• Nagrade in priznanja
  • Izjemni dosežki
  • 2018-II
Cveto Bizjak

Mag. LEON VEDENIK

dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu za leto 2018

 

 

Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2018,
ki jo sestavljata predsednik komisije

dr. Jože Šrekl in član prof. dr. Primož Gspan,

 

ocenjuje, da dosežek mag. Leona Vedenika

»promocija duševnega in telesnega zdravja

v Policijski upravi Murska Sobota«

 

izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev
nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek za leto 2018.

 

 

UTEMELJITEV

 

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi:

 

1.      vloge Društva varnostnih inženirjev Ljubljana z dne 29. 6. 2018, da kandidira mag. Leona Vedenika za nagrado za izjemni dosežek z utemeljitvijo,

2.      pogovora s kandidatom mag. Leonom Vedenikom dne 24. avgusta 2018 na sedežu Policijske uprave Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota,

3.      pogovora z direktorjem Policijske postaje Murska Sobota Damirjem Ivančičem o kandidatovemu delu,

4.      programa prve mednarodne konference »Varna in zdrava delovna mesta v policiji«, Kongresni center Brdo, 29. in 30. maj 2018[1],

5.      powerpoint prezentacije s prve mednarodne konference »Varna in zdrava delovna mesta v policiji«, Kongresni center Brdo, 29. in 30. maj 2018 o primeru dobre prakse »Promocija duševnega in telesnega zdravja na delovnem mestu v policiji«[2],

6.      priznanja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2016-2017[3]«, podeljeno 15. 7. 2017 na slavnostni podelitvi v Mestnem muzeju Ljubljana. Priznanja sta podelila dr. Christa Sedlatschek, direktorica Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu ter Peter Pogačar, državni sekretar na ministrstvu,

7.      pohvala Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA) v okviru evropskega tekmovanja za »Priznanje za dobro prakso v okviru kampanje za obdobje 2016-2017 Zdrava delovna mesta za vse generacije«[4],

8.      publikacije Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA): »Priznanja za dobro prakso v okviru kampanje Zdravo delovno okolje za obdobje 2016-2017«[5],

9.     certifikata »Zdrava izbira« za osem jedi, ki ga je 20. 5. 2017 v okviru projekta Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) »Zdravi na kvadrat« prejela Policijska uprava Murska Sobota  v skladu z nacionalnim programom prehranske politike, ki spodbuja ponudbo zdravju koristne hrane v gostinstvu. Postopek vključuje teoretično in praktično izobraževanje gostincev, strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ocenijo ali sta receptura in način priprave jedi v skladu s prehranskimi smernicami. Prejemnik certifikata je dolžan jed, ki jo s tem znakom promovira, pripravljati v skladu z recepturo, ki je bila predložena za oceno.

10.   publikacije Zgodovina pomurske policije in orožništva / avtorji prispevkov Mark Krenn ... et al., 2014, ISBN 978-961-281-482-3, 305 strani,

11.   ogleda spominske sobe na Policijski upravi Murska Sobota, ki je bila odprta 20. 6. 2017 v sklopu praznovanja dneva policistov, v kateri so dokumenti, fotografije, predmeti in makete o delu policije od leta 1970 dalje,

12.   razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek  za leto 2018;

13.   pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja;

14.   statuta Fundacije Avgusta Kuharja.

 

UGOTOVITEV STANJA: 

 

Magister varnosti Leon Vedenik, diplomirani varnostni inženir, se je usposobil za vrsto poklicev, kar se odraža na njegovi poklicni poti najprej v zasebnem sektorju in po letu 2000 v slovenski Policiji. Je elektrikar energetik, elektrotehnik energetik, varnostni inženir in diplomirani varnostni inženir. Slovenska Policija je organizirana na treh ravneh: Generalna policijska uprava, osem regionalnih Policijskih uprav in policijske postaje. Od  leta 2013 je kriminalistični inšpektor specialist na Policijski upravi Murska Sobota. Pred reorganizacijo Policije pa je bil od 2006 do 2009 vodja Oddelka za varnost pri delu v Kadrovski službi na Generalni policijski upravi v Policiji. V letih  2010 - 2011 je bil nato višji svetovalec v Službi za varnost in zdravje pri delu na Ministrstvu za notranje zadeve ter v letih 2011 -  2013 višji svetovalec v Službi za obrambno in varnostno načrtovanje v Ministrstvu za notranje zadeve.

