Predstavljamo vam Fundacijo Avgusta Kuharja! Vabimo vas, da si poleg njene spodaj predstavljene zgodovine v meniju poiščete tudi informacije o Avgustu Kuharju, po katerem je poimenovana Fundacija Avgusta Kuharja.

Desno je znak evropskega leta varnosti in zdravja pri delu 1992, ki ga je za svojega takrat vzela tudi slovenska stroka varnosti in zdravja pri delu.

ZGODOVINA USTANOVE FUNDACIJA AVGUSTA KUHARJA

Zveza društev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDVITS) je v 14. členu svojega statuta, veljavnem od  15. maja 1990 do 23. maja 2002, zapisala med svoje naloge tudi sprejem posebnega pravilnika za podeljevanje posebnih priznanj, pohval, nagrad in naslovov zaslužnim članom društev. ZDVITS je pri tem želela med drugim zapolniti praznino, ki je nastala po razpadu SFR Jugoslavije in prenehanju jugoslovanskih priznanj Zlato sonce. Ta jugoslovanska priznanja so se podeljevala podjetjem, ki so se odlikovala z izjemnimi dosežki na področju varstva pri delu. Pri snovanju novega slovenskega priznanja je bil tak pristop zavrnjen, saj naj bi bil za izjemne dosežke vedno zaslužen posameznik ali skupina posameznikov in ne celotno podjetje. Novo priznanje naj bi torej bilo namenjeno posameznikom. Imenovalo se naj bi po osebi, ki pooseblja stroko varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji oziroma kot se je reklo do leta 1999 varstva pri delu. Podeljevalo se naj bi denarne nagrade, kar naj bi jim zagotovilo enak status kot nagradam drugih strok. Podeljevalo pa se naj bi tudi nedenarna priznanja za društveno delo.

15. 5. 1996: Skupščina ZDVITS je v Portorožu v skladu s 7. členom Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/1995) s sprejemom Ustanovitvenega akta ustanovila Fundacijo Avgusta Kuharja in imenovala sedemčlansko prvo upravo fundacije s štiriletnim mandatom. Prvi sedež fundacije je bil na takratnem sedežu ZDVITS Pražakova 10, Ljubljana. Ustanovitveno premoženje leta 1996 je bilo 200.000,00 tolarjev oziroma od 1. 1. 2007 dalje 834,58 € (tečaj zamenjave tolarja z evrom 1 EUR = 239,640 SIT). Fundacija je bila poimenovana po nestorju slovenskih varnostnih tehnikov Avgustu Kuharju (23.8.1906 – 17.10.1964).

16. 7. 1996: V notarski pisarni Dušice Berden (Gosposvetska5, Ljubljana) je bil pripravljen notarski zapis Ustanovitvenega akta Fundacije Avgusta Kuharja (opr. št. SV-355/96). ZDVIT pri tem zastopa njen tedanji predsednik Ivan Cvetko Lukman. V imenu organizacijskega odbora sta bila prisotna tudi Vojeslav Adamič in Lučka Böhm.

2. 10. 1996: Minister za delo, družino in socialne zadeve Anton Rop je v skladu z Zakonom o ustanovah izdal soglasje k ustanovitvi fundacije, ker je bil njen namen podeljevanje nagrad za izjemne strokovne dosežke ter priznanj za dolgotrajno strokovno delo na področju varnosti in zdravja pri delu ter s krepitvijo zavesti o potrebnosti sistematičnega strokovnega varovanja zdravja pri delu ter življenjskega in delovnega okolja. Soglasje je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 56/11.10.1996.

4. 12. 1996: Prva uprava Fundacije Avgusta Kuharja je razpisala natečaj za znak Fundacije Avgusta Kuharja (glej razpis na tej povezavi). Na podlagi natečaja je marca 1997  varnostni inženir Adolf Fleisinger iz DVIT Maribor v mavcu izdelal predlog znaka, ki je bil izpeljanka znaka Evropskega leta varnosti in zdravja pri delu 1992, in ki ga je v tistem obdobju za svojega vzela tudi slovenska stroka varnosti in zdravja pri delu. Na podlagi Fleisingerjeve rešitve je bilo izdelano kovinsko odličje, ki ga od leta 1997 dalje prejme dobitnik nagrad Avgusta Kuharja za izjemni dosežek oziroma za življenjsko delo.

24. 4. 1997: Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah je prva uprava fundacije sprejela Statut Fundacije Avgusta Kuharja in Pravilnik o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja. Nadzorni svet fundacije je v skladu s 13. členom ustanovitvenega akta fundacije 12. 6. 1997 izdal soglasje k statutu.

19. 11. 1997: V Novi Gorici na slavnostnem začetku IV. Simpozija o varnosti in zdravju pri delu Republike Slovenije z mednarodno udeležbo je bila prva podelitev nagrade in priznanj Avgusta Kuharja. Nagrado in priznanja so prejemnikom izročili predsednik prve uprave fundacije ing. Anton Avsec, predsednik ustanoviteljice fundacije Zveze društev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije ing. Ivan Cvetko Lukman in minister za delo, družino in socialne zadeve mag. Anton Rop. Prvo leto se je podelilo zgolj nagrado za izjemni dosežek in priznanja za delo v društvih varnostnih inženirjev. OPOMBA: podatke o vseh ostalih podelitvah nagrad in priznanj Avgusta Kuharja najdete pod menijem BROŠURE. Vabljeni k ogledu!

1999: Prvič  je podeljeno posebno priznanje Avgusta Kuharja.

21. 9. 2000: Zaradi selitve sedeža ZDVITS na nov naslov se je preseli ltudi sedež Fundacije Avgusta Kuharja na Dalmatinova 4, Ljubljana (notarski zapis spremembe naslova v ustanovitvenem aktu opr. št. SV-495/00).

2000: Prvič je bila podeljena nagrada Avgusta Kuharja za najboljšo diplomo.

13. 12. 2000: Uprava fundacije je sopodpisala Ustanovitveni akt Združenja ustanov, katerega namen je lobiranje za izboljšanje položaja ustanov v Sloveniji.

2001: Na internetu je bila objavljena prva spletna stran fundacije www.fundacija-avgustakuharja.si.

2002: Prvič je bila podeljena nagrada Avgusta Kuharja za življenjsko delo.

12. 6. 2008: Skupščina Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije je na predlog tretje uprave dopolnila Pravilnik o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja tako, da je vzpostavljena poleg evidence dobitnikov priznanj in nagrad Avgusta Kuharja tudi evidenca o kandidatih za nagrade.

20. 11.2013: Davčna uprava Republike Slovenije je z dopisom potrdila, da dobitniku na denarno nagrado ni potrebno plačati dohodnine, ker nagrada Avgusta Kuharja izpolnjuje kriterije za izjemne dosežke na humanitarnem, znanstvenoraziskovalnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem ali socialnem področju, določene v 1. odstavku 107. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 ZUJF, 75/12 in 94/12).

17. 11. 2017: Skupščina ZDVIS je sprejela prenovljeno besedilo statuta fundacije in Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja.

2020: Prenovljena je bila spletna stran fundacije (WordPress).

9. 10. 2020: Šesta uprava fundacije je zaradi predpisanih omejitev zbiranja večjega števila ljudi zaradi epidemije COVID-19 sklenila, da bo v letu 2020 prvič izvedena virtualna podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja.

2021: Prvič je bila podeljena nagrada za najboljše magistrsko delo magistra inženirja tehniške varnosti.Predstavljamo sestavo uprav Fundacije na tej povezavi

Predstavljamo sestavo strokovnih komisij na tej povezavi