• Ni podkategorij
  • Predstavitev

FUNDACIJA AVGUSTA KUHARJA

Dalmatinova ulica 4

1000 Ljubljana

 

tel.: 051 306 202

 

e-poštni naslov:

 

številka poslovnega transakcijskega računa
(pri Novi Ljubljanski banki - podružnici Ljubljana-Center, poslovalnica Dalmatinova):
02222-0020298177

 

številka v davčnem registru:
69361550

 

matična številka:
5983363000

 

šifra dejavnosti glavne dejavnosti v SKD:
91.330

 

šifra dejavnosti SKIS:
15000


Zgodovina ustanove Fundacija Avgusta Kuharja

 

Zveza društev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDVITS) je v 14. členu svojega statuta, veljavnem od  15. maja 1990 do 23. maja 2002, zapisala med svoje naloge tudi sprejem posebnega pravilnika za podeljevanje posebnih priznanj, pohval, nagrad in naslovov zaslužnim članom društev. ZDVITS je pri tem želela med drugim zapolniti praznino, ki je nastala po razpadu SFR Jugoslavije in prenehanju jugoslovanskih priznanj Zlato sonce. Ta jugoslovanska priznanja so se podeljevala podjetjem, ki so se odlikovala z izjemnimi dosežki na področju varstva pri delu. Pri snovanju novega slovenskega priznanja je bil tak pristop zavrnjen, saj naj bi bil za izjemne dosežke vedno zaslužen posameznik ali skupina posameznikov in ne celotno podjetje. Novo priznanje naj bi torej bilo namenjeno posameznikom. Imenovalo se naj bi po osebi, ki pooseblja stroko varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji oziroma kot se je reklo do leta 1999 varstva pri delu. Podeljevalo se naj bi denarne nagrade, kar naj bi jim zagotovilo enak status kot nagradam drugih strok. Podeljevalo pa se naj bi tudi nedenarna priznanja za društveno delo.

 

Leta 1995 je začel veljati novi Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 60 z dne 20. oktobra 1995), zato je bilo na sejah izvršnega odbora sklenjeno, da naj bi ZDVITS postala ustanoviteljica fundacije, ki bo v tesnem sodelovanju z ZDVITS in društvi ter sekcijami varnostnih inženirjev podeljevala nagrade in priznanja. Imenovana je bila delovna skupina, zadolžena za postopke ustanavljanja.

 

Fundacijo Avgusta Kuharja je ustanovila Zveza društev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije s sklepom svoje redne skupščine 30. maja 1996. ZDVITS je 16. julija 1996 v času predsedovanja var. inž. Ivana Cvetka Lukmana iz Nove Gorice sprejela in podpisala Ustanovitveni akt Fundacije Avgusta Kuharja (notarski zapis pripravila notarka Dušica Berden iz Ljubljane, opr. št. SV-355/96). Sedež fundacije je bil sprva takratni sedež ZDVITS Pražakova 10, Ljubljana. Od 21. septembra 2000 dalje pa zaradi selitve ZDVITS Dalmatinova 4, Ljubljana (notarski zapis spremembe naslova v ustanovitvenem aktu opr. št. SV-495/00). Ustanoviteljica fundacije ZDVITS se je pred leti preimenovala v današnjo Zvezo društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS). Skupščina ZDVIS je 17. 11. 2017 sprejela svoj posodobljeni statut. Glej statut ZDVIS na tej povezavi.

 

Fundacija je bila poimenovana po nestorju slovenskih varnostnih tehnikov Avgustu Kuharju (23.8.1906 - 17.10.1964). Namen fundacije je splošno koristen in trajen. Fundacija je bila ustanovljena za področje varnosti in zdravja pri delu. Namen se izpolnjuje s podeljevanjem nagrad za izjemne strokovne dosežke ter priznanj za dolgotrajno strokovno delo na področju varnosti in zdravja pri delu ter s krepitvijo zavesti o potrebnosti sistematičnega strokovnega varovanja zdravja pri delu ter življenjskega in delovnega okolja. V skladu z zakonom je soglasje k ustanovitvi 2. oktobra 1996 izdal minister za delo, družino in socialne zadeve Anton Rop (Uradni list RS, št. 56/11.10.1996). Fundacija je imela sedem člansko prvo upravo, kateri je predsedoval varnostni inženir iz Maribora Anton Avsec.

