• Nagrade in priznanja
  • Izjemni dosežki
  • 2019
Cveto Bizjak

MARJAN MIKEC

 

dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu za leto 2019

 

 

Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2019,

ki jo sestavljata predsednik komisije dr. Jože Šrekl in član prof. dr. Primož Gspan,

 

ocenjuje, da dosežek Marjana Mikca

»Management varnosti pri delu z uporabo mobilne in spletne aplikacije SafetySnapper«


izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev

nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek za leto 2019.

 

 

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi:

 

1.      utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za Marjana Mikca, ki ga je pripravilo Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana 28. 6. 2019;

2.      pogovora s kandidatom Marjanom Mikcem 29. 8. 2019;

3.      referata Marjana Mikca na 13. mednarodni konferenci Management and Safety - M&S, European Society of Safety Engineers,  15. in 16. junija 2018, Ohrid, Makedonija: Management varnosti pri delu z uporabo mobilne in spletne aplikacije SafetySnapper;

4.      Publikacij:

  • Zlatko Podržaj: Elaborat o varnosti in zdravju pri delu, elaborat v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, publikacija, pripravljena za 7. posvet Sekcije za gradbeništvo in koordinatorje VZD, Zbornica varnosti in zdravja pri delu, Ljubljana 2008;
  • Dr. Primož Gspan za Matično sekcijo inženirjev in tehnologov in drugih inženirjev v Inženirski zbornici Slovenije: IZS MST 06/2012, Splošna smernica za pripravo projektne dokumentacije varnost in zdravje pri delu, 1. del: Splošno in 2. del: Posebni del;

5.      razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek  za leto 2019;

6.      Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja;

7.      Statuta Fundacije Avgusta Kuharja.

 

 

UGOTOVITEV STANJA: 

 

Diplomirani varnostni inženir Marjan Mikec je svojo poklicno pot začel kot organizator varnosti pri delu in kasneje kot vodja sistema vodenja kakovosti ter sistema ravnanja z okoljem v Gradbenem podjetju Grosuplje - GPG, d. d. Kasneje se je zaposlil kot strokovni svetnik v Zavodu za varstvo pri delu - ZVD, d. o. o., v Ljubljani. Sedaj je zaposlen kot vodja razvoja in koordinator varnosti in zdravja pri delu v podjetju Idila projekt, d. o. o., v Ljubljani. 

 

Poleg diplom po višješolskem in visokošolskem študiju na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo na Oddelku za tehniško varnost v Ljubljani je uspešno opravil tudi vrsto strokovnih izpitov in pridobil dovoljenja za delo:

1.      usposobljenost za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih v fazi priprave projekta in v fazi izvajanja projekta (ev. št. potrdila: 007/03-007; MDDSZ, Inšpektorat RS za delo);

2.      strokovni izpit iz varstva pred požarom (zap. št. potrdila: 1166; Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje);

3.      strokovni izpit za tehnično-tehnološko stroko s področja varstva pri delu (ev. št. potrdila: 02/02; IZS Inženirska zbornica Slovenije);

4.      osnovna pedagoško-andragoška znanja za izvajalce usposabljanja za varno delo (št. potrdila: PA 164; IS Miklošič, Ljubljana);

5.      dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu Idila projekt, d. o. o. (odločba št. 10200-24/2017/6; MDDSZ; za opravljanje obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju (osvetlitvene razmere).

Marjan Mikec v podjetju Idila projekt uporablja belgijsko mobilno in spletno aplikacijo SafetySnapper[1],

ki jo je prevedel v slovenščino in prilagodil slovenskim predpisom in nalogam koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Aplikacija s pomočjo informacijske tehnologije zagotavlja učinkovito delo in skrajšanje reakcijskega časa koordinatorja, zmanjšuje možnost napak ter povečuje kakovost dela za naročnika.

 

Predstavitev aplikacije SafetySnapper na spletni strani proizvajalca:

 

Pridruži se 5.000 in več varnostnim profesionalcem, inženirjem, izvajalcem del ter specialistom za kakovost, zdravje, varnost in okolje. Nimaš dovolj časa za pripravo poročil o nadzoru? S pomočjo aplikacije SafetySnapper je tvoje poročilo končano, preden zapustiš gradbišče. 


