• Nagrade in priznanja
 • Življensko delo
 • 2015
Mirko Vošner

NIKOLA VLAHOVIĆ

dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za življensko delo v stroki varnosti in zdravja pri delu za leto 2015

 

Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2015, ki jo sestavljajo predsednik komisije dr. Jože Šrekl in član prof. dr. Primož Gspan,

 

ocenjuje, da življenjsko delo Nikole Vlahovića,

 

izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo za leto 2015.

 

 

UTEMELJITEV

 

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi:

 1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za Nikolo Vlahovića, ki jo je pripravilo Društvo varnostnih inženirjev Velenje 22. 6. 2015;
 2. pogovora s kandidatom dne 20. avg. 2015 v Ljubljani;
 3. bibliografije kandidata (glej prilogo);
 4. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo za leto 2015;
 5. Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja;
 6. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja.

 

UGOTOVITEV STANJA

 

Za leta 2015 upokojenega univerzitetnega diplomiranega inženirja strojništva Nikolo Vlahovića je poleg pristnega humanizma značilna nenehna žeja po novem znanju. Njegova poklicna pot se je po končani poklicni šoli začela v podjetju "Braća Kavurić" v Zagrebu (po letu 1977 Monting), specializiranem za montažo, instalacije in remont v energetskih, petrokemičnih in procesnih namestitvah. Z njim je leta 1976 prišel v Slovenijo ob izgradnji bloka 5 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ). Po končani gradnji se je zaposlil v TEŠ kot strojni ključavničar v obratu Vzdrževanje. Leta 1980 je končal Delovodsko strojno šolo in se istega leta vpisal na Višjo tehnično šolo v Mariboru na prvostopenjski študij strojništva, smer konstrukterstvo in gradnja strojev. Diplomiral je leta 1986 z diplomskim delom »Geometrijske in trdnostne kontrole dvižnovretenskih gonil«. Od leta 1986 je bil zaposlen v službi varstva pri delu TEŠ, kjer je opravljal dela in naloge inženirja področja tehničnega varstva.

 

Na Ministrstvu za notranje zadeve v Ljubljani je leta 1988 opravil strokovni izpit iz varstva pri delu in leta 1989 še strokovni izpit iz požarne varnosti. Istega leta se je pisal na Visoko tehnično šolo v Mariboru na drugostopenjski študij strojništva, smer energetika in procesno strojništvo. Diplomiral je leta 1995 z diplomskim delom "Izračun tehnoloških parametrov za razžveplovalno čistilno napravo dimnih plinov na bloku 4". Takoj zatem je opravil še strokovni izpit iz strojne stroke na Gospodarski zbornici v Ljubljani in strokovni izpit za vodjo obratovanja energetskih postrojenj na Združenju energetikov Republike Slovenije. Leta 2008 se je vpisal na magistrski študij na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in ga končal leta 2011 z magistrskim delom "Preučitev mehanizmov nastajanja hrupa pri hladilnem stolpu bloka 4#.

 

Jožef Horvat je bil rojen v Notranjih Goricah. Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je obiskoval na Jesenicah, srednjo šolo pa od 1959 do 1963 v Ljubljani na kemijskem oddelku Srednje tehniške šole. Študiral je smer kemijska tehnologija na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani in leta 1970 opravil diplomsko delo na oddelku za fluoro kemijo Inštituta Jožef Stefan.

 

Leta 2009 je opravil izobraževanje za področje ISO-standardov in pridobil naslednje certifikate:

 

 1. Qualitätsmanagement – Fachkraft QMF – TÜV,
 2. Qualitätsmanagement – Beauftragter QMB – TÜV,
 3. Qualitätsmanagement – Auditor QMA – TÜV,
 4. Certificate of qualification – Environmental Management SystemAuditor,
 5. Certificate of appointment – TÜV CERT – Auditor – ISO 9000,
 6. Certificate of appointment – TÜV CERT – Auditor – ISO 14001,
 7. Application approved – Auditor – OHSAS 18001.

 

Nadarjenost za raziskovalno in projektno delo mu je omogočala inovativno in strokovno uspešno reševanje varnostnih problemov v TEŠ. Na sistem varnosti in zdravja pri delu v TEŠ so vplivali mednarodni standardi, ki pogojujejo izvažanje električne energije s pridobitvijo certifikatov za ekološko čisto bivalno in delovno okolje. V službi za kakovost TEŠ, kjer je bil lastnik procesa za fizikalne dejavnike (hrup na delovnem mestu, ekološko čisto bivalno okolje, vibracije, ionizirajoča sevanja, neionizirajoča sevanja), je sodeloval pri uvajanju sistemov vodenja kakovosti po SIST 9001/95, vodenja kakovosti po SIST 14001/97 ter varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001. V ta namen je izdelal sistemske postopke in vsa potrebna navodila.

