• Nagrade in priznanja
  • Priznanja
  • 2012

Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev za leto 2012

Danila Sojič

Danila Sojič, varnostna inženirka

 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

 

Številka izdanega priznanja: 124

 

Utemeljitev: Varnostna inženirka Danila Sojič je od leta 1984 vodja varstva pri delu v delniški družbi Unior Zreče. Od leta 1984, ko je končala študij na Višji varnostni šoli in opravila strokovni izpit za samostojno delo, se je ves čas dodatno usposabljala in se udeleževala seminarjev varnosti in zdravja pri delu. Svoje delo opravlja z veseljem. Je članica izvršnega odbora Društva varnostnih inženirjev Celje in aktivno sodeluje pri organiziranju seminarjev, posvetovanj in predavanj za varnostne inženirje.

Aleš Jarc

Franc Sterle, univerzitetni diplomirani inženir strojništva

 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

 

Številka izdanega priznanja: 125

 

Utemeljitev: Franc Sterle je bil na svoji dolgi poklicni poti vedno povezan z varstvom pri delu, najprej kot vodja vzdrževanja, nato vodja TOZD, vodja službe za varstvo pri delu in sedaj kot samostojni podjetnik. Izvedenih je bilo veliko njegovih idej, predlogov in strokovnih rešitev za zagotavljanje in izboljšanje stanja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom na gradbiščih ter v proizvodno vzdrževalnih obratih. Je koordinator za varnost in zdravje pri delu v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Brez poškodb ali s poškodbami brez posledic je nadziral večje investicije in vzdrževalna dela v gospodarskih družbah, izgradnjo zahtevnih mostov in podvozov preko rek in železnice, rekonstrukcije in novogradnje cest in krožišč, telovadnic in športnih dvoran, trgovskega centra, novogradnje poslovnih in skladiščnih objektov, stanovanjskih kompleksov in kongresnega centra. Je izpraševalec izpitne komisije za strokovne izpite iz varnosti in zdravja pri delu Inženirske zbornice Slovenije. Od ustanovitve Društva varnostnih inženirjev Gorenjske leta 1987 je bil član vseh njegovih organov. Članom društva je večkrat predstavil stanje varnosti pri delu in primere dobre prakse na gradbiščih in kolegom rad svetuje. Svoje znanje in bogate izkušnje iz varnosti pri delu na gradbiščih kot predavatelj višje šole nesebično prenaša na mlajše.

Aleš Jarc

Matjaž Pavlin, diplomirani varnostni inženir

 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

 

Številka izdanega priznanja: 126

 

Utemeljitev: Matjaž Pavlin je član Društva varnostnih inženirjev Ljubljana, odkar se je leta 1991 zaposlil na delovnem mestu referenta za varnost pri delu in požarno varnost. Sedaj je vodja službe varstva pri delu. Od leta 1998 je član izvršilnega odbora društva. Sodeloval je pri pripravi strokovnih usposabljanj društva s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, vodil evidenco članstva, sodeloval pri pripravi in organiziral strokovne ekskurzije v podjetju, kjer je zaposlen. Sodeloval je pri pripravi predlogov zakonodaje. Bil je član tehničnega odbora Varnost strojev in naprav pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo. Bil je ustanovni član Zbornice varnosti in zdravja pri delu in večkratni delegat na skupščinah zbornice. Je član Inženirske zbornice Slovenije. Sodeloval je pri vzpostavitvi sistema ravnanja z okoljem (ISO 14001) in opravlja naloge notranjega presojevalca sistema ravnanja z okoljem. Od leta 2002 je član Invalidske komisije I. stopnje v Ljubljani. V letu 2006 je pridobil naziv predavatelj višje šole in svoje strokovno znanje s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva okolja podaja študentom strojništva na višji šoli v Postojni.

