• Nagrade in priznanja
  • Izjemni dosežki
  • 2010
Cveto Bizjak

CVETO BIZJAK

dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu za leto 2010

 

Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2010, ki jo v sestavljajo predsednik komisije mag. Jurij Vidovič iz Maribora in član prof. dr. Primož Gspan iz Ljubljane,

 

ocenjuje, da dosežek Cveta Bizjaka sistem varnosti in zdravja pri delu za remont Nuklearne elektrarne Krško

 

izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2010.

 

 

UTEMELJITEV


Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi:

  1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za leto 2010 za Cveta Bizjaka, ki jo je 7. junija 2010 pripravilo Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske;
  2. pogovora s kandidatom dne 24. avgusta 2010 v podjetju Mikrotop, Koprska ulica 98, Ljubljana;
  3. pogovora z Viktorjem Levcem, direktorjem Mikrotopa;
  4. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek za leto 2010;
  5. Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja;
  6. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja.

 

UGOTOVITEV STANJA


Varnostni inženir Cveto Bizjak je strokovni sodelavec v firmi Mikrotop, varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom, inženiring in svetovanje, d. o. o., Koprska ulica 98, Ljubljana.

 

Že v času absolventskega staža v letu 1979 se je zaposlil v Službi varstva pri delu v Železarni Jesenice. Leta 1980 je diplomiral na Višji tehniški varnostni šoli Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. V Železarni Jesenice je do leta 1989 opravljal delo varnostnega inženirja za področje hladne valjarne, vročih valjarn in predelovalnih obratov. V letu 1989 se je zaposlil v Tovarni vijakov Plamen Kropa kot vodja službe varstva pri delu.

 

V podjetju Mikrotop, d. o. o. (http://www.mikrotop.si/), je kot strokovni delavec za varnost pri delu zaposlen od leta 1998. Podjetje opravlja strokovne naloge za več kot 150 podjetij in zavodov na območju Slovenije. Cveto Bizjak opravlja naloge na področju varnosti in zdravja pri delu in na področju varstva pred požarom za več različnih podjetij. Med njegovimi nalogami je tudi usposabljanje študentov, je mentor za študente na praksi in novo zaposlene varnostne inženirje.

 

Mikrotop torej pogodbeno kot zunanji izvajalec strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu na podlagi dovoljenja za delo za delodajalce opravlja vse ali posamezne naloge organiziranja in zagotavljanja varnosti pri delu iz 19. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/1999). Mikrotop naloge opravlja upoštevajoč visoke standarde strokovnosti, ki si jih je postavil. Držijo se načela, da lahko delavce za varno delo ustrezno usposablja le tisti, ki je sam pripravil oceno tveganja. Držijo se tudi standarda, da se usposablja na delovnem mestu.

 

Mikrotop je podaljšana roka menedžmenta. Slednjega je potrebno pravočasno informirati in mu svetovati. Potrebna je redna prisotnost v firmah glede na zahtevnost dejavnosti. Da menedžment lahko finančno načrtuje izvedbo, se poročilo o tem, kaj je bilo narejeno in kaj bo treba narediti, pripravlja enkrat na dva tedna, na mesec oziroma na dva meseca, prav tako odvisno od zahtevnosti dejavnosti. Če menedžment ne izvede vsaj minimuma od predlaganega, Mikrotop z njim prekine sodelovanje. Vsako leto skupaj z direktorjem naročnika podrobneje obravnavajo poročilo o opravljenem delu in načrtih.

 

Mikrotop pa sodeluje tudi pri zahtevnejših projektih samostojno ali kot podizvajalec. Nuklearna elektrarna Krško (NEK) tako že vrsto let pri remontih sodeluje s firmo NUMIP Inženiring, Montaža, Vzdrževanje in Proizvodnja, d. o. o., Knezov Štradon 92, Ljubljana (http://www.numip.si/), ki je bila ustanovljena za izvajanje najbolj kompleksnih inženirskih storitev. NUMIP vodi projekte od podpisa pogodbe do predaje objekta, upoštevaje visoke standarde projektnega vodenja in tehnične dokumentacije pri remontih in vzdrževalnih storitvah ter gradnjah in modifikacijah. NEK je le ena od njegovih referenc na področju jedrske in konvencionalne energetike. Pri remontih NEK pa NUMIP koordinacijo varnosti in zdravja pri delu med številnimi izvajalci in podizvajalci že od leta 1999 zaupa Mikrotopu. Cveto Bizjak je v Mikrotopu odgovoren za načrtovanje in izvedbo te izjemno kompleksne in zahtevne naloge. V preteklosti je vsak od podizvajalcev varnost in zdravje pri delu zagotavljal samostojno. Zadnjih pet let pa se usklajevanje zagotavlja sistemsko. Cveto Bizjak je vodja, odgovoren za vzpostavitev načrtovane izvedbe zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Koordinira kolektivno delo vodij skupin in drugih strokovnjakov, ki opravljajo delo pri remontu v okviru NUMIP. Odgovoren je predvsem za varnost in zdravje pri delu delavcev NUMIP in zunanjih podizvajalcev. Usposabljanje za izvedbo remonta v prostorih NUMIPA in Mikrotopa se izvaja po skupinah, ki opravljajo posamezna dela pri remontu, in traja do dva meseca.

