• Nagrade in priznanja
  • Priznanja
  • 2010

Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev za leto 2010

Aleš Jarc

Aleš Jarc, diplomirani varnostni inženir

 

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

 

Številka izdanega priznanja: 110

 

Utemeljitev: Aleš Jarc je član Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Novo mesto od leta 2005 ter zadnji dve leti tudi član izvršilnega odbora društva, kjer opravlja delo tajnika. V podjetju Trimo, d. d., opravlja strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom. Aktivno je sodeloval pri pripravi in organizaciji skupščine Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije, posveta in občnega zbora s slavnostno akademijo ob 20-letnici delovanja Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Novo mesto ter strokovnega obiska Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor v podjetju Trimo. Pripravil je strokovne referate o sistemu zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom v podjetju Trimo, d. d., in predstavil dobre prakse.

Marjan Justin

Mag. Marjan Justin, diplomirani varnostni inženir

 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

 

Številka izdanega priznanja: 111

 

Utemeljitev: Mag. Marjan Justin od leta 1978 dela na področju varnosti in zdravja pri delu. Začel je v Kmetijskem kombinatu Šmarje in v Hmezadu Žalec in nato dvanajst let delal v službi varnosti in zdravja pri delu v gradbenem podjetju Ingrad Celje. Od leta 1992 je zaposlen v svojem podjetju za področje varnosti pri delu. Zelo veliko je naredil na področju izobraževanja delavcev za varno delo. Ima veliko izkušenj in znanja o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti. Skrbi za varne in zdrave delovne pogoje zaposlenih v različnih podjetjih, s katerimi poslovno sodeluje, in za modernizacijo delovnih priprav in naprav za varnejše in bolj zdravo delo. Je član izvršnega odbora Društva varnostnih inženirjev Celje. Sodeluje pri organiziranju seminarjev, posvetovanj in predavanj in promociji stroke varnosti in zdravja pri delu.

Bojan Zajc

Bojan Zajc, diplomirani varnostni inženir

 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

 

Številka izdanega priznanja: 112

 

Utemeljitev: Bojan Zajc se je takoj, ko je leta 1960 v podjetju Elan Begunje postal referent za varnost pri delu in požarno varnost, vključil v Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Gorenjske. Društvo je bilo zelo aktivno, saj so v njem sodelovali v glavnem tako vsi referenti za varstvo pri delu v večjih gorenjskih podjetjih kot inšpektorji za delo. Po dogovoru z republiškim inšpektorjem za delo za lesno industrijo Radom Jerankom je soorganiziral strokovno povezavo med vodji služb za varstvo pri delu na področju lesne industrije Gorenjske za redna srečanja z namenom reševanja problemov. Leta 1987 je sodeloval pri ponovni ustanovitvi društva varnostnih inženirjev Gorenjske in vsa leta do upokojitve opravljal različne funkcije v izvršnem odboru društva. Uvršča se med prve strokovnjake na področju varnosti in zdravja pri delu na samem začetku stroke na Gorenjskem. S svojimi izkušnjami še sedaj pomaga pri vzgoji mladih varnostnih inženirjev.

Miroslav Mohorko

Miroslav Mohorko, diplomirani varnostni inženir

 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

 

Številka izdanega priznanja: 113

 

Utemeljitev: Diplomirani inženir varstva pri delu Miroslav Mohorko že tri desetletja deluje v prid človeku, delavcu ter organiziranosti strokovnih kolegov v društvo varnostnih inženirjev. Bil je pobudnik in uradni ustanovitelj Društva varnostnih inženirjev Velenje, ki uspešno deluje na območjih Koroške, Savinjske in Šaleške doline. Vodil ga je dva mandata in pri tem aktivno deloval v Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije. Zavzemal se je za spremembe zakonodaje in tehničnega varstva pri delu, še zlasti na področju gradbeništva. Predlagal je odlične programske usmeritve za delo društva ter v letu 2010 sodeloval pri strokovnem društvenem izobraževanju. Specializiral se je za požarnovarnostno projektiranje in nekatere posebne ukrepe varstva pri delu.