 

Kot koordinator projekta "Humanizacija dela v TEŠ" je glede tehnologije obratovanja in vzdrževanja postrojev in naprav pomagal zunanjim izvajalcem Zavodu za varstvo pri delu ZVD in Kliničnemu inštitutu za medicino dela, prometa in športa, Inštitutu za varovanje zdravja RS iz Ljubljane ter Biroju za varnost pri delu BVD – Ravne z Raven na Koroškem. Za potrebe projekta je naredil zagonski elaborat in obrazce za presojanje tehničnega varstva in požarne varnosti v TEŠ.

 

Pridobil je dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti in za uporabo virov ionizirajočih sevanj. Za izpolnjevanje zahtev standarda za delovna mesta in za varovanje okolja je izdelal podlage za identificiranje vpliva neionizirajočih sevanj. Stroje, ki so presegali dovoljene meje, je ustrezno zaznamoval z opozorilnimi oznakami.

 

Za varstvo okolja je pridobil okoljevarstveno dovoljenje IPPC za uporabo hrupnih virov. Gospodarske družbe morajo namreč v skladu z "Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega" (IPPC Uredba, UL RS 57/2015) pridobiti okoljevarstvena dovoljenja IPPC. Identificiral je najbolj hrupne stroje in njihove zvočne moči ter določil naprave, kjer je potrebno zmanjšati prekomerne ravni hrupa. Uspešno je saniral hrup na delovnih mestih v novih laboratorijih. Raven hrupa je bila znižana za 45 dB(A). Hrup v komandnih sobah na bloku 4 in 5 TEŠ je bil znižan na raven, sprejemljivo za delovna mesta v komandi.

 

Bil je koordinator izdelave projektne dokumentacije za področje varstva pri delu pri rekonstrukciji 110 kV stikališča, čistilnih naprav na bloku 4 in 5, transportu premoga, transportu sadre in pripravi vode.

 

V času rekonstrukcije elektrofiltrov na bloku 5 za dograditev čistilne naprave za razžveplovanje dimnih plinov je nadziral potek izvajanja del. V veliko zadoščenje mu je, da je ob rednem obhodu pravočasno ustavil delo, da ne bi delavci zunanjega izvajalca (Hidromontaža Maribor) z dvignjenim bremenom prišli v stik s 400 kV daljnovodom v obratovanju. O svoji odločitvi je obvestil tehničnega direktorja in pristojnega inženirja področja.

 

Za varno delo na elektroenergetskih napravah je sodeloval pri oblikovanju dokumentov za varno delo (delovni program, delovni nalog, dovoljenje za delo ter obvestilo o prenehanju dela), izdaji dokumentov ter izvajanju varnostnih ukrepov za varno delo na napravah.

 

Projekt, pri katerem je pridobil pomembne izkušnje, je bil priprava elaborata o upravičenosti štetja zavarovalne dobe s povečanjem oziroma beneficirane delovne dobe na pobudo sindikata. Prav on je pripravil pregled obremenitev pri delu v TEŠ za skupino zunanjih strokovnjakov pod vodstvom legendarnega dr. Janka Sušnika (1927–2005), avtorja v tistem času temeljnih publikacij slovenske medicine dela Ocenjevalna analiza delovnega mesta (1983, v soavtorstvu z drugimi), Položaj in gibanje telesa pri delu (1987), Toplotna obremenitev in obremenjenost (1990) ter Ergonomska fiziologija (1992). V okviru projekta je nastala vrsta diplomskih nalog študentov medicine dela profesorja Sušnika. Na podlagi izkušenj iz tega projekta je Nikola Vlahović po letu 2001 pripravil za TEŠ oceno tveganja, v kateri je lahko ocenil tudi tveganja, nevidna za oko, kakršna so vpliv turnusnega dela in hrupa na cikel spanja in utrujenost.

 

Tako so v okviru ocenjevanja tveganja prilagodili izmensko delo, tekoče vzdrževanje, pogonsko delo, delo viličarjev, obvladovanje hrupa v komandnih sobah in laboratorijih, vibracije tal s plavajočim estrihom, hrup ventilatorjev v kotlovnici (npr. pri aerodinamičnem in kontaktnem hrupu), "beli šum" kapljic v hladilnem stolpu, obvladovanje eksplozijske nevarnosti pri vodikarni za hlajenje generatorja, delovno obleko in orodje, ki niso iskreči itd.

 

V listini TEŠ "Izjava o varnosti z oceno tveganja" so opredeljena najpomembnejša tveganja za varnost in zdravje zaposlenih in predpisani:

 

 • varnostni ukrepi zaradi postopkov dela,
 • varnostni ukrepi za delo v posodah pod tlakom,
 • varnostni ukrepi za varno delo pred nevarnostjo električnega toka,
 • varnostni ukrepi pred nevarnostjo mehanskih poškodb,
 • varnostni ukrepi za delo na višini,
 • roki za pregled delovnih strojev in naprav,
 • roki za opravljanje predhodnih in preventivnih zdravstvenih pregledov,
 • roki preverjanja znanja iz varnosti in varovanja zdravja ter požarnega varstva.