1.      Na gradbišču opazuj in prihrani čas: Pozabi na kamero in nadzorne sezname na papirju - s pomočjo aplikacije SafetySnapper lahko pregledaš nadzorne sezname in že na gradbišču pripraviš osnutek nadzornega poročila. Fotografiraj, nariši, skiciraj, označi in dodeli kar s pomočjo svojega pametnega telefona ali tabličnega računalnika: vse informacije se samodejno oštevilčijo in razvrstijo. Tvoji podatki so organizirani, digitalizirani ter se hitro in varno sinhronizirajo na oblak. Lahko si nastaviš lastne nadzorne sezname ter delaš na podlagi svojih predhodnih poročil.

 

2.      Naloži svoje poročilo iz ogleda na oblak: Nič več se ti ni treba ubadati z USB ključki in kabli. S pomočjo aplikacije SafetySnapper so tvoji podatki varno in brezžično sinhronizirani na vse naprave in na oblak ter na voljo za sodelovanje s komerkoli na svetu, ki uporablja svoj pametni telefon, tablični računalnik ali osebni računalnik.


3.      Izpopolni in odpošlji svoje poročilo: Pripravi osnutek PDF poročila kar na gradbišču, ga preglej, uredi in odpošlji komurkoli, ki uporablja pametni telefon, tablični računalnik ali osebni računalnik. Da tebi ne bo treba, bo SafetySnapper sam izpolnil ponavljajoča se polja, kakršen je datum. Poslana poročila bo SafetySnapper shranil, da boš vedel, kdo in kdaj je poročila prejel. O njih lahko razpravljaš na spletnih povezavah, ki jih lahko deliš s komerkoli. S pomočjo aplikacije SafetySnapper za nadzor lahko prihraniš polovico časa ali več.

 

Zahteve in priporočila stroke glede opravljanja internega nadzora nad izvajanjem ukrepov za varno delo, ki jih opravljajo strokovni delavci za varnost pri delu in koordinatorji za varnost in zdravje pri delu, so podane v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), v Direktivi Sveta 92/57/EGS, v Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ter v ostalih podzakonskih predpisih s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ter v priporočilih Sekcije za gradbeništvo in koordinatorje varnosti in zdravja pri delu pri Zbornici varnosti in zdravja pri delu. Strokovni delavci za varnost pri delu, pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, koordinatorji za varnost in zdravje pri delu, skrbniki sistemov kakovosti in drugi strokovnjaki, ki opravljajo nadzorne in kontrolne funkcije, pogosto pri svojem delu uporabljajo različne kontrolnike, zapisnike, obrazce, knjige ukrepov in poročila kot orodja za poročanje o stanju področja, ki ga nadzirajo. Marjan Mikec je kot koordinator za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in kot strokovni delavec za varnost pri delu in varstvo pred požarom pri svojem delu začel uporabljati mobilno in spletno aplikacijo SafetySnapper. Izkazala se je kot uporabno in učinkovito orodje za izvajanje nadzora nad izvajanjem ukrepov za varno delo. Sistem poročanja s SafetySnapper je možno uporabljati tudi na drugih strokovnih področjih. S prilagoditvijo kategorij pregleda, s kreiranjem lastnih kontrolnikov pregleda in s kreiranjem različnih postavitev ga lahko uporabljajo strokovni delavci za varnost pri delu, pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, skrbniki sistemov kakovosti in drugi strokovnjaki, ki opravljajo nadzorne in kontrolne funkcije. Omogoča kreiranje poročil oziroma zapisnika pregleda gradbišča. Sistem omogoča obveščanje udeležencev gradnje in način poročanja pristojnih oseb o izvedbi izdanega ukrepa ali o odpravi pomanjkljivosti v zapisniku nadzornega pregleda. Omogoča izdelavo lastnih nadzornih točk nadzornega pregleda in izdelavo poročil.