 

Je magister varnosti (magistar sigurnosti). V letu 2004 je na Visoki školi za sigurnost s pravom javnosti v Zagrebu v Republiki Hrvaški zaključil magistrski študij s področja tehniških znanosti smer varnost, kjer je pod mentorstvom prof. dr. Vladimirja Drusanyja, zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Primjena standarda OHSAS 18001 i standarda ISO 9001 u politiku zaštite na radu u prometnoj policiji«. Začel je tudi doktorski študij na  Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru.

 

Čeprav je na Policijski upravi Murska Sobota zaposlen kot kriminalistični inšpektor specialist, pa še vedno čuti poslanstvo na področju varnosti in zdravja pri delu ter promocije zdravja na delovnem mestu. Na policijski upravi je zaposleno 525 javnih uslužbencev in od tega jih 437 opravlja naloge policije in 88 strokovno tehnična dela. Petina med njimi je žensk, povprečna starost pa je 46 let.

 

Je tudi zaslužen, da si vodstvo Policijske uprave Murska Sobota se zaveda pomena varnosti in zdravja svojih zaposlenih skozi celotno starostno obdobje z namenom izboljšati delovno ter bivalno okolje in s tem tudi spodbuditi zdravo staranje. V letu 2015 je bila zato v njej kot prvi izmed organizacijskih enot v Policiji ustanovljena delovna skupina za promocijo zdravja na delovnem mestu.  Leon Vedenik je njen vodja. O njenih aktivnostih je seznanjeno in jih podpirajo vodstvo Policije, policijska sindikata (Sindikat policistov Slovenije in Policijski sindikat Slovenije), vodstvo Ministrstva za notranje zadeve s Službo za varnost in zdravje pri delu.

S projektom, se je vodstvo Policijske uprave Murska Sobota, kljub že osnovnim zakonskim določilom, še dodatno zavezalo, da bo vsem starostnim skupinam zaposlenih z načinom vodenja in  promoviranja varnosti in zdravja poskušalo z celovitim sistemskim pristopom na osnovi izdelane ocene tveganja in zdravstvene ocene zagotavljati čim večjo varnost in zdravje pri delu, tako v  delovnem kakor posledično tudi v bivalnem okolju ter s tem prispevati k zmanjševanju poškodb pri delu, odsotnosti iz dela in tveganju za zbolevanje ter dviga celovite varnostne in zdravstvene kulture.

 

Projekt vključuje tri ravni:

1.      politiko organizacije (zdravje za vse starostne skupine zaposlenih kot vrednota);

2.      podporno okolje za vse starostne skupine zaposlenih (zagotavljanje informacij s področja varnosti in zdravja pri delu, zagotavljanje ustreznega delovnega okolja, ponudbe zdrave hrane, tesno  sodelovanje z lokalno skupnostjo, zdravstvenimi ustanovami in nevladnimi organizacijami) ter

3.      vse starostne skupine zaposlenih kot udeležencev projekta.

 

Projekt je bil razvojen, inovativen, piloten (možnosti prenosa), na podlagi uporabe notranjih resursov in smiselno povezan z varnostjo pri delu. Značilna zanj je bila tudi povezanost z zdravstvom, nevladnimi organizacijami in lokalno skupnostjo. Cilji projekta so bili umestiti in zagotoviti trajnost programa promocije zdravja na delovnem mestu, zagotoviti podporno okolje za varovanje in krepitev zdravja zaposlenih, spodbuditi zaposlene, da prevzamejo aktivno vlogo v varovanju in krepitvi zdravja ter  spodbuditi zaposlene k zdravemu načinu življenja.

 

V okviru projekta so se izvajale predavanja / delavnice (stres, zdrava prehrana, telesna aktivnost, kajenje, uživanje alkohola, nalezljive bolezni, krepitev medsebojnih odnosov....), meritve dejavnikov tveganja (motivacija), skupinska telesna dejavnost (pohodi, športne igre, telovadba, testi hoje na 2 km...) ter krepitev podpornega okolja (bogate vsebine na intranetu, info-točke, ponudba zdravih malic, fitnes, športna dvorana ...).

