnem poslovanju za preteklo koledarsko leto,
 • imenovanje organov v skladu z določbami tega akta in Statuta,
 • sprejemanje aktov Fundacije v skladu z določbami tega akta in Statuta,
 • druge naloge v skladu s tem aktom, Statutom in drugimi akti Fundacije.

 

Uprava odloča z večino vseh članov, razen če ni z zakonom ali statutom preedpisana strožja večina. Dvotretinska večina je potrebna, kadar uprava odloča o zmanjšanju ustanovitvenega premoženja, o razpolaganju s prihodki Fundacije in o sprejemu ter spremembi Statuta.

 

Enajstič

Nagrade za člane uprave

 

Člani uprave so upravičeni do povrnitve potnih stroškov in dnevnic. Delo uprave je sicer častno.

 

Uprava lahko soglasno odloči, da se članom izplača letna denarna nagrada.

 

Dvanajstič

Drugi organi Fundacije

 

Fundacija ima 3-članski nadzorni svet, ki ga sestavljajo:

 • predstavnik ustanovitelja,
 • predstavnik donatorja, ki je v preteklem koledarskem letu Fundaciji daroval največ,
 • predstavnik ministrstva, pristojnega za varnost in zdravje pri delu.

 

Naloga nadzornega sveta je nadzirati gospodarjenje uprave s premoženjem in v primeru ugotovljenih nepravilnosti, predlagati razrešitev uprave.

 

Podrobnejše pristojnosti, setava, mandat in odločanje nadzornega sveta so določeni v Satutu.

 

Fundacija ima lahko tudi druge organe, ki morajo biti določeni v Statutu.

 

Delovne skupine in svetovalna telesa so lahko oblikovana na podlagi glasov večine vseh članov uprave.

 

Trinajstič

Statut

 

Statut Fundacije določa zlasti:

 • podrobnejšo organizacijo Fundacije,
 • postopek za sprejemanje aktov Fundacije,
 • kriterije za določanje sestave organov Fundacije,
 • postopke za določanje sestave organov Fundacije,
 • način razpolaganja s prihodki Fundacije,
 • druge določbe pomembne za delo Fundacije.

 

Statut sprejme ustanovitelj v roku 30 dni po izdaji soglasja k ustanovitvenemu aktu ministrstva, pristojnega za varnost in zdravje pri delu. Če ustanovitelj v navedenem roku Statuta ne sprejme, ga sprejme uprava z dvotretinsko večino odb soglasju nadzornega sveta in ga posreduje pristojnemu ministrstvu.

 

Statut je možno spremeniti z dvotretinsko večino glasov vseh članov uprave in s soglasjem ustanovitelja. Uprava je dolžna s spremembami Statuta seznaniti ministrstvo, pristojno za varnost in zdravje pri delu v roku 14 dni.

 

Štirinajstič

Drugi akti Fundacije

 

Fundacija ima lahko tudi druge akte, ki jih sprejme uprava z dvotretinsko večino.

 

Petnajstič

Razpolaganje s premoženjem v primeru prenehanja Fundacije

 

V primeru prenehanja Fundacije se premoženje dodeli Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Oddelek za tehniško varnost oziroma njeni pravni naslednici za nakup opreme za izobraževanje študentov, bodočih diplomiranih varnostnih inženirjev.

 

Šestnajstič

Sestava uprave

 

Člani prve uprave so:

 1. var. inž. Tone Avsec, Maribor
 2. izr. prof. dr. Vladimir Drusany, Ljubljana
 3. dipl. inž. str. Bogomir Henrik Žižek, Fram
 4. dipl. pravnik Vojeslav Adamič, Ljubljana
 5. dipl. soc. Lučka Böhm, Ljubljana
 6. mag. Mirko Markič, Koper
 7. var. inž. Jože Dolenc, Ljubljana

 

Sedemnajstič

Spremembe ustanovitvenega akta

 

Ustanovitevni akt lahko spremeni ustanovitelj, če je to nujno za nadaljnje delo Fundacije.

 

Namena ni mogoče spremeniti razen, če ne gre za dopolnitev, ki ne le, da z namenom ni v nasprotju, temveč ga celo razširja.

Sprememba ustanovitvenega akta je veljavna, ko da soglasje ministrstvo pristojno za varnost in zdravje pri delu.

 

Osemnajstič

Stroški ustanovitve

 

Stroške ustanovitve, nastale do izdaje soglasja k ustanovitvenemu aktu nosi soustanovitelj.

 

 

Ljubljana, dne 21. septembra 2000

 

 

 

Miroslav Vošner, univ. dipl. var. inž.,
predsednik ZDVI Slovenije

 

Dušica Berden,
notarka

Soglasje_ministra_za_delo_k_ustanovitvi_Fundacije_AK_Uradni_list_RS_56-1996.pdfSoglasje_ministra_za_delo_k_ustanovitvi_Fundacije_AK_Uradni_list_RS_56-1996.pdf

SOGLASJE MINISTRA K USTANOVITVI:

 

Soglasje ministra za delo k ustanovitvi Fundacije Avgusta Kuharja

Uradni list RS, št. 56/1996

 

 

NOTARSKI ZAPIS USTANOVITVENEGA AKTA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA:

 

1) notarski zapis 1996

 

2) notarski zapis sprememb 2000