PREDSTAVITEV NAGRAD IN PRIZNANJ AVGUSTA KUHARJA


Kovinsko odličje Avgusta Kuharja je na podlagi natečaja iz decembra 1996 izdelal  Adolf  Fleisinger – Fladi, član Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor.

Na predlog društva je leta 2008 prejel priznanje Avgusta Kuharja.

Plaketa Adolfa Fleisingerja – Fladija

Kriterije za podelitev različnih nagrad in priznanj Avgusta Kuharja določa Pravilnik o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja. Namen podeljevanja nagrad in priznanj Avgusta Kuharja je promocija dosežkov stroke varnosti in zdravja pri delu za vzpostavitev varnostne kulture. Nagrajuje se dosežke, ki se odlikujejo z ustvarjalnostjo in inovativnostjo ter so napredek stroke in torej presegajo zgolj vzorno urejenost varnosti in zdravja pri delu v skladu s predpisi.

Uprava fundacije, v kateri so predstavniki vseh aktivnih društev varnostnih inženirjev, vsako leto najkasneje do maja objavi razpis za podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja. Stro­kovna komisija preveri ali kandidati izpolnjujejo razpisne pogoje. Dobitnika na podlagi poročil strokovne komisije določi uprava fundacije. Nagrade in priznanja so podeljene na letnem posvetu Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije, to je ustanoviteljice Fundacije Avgusta Kuharja.

Hvala dobitnikom za opravljeno delo!

Z utemeljitvami podeljenih nagrad in priznanj se piše zgodovina stroke varnosti in zdravja pri delu. Vabljeni k ogledu utemeljitev podeljenih nagrad in priznanj od leta 1997 dalje, ki jih najdete na meniju!

Nagrada Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu:

Nagrado za izjemen dosežek je mogoče podeliti posamezniku/posameznici ali timu strokovnjakov. Nagrade ni mogoče podeliti posamezniku, za katerega ustanoviteljica fundacije nesporno in formalno ugotovi, da je kršil Etični kodeks članov Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije. Nagrade tudi ni mogoče podeliti članom uprave in strokovne komisije v tekočem letu. Dobitnik nagrade na svečani podelitvi prejme plaketo, kovinsko odličje in denarno nagrado ter je vpisan v evidenco nagrajencev. Njegovo delo je predstavljeno udeležencem posveta ustanoviteljice in javnosti kot primer izjemnega dosežka v stroki varnosti in zdravja pri delu.

Nagrada Avgusta Kuharja za življenjsko delo v stroki varnosti in zdravja pri delu:

Nagrado za življenjsko delo je mogoče podeliti upokojenki oziroma upokojencu. Posameznik lahko prejme nagrado za življenjsko delo zgolj enkrat. Nagrade ni mogoče podeliti posamezniku, za katerega ustanoviteljica nesporno in formalno ugotovi, da je kršil Etični kodeks članov Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije. Nagrade ni mogoče podeliti članom uprave in strokovne komisije v tekočem letu. Dobitnik nagrade prejme plaketo, kovinsko odličje in denarno nagrado in je vpisan v evidenco nagrajencev. Njegovo delo je predstavljeno udeležencem posveta ustanoviteljice in javnosti kot primer izjemnega dosežka v stroki varnosti in zdravja pri delu.

Nagrada Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko oziroma od 2021 dalje magistrsko delo študenta Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in Kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani:

Namen nagrade Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko oziroma od 2021 dalje magistrsko delo je opozoriti na strokovnost mlade generacije diplomiranih inženirjev tehniške varnosti (UN). Namenjena je študentu Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in Kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, ki je po mnenju profesorskega zbora katedre v preteklem študijskem letu izdelal najboljšo diplomsko oziroma magistrsko delo. Dobitnik prejme plaketo in denarno nagrado ter se vpiše v evidenco dobitnikov.

Priznanje Avgusta Kuharja za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu  v društvih varnostnih inženirjev:

Priznanje Avgusta Kuharja se podeljuje kot zahvala za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu  v društvih varnostnih inženirjev, saj društvena organiziranost omogoča razvoj stroke in širjenje dobre prakse. Posameznik lahko priznanje prejme zgolj enkrat. Prejme oštevilčeno plaketo in se vpiše v evidenco izdanih priznanj. Kandidata določi društvo varnostnih inženirjev v skladu s svojimi pravili. Predlog kandidata mora utemeljiti na podlagi aktivnega strokovnega dela kandidata v društvu.

Posebno priznanje Avgusta Kuharja:

Posebno priznanje Avgusta Kuharja se podeljuje ob visokih jubilejih društev in institucij na področju varnosti in zdravja pri delu. Za podelitev posebnih priznanj uprava ne objavi razpisa. Posebno priznanje se podeli na predlog društva oziroma institucije v letu visokega jubileja.

Denarne nagrade Avgusta Kuharja po letih na tej povezavi