 

Celotno delo (organizacija različnih delavnic, predavanj in prireditev) je bilo organizirano in opravljeno z notranjimi kadrovskimi resursi v rednem delovnem času ter s prostovoljnim delom zunanjih sodelujočih strokovnjakov, tako da direktnih finančnih stroškov ni bilo. Vsa gradiva, katera so bila pripravljena za izvajanje projekta "Promocije zdravja na delovnem mestu" so bila pridobljena brezplačno. Vse to kaže znake tudi dobrega sodelovanja med slovensko Policijo in lokalno skupnostjo.

 

Pilotni projekt je vzbudil veliko zanimanja ne le v lokalni skupnosti temveč tudi na nacionalni in mednarodni ravni. Prejel je priznanje  »Dobra praksa« Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter pohvalo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu. Spodbudil je posnemanje pri skrbi za duševno in telesno zdravje policistov v drugih policijskih upravah v Sloveniji ter mednarodno izmenjavo dobrih praks na prvi mednarodni konferenci »Varna in zdrava delovna mesta v policiji« v Kongresnem centru Brdo, 29. in 30. maj 2018. Udeležili so se je predstavniki policij Slovenije, Belgije, Poljske, Nizozemske in Češke republike.

 

Projekt je Leon Vedenik kot vodja delovne skupine zgleden primer dobre prakse promocije zdravja na delovnem mestu kot pomemben del področja varnosti in zdravja pri delu predstavil tudi na:

1.      36. posvetu o poklicni, procesni in požarni varnosti, ki je bil 15. in 16. maja 2018 v Portorožu. Posvet je organizirala Katedra za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani,

2.      Simpoziju Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije in Zbornice varnosti in zdravja pri delu »Varno in zdravo delo«, Bled - 16. in 17. 11. 2017,

3.      Posvetih Pomurske gospodarske zbornice v letih 2017 in 2018,

4.      Međunarodni kongres nutricionista u Zagrebu, 2017,

5.      Konferenci »Zdrava delovna mesta za vse generacije« v organizaciji MDDSZEM, Brdo 2017

6.      Prispevek za Dnevnik TVSLO1 leta 2017,

7.      Radio Slovenija 1 ob svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu 28. aprila 2018,

8.      Revija Varnost (MNZ/Policija) (2017),

9.      Intervju v časopisu »Vestnik« 2016,

10.   7. Međunarodni stručni-znanstveni skup Zaštita na radu i zaštita zdravja"[6] v Zadru med 12. in 15. 9.2018 pod naslovom  "Primjer dobre prakse području promicanja zdravlja na radnom mjestu u Policijskoj upravi Murska Sobota"

 

 

PRISPEVEK LEONA VEDENIKA K RAZVOJU STROKE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU:

 

Leon Vedenik je član Društva varnostnih inženirjev Ljubljana (DVILJ).  Bil je podpredsednik društva, član izvršnega odbora in različnih komisij. Trenutno je član Komisije za strokovne ekskurzije in neformalna srečanja članov. Aktivno sodeluje na različnih konferencah in posvetih v Sloveniji in tujini. Po letu 2011 je zbral 182 točk za udeležbo v programih strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja in 126 točk kot predavatelj.

 

Leon Vedenik je bil v letu 2014 dobitnik priznanja Avgusta Kuharja za izjemno strokovno delo v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev št. 143 z naslednjo utemeljitvijo: »Magister varnosti Leon Vedenik, dipl. var. inž., je že vrsto let član društva varnostnih inženirjev Ljubljana. Bil je podpredsednik društva, član izvršilnega odbora društva in član ter soorganizator komisije za posvete in ekskurzije društva. Odlično sodeluje s svojimi stanovskimi kolegi iz društva pri različnih društvenih aktivnostih kakor tudi z drugimi strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu. Že vrsto let pod okriljem društva aktivno sodeluje tudi pri pripravi in izvedbi mednarodne znanstvene in strokovne konference "Menedžment in varnost". Zadnja leta je še posebej aktiven na področju raziskovanja varnosti in zdravja pri delu, saj sodeluje na različnih posvetih, delavnicah ter konferencah tako doma kakor tudi v tujini z osnovnim namenom ter ciljem sistemskega vpeljevanja varnostne kulture in s tem posledično zagotavljanjem čim večje varnosti in zdravja tako zaposlenim kakor tudi preostalemu prebivalstvu.«

 

Je član Evropskega društva varnostnih inženirjev (The European Society of Safety Engineers)[7].