 

Marjan Mikec je aplikacijo SafetySnapper priredil za slovenske potrebe, jo prevedel in testiral. Vsi zapisniki in opombe so v slovenščini. Postavitev je oblikoval v skladu s slovenskimi predpisi. Prilagodil je kontrolnike potrebam koordinatorja. Vnesel je kontaktne naslove vseh oseb, s katerimi je kot koordinator dolžan sodelovati (na primer vodja projekta, nadzorni inženir, vodja gradnje, vodja del, naročnik - potencialno je mogoče vključiti vse udeležence gradnje). Orodje na gradbišču postane mobilni telefon ne glede na to, ali gre za android ali IOS. Vanj sproti vnaša opažanja, ki so takoj sinhronizirana v računalnik in oblak. Prednost aplikacije je, da omogoča podajanje opažanj in določanje navodil za ravnanje s pomočjo slike oziroma fotografije. Omogoča skiciranje potrebnih navodil (na primer varnostnih ograj) na pravkar posneti fotografiji z gradbišča. Sistem koordinatorja takoj obvesti, ko je navodila oziroma zahteve uredila odgovorna oseba za izvedbo. Omogoča nadzor, kdo in kdaj je navodila za ravnanje odprl in prebral. V  primeru neupoštevanja navodil koordinator lahko izda prepoved del, dokler nevarnost ni odstranjena. O prepovedi obvesti naročnika. Tak pristop ozavešča naročnika, ki ceni realno sliko stanja na gradbišču.

 

Ker komuniciranje poteka s pomočjo informacijske tehnologije, se je možno izogniti tiskanju poročil na papir, kar pomembno zmanjša porabo papirja. Le inšpektorji za delo še vedno zahtevajo nadzor nad dokumentacijo VZD v papirni obliki (na primer knjigo ukrepov).

 

Marjan Mikec je kontrolnike izdelal na podlagi svojega znanja in 20-letnih izkušenj - na primer kontrolni list za varstvo pred požarom ali za prevzem gradbišča. Sistem koordinatorja prisili, da ne more spregledati česarkoli iz svojega nadzornega seznama.

 

Pri uporabi programa ugotavlja velik potencial za nadaljnji razvoj. Sodeluje na videokonferencah za razvoj aplikacije, saj lahko kot uporabnik vpliva na njen nadaljnji razvoj. Mobilne in spletne aplikacije, kot je SafetySnapper, bi namreč po mnenju Marjana Mikca lahko vključile tudi planiranje, organiziranje, upravljanje človeških virov, vodenje in kontroliranje. Marjan Mikec zato proizvajalcu predlaga, da naj aplikacijo prilagodi tudi za potrebe izdelave varnostnega načrta - na primer v tabelarični obliki na nekaj listih s povezavami. Pove, da digitalna tehnologija že omogoča pripravo varnostnega načrta v 3D tehniki oziroma tridimenzionalnega BIM varnostnega načrta.

 

Marjan Mikec opozarja ne le na prednosti, ampak tudi na slabosti aplikacije kot orodja za delo koordinatorja v fazi izvajanja. Aplikacija temelji na PDF dokumentih in zato še ne omogoča želene interaktivnosti, saj povezave na PDF dokumentih ne delujejo. Projektiranje in varnostni načrt sta vključena zgolj kot PDF dokument, na podlagi katerega koordinator lahko od odgovornih oseb terja popravne ukrepe.  Od nekdaj ga je zanimalo, kako povezati varnostni načrt s knjigo ukrepov. Aplikacija pa še ne podpira nalog koordinatorja v fazi priprave gradbenega projekta.

 

 

PRISPEVEK MARJANA MIKCA K RAZVOJU STROKE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU:

 

Marjan Mikec je član Društva varnostnih inženirjev Ljubljana - DVILJ in Zbornice varnosti in zdravja pri delu. Je predsednik Sekcije za gradbeništvo in koordinatorje varnosti in zdravja pri delu pri Zbornici varnosti in zdravja pri delu. Po letu 2011 je v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu prejel 198 točk za udeležbo na usposabljanjih in 15 točk kot predavatelj. Je izvedenec nemedicinske stroke invalidske komisije I. stopnje Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v Kranju. Bil je član komisije za preizkuse znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu pri Inšpektoratu RS za delo.

 

Leta 2004 je Gradbeno podjetje Grosuplje - GPG, d. d., kjer je bil zaposlen kot organizator varnosti pri delu, prejelo priznanje ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu za »Sistem varnosti in zdravja pri delu na gradbenem projektu«, v katerem so bili definirani vsi postopki in vodenje varnosti in zdravja pri delu v fazi načrtovanja izvedbe gradbenega projekta, priprave gradbišča, gradnje in zaključka gradnje.