 

V TEŠ je letno od tri do pet poškodb pri delu, kar je malo v primerjavi z drugimi panogami v državi. Izjemno odgovorno in zahtevno je bilo zagotavljanje varnosti 450 delavcev TEŠ in do 300 delavcev zunanjih izvajalcev v času remontov. Z njimi TEŠ sklene pisni sporazum o seznanitvi z vsemi tehničnimi in tehnološkimi nevarnostmi, seznamu ljudi, ki prihajajo na lokacijo TEŠ v okviru remonta, knjigi varnostnih ukrepov in njenem dnevnem spremljanju itd. Pri zadnjih treh glavnih oziroma kapitalnih remontih, pri katerih se odpre tudi turbina, ni bilo nobene poškodbe, kar je dosegel s sistemskim pristopom in skrbnim načrtovanjem.

 

V času pripravljalnih del pred pričetkom remonta na določeni pogonski enoti je:

 

 • opravil pregled vseh dvižnih naprav na pogonski enoti v sodelovanju z izbrano institucijo,
 • opravil pregled vseh ročnih dvižnih naprav,
 • opravil pregled vsega ročnega električnega orodja.

 

V času opravljanja remontnih del pa je vodil in nadziral:

 

 • izdajo dovoljenj za delo na napravah na celotnem bloku,
 • varnostni načrt in postavitev knjige za evidentiranje pomanjkljivosti na bloku,
 • vsakodnevne preglede in sestanke z izvajalci remontnih del,
 • varnostni ukrepi pred nevarnostjo mehanskih poškodb,
 • izdajo delovnih programov in predpisane varnostne ukrepe za remontna dela na celotnem bloku,
 • pravilnost izvedbe varnostnih ukrepov,
 • izdajo delovnih nalogov in predpisane trenutne varnostne ukrepe zaradi postopka dela,
 • vrnitev dovoljenj za delo po končanih delih na napravah,
 • vzpostavitev prvotnega stanja na napravah.

 

V vertifikacijskem organu TÜV SÜD Management ServiceGmbH oziroma podjetju za certificiranje, zagotavljanje kakovosti in tehnični nadzor TÜV Bayern Sava iz Ljubljane je zunanji presojevalec za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001. Od leta 2007 je opravil več kot 150 presoj v podjetjih v Sloveniji ter Bosni in Hercegovini:

 

 1. ACRONI, d. o. o.,
 2. Avtotehnika Celje, d. o. o.,
 3. Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.,
 4. ELKO Elektrokovina Proizvodnja elektromotorjev, črpalk in livarna Maribor, d. o. o.,
 5. Esotech, d. d.,
 6. Etiketa tiskarna, d. d.,
 7. KGL, d. o. o.,
 8. KIV, d. d.,
 9. Le-Tehnika, d. o. o.,
 10. METTIS international, d. o. o.,
 11. PERLES GREDI, d. o. o.,
 12. Primat, d. d.,
 13. SALONIT ANHOVO, gradbeni materiali, d. d.,
 14. SMM PROIZVODNI SISTEMI, d. o. o.,
 15. Termoelektrarna Brestanica, d. o. o.,
 16. Termoelektrarna Trbovlje, d. o. o.,
 17. TE-TOL, d. o. o.,
 18. TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči, d. d.,
 19. TOMOS, motoindustrija, d. o. o.,
 20. TOMOS INVEST, d. o. o.,
 21. TPV Johnson Controls, d. o. o.,
 22. TRIMO TREBNJE, d. d.
 23. Willy Stadler, d. o. o.,
 24. ARCELORMITTAL ZENICA, d. o. o.,
 25. Bosna-S, d. o. o.,
 26. Fabrika cementa Lukavac, d. d.,
 27. EFT-Rudnik i Termoelektra na Stanari, d. o. o.,
 28. JP TOPLANA, d. o. o.,Tešanj.

 

PRISPEVEK K RAZVOJU STROKE

 

Nikola Vlahović je bil po letu 2008 dva mandata predsednik Društva varnostnih inženirjev Velenje. V letu 2015 je društvo prenovilo svoj statut. Organizirani so bili ogledi uglednih podjetij doma in v tujini, kakršna so npr. podjetja Gorenje v Velenju in Valjevu, Gorenje TIKI v Stari Pazovi, Neuroth, aktivna zaščita sluha ter Termoelektrana Tuzla. Realizirana sta bila seminarja z več kot 80 udeleženci na področju varnega dela v TEŠ na bloku 6 in o pregledih delovnih strojev in naprav.

