• Nagrade in priznanja
  • Najboljša diploma
  • 2000

RUDOLF BUNC

dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za najboljšo diplomsko nalogo za leto 2000

 

Na podlagi Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja je odbor za študijske zadeve Oddelka za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani 4. oktobra 2000 na svoji seji kot najboljšo diplomsko nalogo v letu 2000 izbral diplomsko nalogo diplomiranega varnostnega inženirja Rudolfa Bunca z naslovom VARNOST V OPERACIJSKIH DVORANAH.

 

 

UTEMELJITEV

 

Rudolf Bunc je v svoji diplomski nalogi "Varnost v operacijskih dvoranah" obdelal varnostne ukrepe, preglede in meritve, s katerimi se zagotavlja varnost pred električnim udarom pacientov in zaposlenih v skladu z zahtevami domačih in mednarodnih predpisov.

 

V operacijskih dvoranah obstajata dve nevarnosti. Najprej seveda sama električna inštalacija, ki se uporablja za napajanje medicinskih naprav in ki pri nepravilni izvedbi ali okvari lahko povzroči previsoko napetost dotika na določenih delih naprav in opreme v prostoru. Druga nevarnost pa izvira iz uporabe električnih medicinskih naprav, s katerimi je pacient v neposrednem stiku. Ker gre v tem primeru za posege v pacientovo telo, pri čemer se obide naravna zaščita telesa - koža, je lahko že najmanjša okvara naprave usodna.

 

Rudolf Bunc je zato v prvem delu najprej obdelal zaščito elektromedicinskih aparatov pred električnim udarom, pa tudi pred vnetljivimi plini in snovmi ter preobremenitvijo. Opisuje tudi preventivne preglede in meritve aparatov, s katerimi bi dovolj zgodaj ugotovili možne okvare ali nepravilnosti pri delovanju s stališča varnosti.

 

V nadaljevanju je Rudolf Bunc opisal električne inštalacije v prostorih, ki so namenjeni medicinski dejavnosti. Predvsem se je posvetil ukrepom za zagotavljanje varnosti pred električnim udarom. Na podlagi zbranih predpisov in priporočil je izdelal postopek preventivnega nadzora inštalacij v medicinsko uporabljenih prostorih. Postopek zajema vizualni pregled ter izvedbo meritev, ki jih določajo standardi IEC kot tudi drugi standardi. Predvsem gre za meritve izolacijske upornosti, meritve upornosti tal, meritve neprekinjenosti zaščitnih vodnikov, meritve izenačitve potencialov ter meritve upornosti okvarnih zank.

 

Na podlagi standardov in priporočil izdelanih postopkov preventivnih pregledov tako elektromedicinske opreme kot tudi inštalacij medicinskih prostorov, je Rudolf Bunc nato to preveril tudi v praksi v Kliničnem centru v Ljubljani. Nalogi so dodani rezultati pregleda nekaterih elektromedicinskih aparatov in električnih inštalacij v posameznih prostorih.

 

Diplomsko delo Rudolfa Bunca je velik teoretični in praktični prispevek k varnosti pred električnim udarom v medicinskih prostorih. Po eni strani so v nalogi zbrani standardi in priporočila z obravnavanega področja, po drugi strani pa sta rezultat naloge dva praktična postopka preverjanja ustreznosti naprav in pa inštalacije v prostorih. Predvsem pa je potrebno poudariti tudi dejanski prispevek k zagotavljanju varnosti pacientov in osebja v Kliničnem centru in s tem tudi doseganje višjega nivoja kakovosti storitev, saj je Rudolf Bunc osvojena teoretična znanja ter predlagane postopke uspešno prenesel v prakso.

 

 

 

Doc. dr. Grega Bizjak,

mentor

 

 

 

Mag. Jože Škerl,

predstojnik katedre za varstvo pri delu