Leopold Pacher

Leopold Pacher, varnostni inženir

 

Predlagatelj: Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

 

Številka izdanega priznanja: 114

 

Utemeljitev: Leopold Pacher deluje na področju stroke varnosti in zdravja pri delu od leta 1985. Je ustanovni član Društva strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj. Kljub upokojitvi v letu 2010 je zelo aktiven, ustvarjalen in vesten član društva. Je dosleden, delaven, inovativen in pošten. Njegova pozitivna lastnost je, da prenaša svoje dolgoletne izkušnje v stroki na mlajše in druge stanovske kolege. Daje pobude za aktualne teme in ima zato zasluge, da je ptujsko društvo prepoznavno po strokovnosti in dovršenosti strokovnih posvetov.

Vladimir Maglica

Vladimir Maglica, varnostni inženir

 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Koper

 

Številka izdanega priznanja: 115


Utemeljitev: Vladimir Maglica je na področju varnosti in zdravja pri delu aktiven več kot trideset let in prav toliko časa tudi član Društva varnostnih inženirjev Koper. Na Višji tehniški varnostni šoli je diplomiral leta 1979. Je uveljavljen strokovnjak za varnost in zdravje pri delu. Njegove izkušnje in rešitve na področju varnosti pred udarom električnega toka ter izboljšave na strojih za brizganje plastike imajo veliko dodano vrednost. Sam se zaveda pomena zdravja za varno delo, zato je aktiven rekreativec in pohodnik ter h krepitvi zdravja spodbuja tudi druge. V Društvu varnostnih inženirjev je pomagal oblikovati program dela. Veliko zaslug ima pri izdaji brošure ob trideseti obletnici Društva varnostnih inženirjev Koper. Svoje izkušnje nesebično deli članom Društva varnostnih inženirjev Koper.

Ilija Petrovič

Ilija Petrovič, varnostni inženir

 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije

 

Številka izdanega priznanja: 116

 

Utemeljitev: Ilija Petrovič je svojo poklicno pot začel v vojaški službi. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja pa se je zaposlil na občini Tolmin kot inšpektor za delo. Po združitvi inšpekcijskih služb na regionalni ravni je desetletje deloval v medobčinskem inšpektoratu v Novi Gorici. Zadnje obdobje svoje delovne dobe je bil zaposlen v gospodarstvu. Po delu v Stanovanjsko komunalnem podjetju Nova Gorica je bil do upokojitve vodja službe varstva pri delu v gradbenem podjetju SGP Gorica. Pomembno je prispeval k dvigu varnostne kulture na področju gradbeništva na območju Goriške. Aktivni član Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Severnoprimorske regije je bil od njegove ustanovitve pa do svoje upokojitve. Predaval je in svoje znanje prenašal na druge člane društva.

Franc Kocbek

Franc Kocbek, univerzitetni diplomirani varnostni inženir

 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

 

Številka izdanega priznanja: 117

Utemeljitev: Univerzitetni diplomirani varnostni inženir Franc Kocbek je dolgoletni član Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor. Bil je tudi predsednik društva. Leta 1987 je za svoje strokovno delo prejel medaljo zlato sonce. Po ustanovitvi Zbornice varnosti in zdravja pri delu je bil ustanovni član in podpredsednik Območnega odbora Maribor. V prostem času je aktiven v Prostovoljnem gasilskem društvu Miklavž na Dravskem polju in Planinskem društvu Miklavž.

Slavnostna brošura 2010

 

Prenesite in oglejte si slavnostno brošuro, ki je bila izdana ob podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2010. Za njen ogled kliknite na sličico brošure.

 

Priznanja in nagrade Avgusta Kuharja za leto 2010 so bile izročene 21. oktobra 2010 ob 16.00 v konferenčni dvorani Grand v Grand hotelu Toplice, Cesta svobode 12 na Bledu. Podelitev je bila v popoldanskem delu prvega dne dvodnevnega strokovnega simpozija Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) in Zbornice varnosti in zdravja pri delu. Podelitve se je udeležilo 60 udeležencev posveta. Nagrade in priznanja so izročali generalni direktor direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela Peter Pogačar kot predstavnik ministra za delo Ivana Svetlika, predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije Janez Fabijan, predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu Milan Dobovišek in predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja Miro Škufca.