 

Zveza slovenskih društev za boj proti raku mu je leta 2018 podelila naziv Ambasador Evropskega kodeksa proti raku.

 

O njegovi publicistični in raziskovalni dejavnosti priča bogata bibliografija v prilogi. Je član mednarodnega programskega odbora mednarodne strokovno-znanstvene konference Menedžment&Sigurnost/Management&Safety ter recenzent vsakoletnega zbornika prispevkov te mednarodne strokovno-znanstvene konference.

 

Od leta 2012 do 2017 je bil višji predavatelj na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru, habilitiran za področje »Vodenje in upravljanje varnostnih organizacij«. Gost predavatelj (habilitiran) je bil pri predmetu »Osnove sigurnosti« na Visoki školi za sigurnost s pravom javnosti, Zagreb, Republika Hrvaška (2011 - 2017). Bil je somentor pri diplomskih in magistrskih delih.

 

Od leta 2006 je član delovnih skupin na Slovenskem inštitutu za standardizacijo - SIST (SIST/TC OVP Osebna varovalna oprema, SIST/TC POZ Požarna varnost, SIST/ TC PPV Protivlomni in protipožarni vsebniki in zaklepni mehanizmi, SIST/TC VSN Varnost strojev).

 

V letih 2012, 2013 in 2014 je bil član invalidskih komisij na II. stopnji s statusom nemedicinskega izvedenca na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije (ZPIZ).

 

 

OCENA DOSEŽKA LEONA VEDENIKA:

 

Vedenik Leon se poleg običajnega dela zavzema za vpeljavo sistemskega pristopa na področju varnosti in zdravja pri delu kot temelja celovitega sistema nacionalne varnosti države. Varnost in zdravje pri delu ter promocija zdravja naj bi postale vrednote tudi pri organizaciji dela v Policiji. S svojim angažiranjem ter aktivnostmi na področju varnosti in zdravja pri delu tako v delovnem kakor tudi v bivalnem okolju, predstavlja tudi  širši javnosti pomembnost stroke varnosti in zdravja pri delu s poudarkom na varnostni kulturi v celovitem življenjskem okolju. Kot vodja delovne skupine za promocijo zdravja na delu Policijske uprave Murska Sobota je skupaj z njenimi ostalimi člani razvil pilotski primer dobre prakse na področju varnosti in zdravja pri delu ter promocije zdravja na delu, ki ga je možno kot sistemski pristop uporabiti oziroma posnemati v ostalih organizacijskih enotah Policije, Ministrstvu za notranje zadeve, javni upravi ter v velikih delovnih organizacijah.

 

Z izpeljavo projekta je Leon Vedenik pokazal, da je mogoče uveljavljati načela varnega in zdravega dela tudi, če ne obstaja služba varnosti in zdravja pri delu. Njegov lastni angažma je nadomestil sistemske pomanjkljivosti. Z sodelovanjem na domačih in mednarodnih konferencah je promoviral pot, ki jo je začrtal na Policijski upravi v Murski Soboti. Hkrati pa je na teh konferencah pridobival znanja in izkušnje za potrditev svojega dela. Menimo, da oranje ledine na področjih kjer se  na varnost in zdravje pogosto pozablja velik prispevek k razvoju in uveljavitvi stroke.

 

 

Dr. Jože Šrekl, predsednik strokovne komisije

 

Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije

 

 

 

 [1] http://www.osha.mddsz.gov.si/varnost-in-zdravje-pri-delu/informacije-po-dejavnostih/policija-ter-druge-dejavnosti-za-javni-red-in-varnost

 

[2] http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/2dan_6a_VEDENIK_Primer_dobre_prakse.pdf

 

[3] http://www.osha.mddsz.gov.si/kampanje/evropska-kampanja-zdravo-delovno-okolje-2016-2017/dobra-praksa

 

[4] https://osha.europa.eu/sl/tools-and-publications/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2016-2017-booklet/view

[5] https://osha.europa.eu/sl/tools-and-publications/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2016-2017/view

[6] http://skup-zrzz.vuka.hr/uploads/media/ZRZZ-2018-Program-web-NOVO_01.pdf

[7] https://www.european-safety-engineer.org/

 

Bibliografija mag. Leona Vedenika

 

Bibliografija mag. Leona Vedenika, 2018