 

Kot predsednik društva je bil tudi član izvršilnega odbora Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS), kjer si je prizadeval za prepoznavnost društva v Sloveniji. Društvo združuje varnostne inženirje iz Šaleške, Koroške in Savinjske. Delo v društvu mu je omogočilo razumevanje vpliva TEŠ na življenje v lokalnem okolju in izostrilo njegov čut za družbeno odgovornost gospodarstva do lokalnega okolja. Ugotavlja velike razlike po regijah po občutljivosti pri obvladovanju onesnaževanja bivalnega okolja s hrupom. Društvo se je odločilo širiti varnostno kulturo tudi v regiji. Na svetovnem dnevu zdravja v Velenju je bila dejavnost društva predstavljena kot družbeno koristno delo tako na javni prireditvi v mestnem parku kot v lokalnih medijih Vaša televizija VTV in časopisu Naš Čas. Člani društva skušajo mladim v vrtcih in osnovnih šolah privzgojiti vrednote varnostne kulture in jih opozarjajo na pasti sodobnega življenja pred računalnikom in z mobilnimi telefoni. Društvo sodeluje z območno gospodarsko zbornico, z Društvom vzdrževalcev Slovenije in z Društvom za kakovost.

 

Je član tehničnega odbora pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo SIST za tehnično akustiko in član Slovenskega društva za akustiko v Ljubljani.

 

OCENA ŽIVLJENSKEGA DELA

 

Nikola Vlahović je ustvarjal sistemske postopke obvladovanja tveganj zaradi nevarnosti v delovnem in bivalnem okolju TEŠ. Opozarja, da sistemski postopek nastane s prepoznanjem tveganja, kdo in kako se lahko poškoduje, kako se dnevno pregleduje in kako se dogovori, kaj se bo naredilo, kako se določi, kdaj in koliko časa se bo delalo, kako se spremlja in nadzira izvajanje, kako je treba koordinirati in koga je treba obveščati. Postopki morajo zagotoviti jasno verigo pooblastil in odgovornosti za izvedbo ukrepov vse od izdelave delovnih nalogov, poimenskega seznama izvajalcev, preverjanja, ali so izpolnjeni vsi pogoji za začetek dela, izklopljene ali izločene naprave, sledljivost izvajanja vsakega elementa postopka, obvestila o končanju dela in dovoljenja za ponovno obratovanje. Sodeloval je pri nastanku do 400 delovnih nalogov z vsemi opredeljenimi elementi. Izvedba remontov s številnimi notranjimi in zunanjimi izvajalci, ki jih je bilo treba pravočasno seznaniti z vsemi nevarnostmi in jih usposobiti za varno delo, je izjemno obsežen projekt. Sistemski pristop pa je zagotovil, da pri remontu ni več nezgod pri delu. Posebej ponosen je na zmanjšanje hrupa v novih laboratorijih in komandnih sobah na bloku 4 in 5 TEŠ na raven, ki jo zahteva misleče delo.

 

Za Nikolo Vlahovića je značilen pristni humanizem in občutek odgovornosti za varnost in zdravje zaposlenih. Verjame, da vsako človeško življenje in zdravje odtehta stroške investicij v sistemske ukrepe njihovega varovanja. Da bi dosegal zastavljene cilje, je vse življenje študiral in raziskoval fizikalne dejavnike, ki jih je hotel obvladati, da bi zaščitil zdravje ljudi. Pridobljeno znanje je delil v društvu in zvezi društev varnostnih inženirjev.

 

 

 

Dr. Jože Šrekl,
predsednik strokovne komisije

 

Prof. dr. Primož Gspan,
član strokovne komisije

Priloga: Bibliografija Nikole Vlahovića

 

Slavnostna brošura 2015

 

 

Prenesite in oglejte si slavnostno brošuro, ki je bila izdana ob podelitvi nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2015. Za njen ogled kliknite na sličico brošure.

 

Priznanja in nagrade Avgusta Kuharja za leto 2015 so bile izročene v četrtek, 22. oktobra 2015 ob 16.50 v Konferenčni dvorani Pinta Hotela Perla v Novi Gorici. Podelitev je bila ob zaključku prvega dne dvodnevnega simpozija »Varno in zdravo delo«, ki ga je 22. in 23. oktobra 2015 v Hotelu Perla v Novi Gorici organizirala Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Katedro za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in Kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Zbornico varnosti in zdravja pri delu in izvajalci strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu. Nagrade in priznanja so izročali Nikolaj Petrišič, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Miro Škufca, predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja, Stanko Ožbot, predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije in Janez Fabijan, predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu.

 

Skupinska slika dobitnikov in podeljevalcev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2015, 22. oktobra 2015 ob 16.50 v Konferenčni dvorani Pinta Hotela Perla v Novi Gorici