 

Fundacija posluje na podlagi ustanovitvenega premoženja ustanoviteljice. Večji del aktivnosti pa se financirajo z donacijami, ki jih fundaciji podarijo podjetja in organizacije z visoko družbeno odgovornostjo. Zaupanje donatorjev je temelj za delovanje fundacije.

 

V sodelovanju z ustanoviteljico ZDVITS so bile nagrada in priznanja Avgusta Kuharja prvič podeljene na IV. simpoziju o varnosti in zdravju pri delu Republike Slovenije z mednarodno udeležbo 19. novembra 1997 ob 9. uri v Primorskem dramskem gledališču v Novi Gorici.

 

Leta 2017 je torej Fundacija Avgusta Kuharja obeležila dvajseto obletnico neprekinjenega delovanja. Vsakoletna podelitev uglednih nagrad in priznanj Avgusta Kuharja je praznik stroke varnosti in zdravja pri delu. Fundacija podeljuje:

  1. denarno nagrado Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu,
  2. denarno nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo v stroki varnosti in zdravja pri delu,
  3. denarno nagrado Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo študenta Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in Kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani,
  4. priznanja Avgusta Kuharja za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu  v društvih varnostnih inženirjev,
  5. posebno priznanje Avgusta Kuharja ob visokih jubilejih društev in institucij na področju varnosti in zdravja pri delu.

 

Na podlagi dopisa Davčne uprave Republike Slovenije z dne 20. 11. 2013 dobitniku na denarno nagrado ni potrebno plačati dohodnine, ker nagrada Avgusta Kuharja izpolnjuje kriterije za izjemne dosežke na humanitarnem, znanstvenoraziskovalnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem ali socialnem področju, določene v 1. odstavku 107. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 ZUJF, 75/12 in 94/12).

 

Delo vseh prostovoljcev, ki delajo v fundaciji, je brez nagrade in častno. V obdobju 2018-2022 fundacijo vodi že njena šesta devetčlanska uprava, sestavljena iz predstavnikov vseh aktivnih regionalnih društev varnostnih inženirjev.

Avgust Kuhar (1906-1964), nestor slovenskih varnostnih tehnikov

 

 

 

Več o življenjski poti Avgusta Kuharja v publikaciji iz leta 2016, izdani ob 110. obletnici njegovega rojstva:

 

Avgust Kuhar - Prežihov Gustl (1906-1964) : življenjska pot : ob 110. obletnici njegovega rojstva in 65. obletnici izida prve številke Koroškega fužinarja / Franc Verovnik

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH USTANOV:

 

Fundacija Avgusta Kuharja je decembra 2000 soustanovila ustanovo Združenje slovenskih ustanov (ZSU), da bo pobudnica sprememb obstoječe zakonodaje, ki je vsebinsko vezana na delovanje ustanov v Republiki Sloveniji in predlagateljica novih zakonskih rešitev v prid ustanov in vlagateljev finančnih in materialnih sredstev v ustanove. Od ustanovitve dalje pa se Fundacija Avgusta Kuharja ni več vključevala v delovanje ZSU.

 

Notarski zapis ustanovitvenega akta Združenja slovenskih ustanov

Pojasnilo davčnega organa o neobdavčitvi denarnih nagrad Avgusta Kuharja

 

Pristojni davčni organ je 23. 11. 2013 obvestil Fundacijo Avgusta Kuharja (odgovor za zavezanko št. 092-4470/2013), da so v primeru denarnih nagrad Avgusta Kuharja izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 107. člena ZDoh-2, ker gre za nagrade in priznanja za izjemne dosežke na humanitarnem, znanstvenoraziskovalnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem ali socialnem področju. Zato se od njih izjemoma ne plačuje dohodnine. Davčni organ lahko poda le pisno mnenje oziroma pojasnilo o tem, da se v posameznem primeru izplačana nagrada ne obdavči, odločb o tem pa ne izdaja.

 

Pojasnilo davčnega organa, 23. 11. 2013

ZAHVALA DRUŠTVA VARNOSTNIH INŽENIRJEV LJUBLJANA:

 

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana je leta 2015 ob svoji 60. obletnici podelilo Fundaciji Avgusta Kuharja Zahvalo.

 

Zahvala DVILJ 2015