 

Od leta 2008 do 2012 je sodeloval pri projektu Inšpektorata RS za delo in Zbornice varnosti in zdravja pri delu »Projekt zmanjševanja smrtnih in težjih nezgod«. Leta 2013 je bil izvedenec pri Twinning projektu Črna gora "Harmonizacija in implementacija zakonodaje na področju inšpekcije dela in varnosti pri delu v Črni gori".

 

 

OCENA DOSEŽKA MARJANA MIKCA:

 

Marjan Mikec je v Slovenijo prinesel nov, aktualen in sodoben pristop, ki v delo koordinatorjev varnosti in zdravja pri delu na gradbišču prinaša informacijsko tehnologijo in je napoved razvoja tehnologije njihovega dela v digitalni dobi. Mobilno in spletno orodje ne le uporablja na učinkovit način, ampak sodeluje pri njegovem razvoju. Naročniki gradbenih projektov so opazili visoko kakovost izvedenih nalog koordinatorja in njihovo hitrost, zanesljivost in sledljivost ter realnost poročil. Orodje lahko uporabljajo strokovni delavci za varnost pri delu, pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, koordinatorji za varnost in zdravje pri delu, skrbniki sistemov kakovosti in drugi strokovnjaki, ki opravljajo nadzorne funkcije ter običajno pri svojem delu uporabljajo kontrolnike, zapisnike, obrazce, knjige ukrepov in poročila kot orodja za poročanje o stanju področja, ki ga nadzirajo. Daje predloge in pobude za nadaljnji razvoj programa ter možnosti za razvoj sistemsko povezanih aplikacij za celostni menedžment varnosti.

 

 

Dr. Jože Šrekl, predsednik strokovne komisije

 

Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije

 

 

 

 

Priloga: Izbor prispevkov in tiskanih in spletnih publikacij, katerih avtor je Marjan Mikec

 

1.      Marjan Mikec: Škodljivosti pri vulkanizaciji tovornih plaščev : [diplomsko delo], 1996

2.      Marjan Mikec: Poslovnik vodenja varnosti in zdravja pri delu na gradbenem projektu, usklajen z direktivo sveta 92/57/EEC : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega študija] : [študijski program: varstvo pri delu in požarno varstvo], maj 2000, 120 strani

3.      Marjan Mikec: Nov pristop k izdelavi varnostnega načrta, Zbornica VZD - Sekcija za gradbeništvo in koordinatorje VZD, Celje, oktober 2009, http://www.zbornica-vzd.si/media/4%20NOV%20PRISTOP%20VN%20MIKEC.pdf

4.      Marjan MIKEC, dipl. var. inž., strokovni svetnik na ZVD, d. d.: Dokumentacije predhodnega varstva -  odgovornost in priložnost za izboljšanje stanja, 22. 9. 2011

5.      Marjan Mikec,  (2013). Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnih deloviščih. Delo in varnost, letnik 58, številka 4, str. 31- 34

6.      Marjan Mikec: Knjiga ukrepov za varno delo v praksi in predlogi za izboljšave, Zbornica VZD - Sekcija za gradbeništvo in koordinatorje VZD, Kranj, september 2014, http://www.zbornica-vzd.si/media/Marjan%20Mikec%20KU%20v%20praksi%20in%20predlogi%20za%20izbolsave.pdf 

7.      Marjan Mikec: Preprečevanje vstopa na gradbišče nezaposlenim, Zbornica VZD, Celje, 2014, http://www.zbornica-vzd.si/media/MIKEC.pdf

8.      Marjan Mikec: Varnostni načrt kot orodje za nadzor varnosti in zdravja na gradbišču; referat, 9. mednarodna konferenca Management and Safety -  M&S, European Society of Safety Engineers,  13. in 14. junij 2014, Moravske toplice, Slovenija

9.      Marjan Mikec: Management varnosti pri delu z uporabo mobilne in spletne aplikacije SafetySnapper; referat, 13. mednarodna konferenca Management and Safety -  M&S, European Society of Safety Engineers,  15. in 16. junij 2018, Ohrid, Makedonija.[1]                  https://safetysnapper.com/