Aleš Jarc

Mateja Gris, diplomirana varnostna inženirka

 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

 

Številka izdanega priznanja: 127

 

Utemeljitev: Mateja Gris je že 23 let varnostna inženirka in 22 let članica Društva varnostnih inženirjev Ljubljana. Leta 1999 je z odliko končala študij ob delu v prvi generaciji diplomiranih varnostnih inženirjev. Dela na področju varstva pred požarom. Najprej je delala na Zavodu za raziskavo materiala in konstrukcij pri projektiranju varstva pred požarom v stavbah in kasneje pri preskušanju požarnih lastnosti gradbenih proizvodov. Sodelovala je pri pripravi predpisov in razvoju in oblikovanju sistema požarne varnosti v Sloveniji, pri pripravi evropskih požarnih smernic za zaščito stavb kulturne dediščine in požarno varnost v hotelih, pri uvajanju standardnih preskusnih metod in standardov kakovosti za preskusne laboratorije in v Združenju evropskih požarnih laboratorijev. Je ustanovna članica leta 1993 ustanovljenega Slovenskega združenja za požarno varstvo in njegova sekretarka. V njem in v društvu omogoča izmenjavo informacij in dobre prakse v Sloveniji in Evropi preko elektronske pošte, foruma, predavanj, objavljenih referatov in osebnih stikov ter poišče pravo osebo za kompetentno razlago problematike varstva pred požarom. Dva mandata je bila članica izvršilnega odbora društva. Redno obvešča člane društva o novostih na področju požarnega varstva.

Aleš Jarc

Dušan Bezjak, diplomirani varnostni inženir

 

Predlagatelj: Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

 

Številka izdanega priznanja: 128

 

Utemeljitev: Dušan Bezjak je zaposlen v podjetju Civis, ki izvaja strokovne naloge na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Je delaven, inovativen, ustvarjalen in vesten član ptujskega društva, izkorišča svoj ter društveni potencial ter je nepogrešljiv pri pripravi strokovnih posvetov. Je eden izmed ustanovnih članov in tajnik društva od njegove ustanovitve leta 2003. Prenaša tuje in domače dobre prakse.

Aleš Jarc

Drago Vrabič, gimnazijski maturant in absolvent Višje tehniške varnostne šole Ljubljana

 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

 

Številka izdanega priznanja: 129

 

Utemeljitev: Drago Vrabič dela na področju varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja pri delniški družbi Veplas. Ves čas izjemnega razvoja tega vodilnega proizvajalca zahtevnih kompozitnih proizvodov odgovorno zagotavlja humanizacijo dela. Moč za premagovanje delovnih naporov in za razumevanje sočloveka črpa iz svoje ljubezni do narave in gora. Davnega decembra 1980 je bil član ustanovne skupine Društva varnostnih inženirjev Velenje, ki deluje v Koroški, Savinjski in Šaleški dolini. V društvu je opravljal različne funkcije, sedaj pa je predsednik disciplinske komisije. Pri delu društva se odlikuje z vestnostjo in odgovornostjo.

Aleš Jarc

Aleksander Obrecht, diplomirani inženir elektrotehnike

 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

 

Številka izdanega priznanja: 130

 

Utemeljitev: Aleksander Obrecht je dolgoletni član Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor. Od leta 1977 se ukvarja z varnostjo strojev in naprav. Delo je vedno opravljal popolno in strokovno. Je prizadeven sodni izvedenec za varnost pri delu v strojništvu in elektrotehniki. Bil je član tehničnih odborov Inštituta za standardizacijo SIST št. 61 Gospodinjski aparati in TC št. 64 Električne inštalacije. Znanje in izkušnje na področju pregledov in preiskav sredstev za delo, zasilne razsvetljave in drugih strokovnih nalog je na predavanjih in neformalnih srečanjih članov društva nesebično delil s stanovskimi kolegi. Zaradi strokovnosti in odprtosti je priljubljen med kolegi.

Slavnostna brošura 2012

 

 

Prenesite in oglejte si slavnostno brošuro, ki je bila izdana ob podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2012. Za njen ogled kliknite na sličico brošure.

 

Priznanja in nagrade Avgusta Kuharja za leto 2012 so bile izročene v četrtek, 18. oktobra 2012 ob 16.00 v Kongresnem centru Rogaška Grand Hotela Sava, Zdraviliški trg 6, Zdraviliški trg 6, Rogaška Slatina. Podelitev je potekala na koncu prvega dne dvodnevnega simpozija Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) v sodelovanju z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Inšpektoratom RS za delo, Oddelkom za tehniško varstvo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, izvajalci strokovnih nalog in podjetji z dobro prakso VZD. Nagrade in priznanja so izročali minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak, predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije Peter Jančič, predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu Milan Dobovišek in predsednik četrte uprave Fundacije Avgusta Kuharja Miro Škufca.

 

Skupinska slika dobitnikov in podeljevalcev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2012, , 18. oktobra 2012 ob 16.00 uri v Kongresnem centru Rogaška Grand Hotela Sava, Zdraviliški trg 6, Rogaška Slatina