 

Sekundarna vzdrževalna dela v NEK, ki jih predlaga proizvajalec, potekajo stalno. Večja vzdrževalna dela v radiološko nadzorovanem prostoru v reaktorski zgradbi pa se izvajajo le ob njegovi ustavitvi, kar pomeni veliko gospodarsko izgubo. Da bi bila čim manjša, morata biti načrtovanje in izvedba remonta, vključno z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu, vrhunsko. Uspešnost remonta je potrjena šele, če do naslednjega rednega remonta ni bilo ustavitve obratovanja NEK.

 

Potek remontnih procesov NEK se načrtuje do dve leti v naprej. Praviloma se pri izvedbi remonta hkrati že načrtuje izvedba naslednjega remonta, saj je vstop v reaktorsko zgradbo v obdobju med remontoma nemogoč. Vzpostavljena je praksa fotografiranja, da se ne bi pozabile izkušnje iz predhodnih remontov. Po opravljenem remontu se pripravi zaključno poročilo s povzetkom poteka del in opozorili.

Pri remontu sodeluje vključno z delavci NUMIP in vsemi podizvajalci od 350 do 500 ljudi. Remont traja praviloma mesec dni, roki za posamezna dela pa so določeni do ure natančno. Časovno se remont izvede čim bolj racionalno. Z modifikacijami je uspelo podaljšati čas med dvema potrebnima remontoma z 12 na 18 mesecev, kar pomembno zmanjša gospodarsko škodo zaradi neobratovanja NEK.

 

Pri remontu so številna tveganja, med njimi posebej delo na višinah in v utesnjenih prostorih. Upoštevati je treba strog protokol za ravnanje zaradi nevarnosti radiološkega sevanja. Uveden je strog nadzor osebne varovalne opreme in preverjanja izpostavljenosti sevanju za vsakega delavca. Rešen mora biti problem kontaminirane osebne varovalne opreme. Upoštevati je treba strogo časovno omejitev za delo v takih razmerah. Radiologi NEK dosledno merijo ožarčenost delavcev pred izstopom iz reaktorja in ob izstopu. Določena so mesta za počivanje, kjer je sevanje manjše. Izpiti za delo v radiološko nadzorovanem prostoru se opravlja na pet let v NEK in na Institutu Jožef Stefan.

 

Vsak delavec je teoretično in praktično poučen o delu na višinah. Dvigalo, ki je tokrat predmet remonta, je namreč na višini 30 metrov. Delavci so varovani s posebnimi košarami na polarni progi nad reaktorsko posodo. Ves čas so privezani. V popolni opremi varijo do največ tri ure. Zagotovljeno je vpihovanje zraka in odsesavanje plinov.

 

Košare s privezovalnimi mesti, v katerih delajo varilci, so bile narejene vnaprej in preizkušene. Zaradi varnosti sta stalno prisotna po dva delavca in še eden za zunanji nadzor. Zagotovljena je tudi stalna navzočnost gasilcev.

 

PRISPEVEK K RAZVOJU STROKE

 

Cveto Bizjak je član Društva varnostnih inženirjev Gorenjske od leta 1987 in eden njegovih ustanovnih članov. Vsa leta je opravljal pomembne naloge v izvršnem odboru in pripomogel k rasti in oblikovanju društva. Udeležuje se delavnic in svetuje kolegom. Aktivno včlanjuje upoštevajoč načelo, da je ljudi za društveno delo treba navdušiti s predstavitvijo njegove koristnosti.

 

Je član Zbornice varnosti in zdravja pri delu. Leta 2005 je prejel priznanje Avgusta Kuharja številka 69 za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev.

 

OCENA DOSEŽKA


Cveto Bizjak čuti odgovornost do vsake firme, za katero v vlogi zunanjega izvajalca opravlja strokovna dela varnosti in zdravja pri delu, kot da je njegova. Prepričan je, da je vzpostavljanje varnostne kulture in varnega načina dela proces, ki je mogoč le na podlagi argumentov.

 

Izjemni dosežek Cveta Bizjaka je postavitev zanesljivega sistema načrtovane izvedbe zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter koordinacije usposabljanja za skupinsko delo tehnologov in drugih strokovnjakov pri izvedbi najzahtevnejših tehnoloških projektov, ki se lahko uporabi tudi kot model pri izvedbi drugih enako kompleksnih projektov. Čeprav v desetih letih, odkar sodeluje pri remontih NEK, cilj brez poškodb še ni bil dosežen, je teh poškodb malo in niso resne, to so zvini gležnja ali odrgnine.

 

 


Mag. Jurij Vidovič,
predsednik strokovne komisije

 

Prof. dr. Primož Gspan,
član strokovne komisije

Slavnostna brošura 2010

 

Prenesite in oglejte si slavnostno brošuro, ki je bila izdana ob podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2010. Za njen ogled kliknite na sličico brošure.

 

Priznanja in nagrade Avgusta Kuharja za leto 2010 so bile izročene 21. oktobra 2010 ob 16.00 v konferenčni dvorani Grand v Grand hotelu Toplice, Cesta svobode 12 na Bledu. Podelitev je bila v popoldanskem delu prvega dne dvodnevnega strokovnega simpozija Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) in Zbornice varnosti in zdravja pri delu. Podelitve se je udeležilo 60 udeležencev posveta. Nagrade in priznanja so izročali generalni direktor direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela Peter Pogačar kot predstavnik ministra za delo Ivana Svetlika, predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije Janez Fabijan, predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu Milan Dobovišek in predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja Miro Škufca.