• Razpisi
  • Izjemni dosežki

FUNDACIJA AVGUSTA KUHARJA                                                                             

Dalmatinova ulica 4, 1000  LJUBLJANA

                                                                                                                                      

Št.:3/2019                                                                                                                  

Datum: 31. 5. 2019

 

UPRAVA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA

OBJAVLJA RAZPIS ZA PODELITEV

NAGRADE AVGUSTA KUHARJA

ZA LETO 2019 ZA IZJEMNI DOSEŽEK V STROKI VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU.

 

Kdo se lahko poteguje za nagrado: posameznik ali skupina strokovnjakov, ki se izkazujejo z izjemnimi rezultati dela na področju stroke varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji. Značilnost kandidatovega  dela mora biti ustvarjalnost in inovativnost ter prispevek k razvoju stroke. Kandidat nagrado prejme za posamezen izjemen dosežek in ne za življenjsko delo. Rezultati kandidatovega dela morajo presegati vzorno urejenost varnosti in zdravja pri delu v skladu s predpisi. Kandidatovo delo mora biti skladno s kodeksom varnostnih inženirjev. Nagrade ne more prejeti član uprave fundacije ali strokovne komisije, ki ocenjuje kandidature.

 

Nagrada: plaketa, kovinsko odličje in denarna nagrada. Izjemnost nagrajenčevega dela se predstavi strokovni in širši javnosti. Nagrajenčevo ime se vpiše v evidenco dobitnikov nagrade. Znesek denarne nagrade bo naknadno določila uprava na podlagi zbranih sredstev v letu 2019.

 

OBVESTILO: Na podlagi dopisa Davčne uprave Republike Slovenije z dne 20. 11. 2013 dobitniku na denarno nagrado ni potrebno plačati dohodnine, ker nagrada Avgusta Kuharja izpolnjuje kriterije za izjemne dosežke na humanitarnem, znanstvenoraziskovalnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem ali socialnem področju, določene v 1. odstavku 107. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 ZUJF, 75/12 in 94/12).

 

Kraj in čas podelitve nagrade: nagrado se bo podelilo na posvetu Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS), ki bo oktobra/novembra 2019.

 

Rok za prijavo kandidature: Upoštevali bomo zgolj popolne pismene utemeljitve kandidature na podlagi izpolnjenega spodnjega obrazca, ki bodo do 30. junija 2019 poslane v elektronski obliki na e-naslov: info@fundacija-avgustakuharja.si.

 

Postopek izbire nagrajenca: Strokovna komisija, ki jo določi uprava fundacije iz vrst priznanih strokovnjakov, pripravi poročilo, ali izjemni dosežek kandidata izpolnjuje razpisne pogoje. Podlaga za poročilo so izpolnjeni razpisni obrazec s prilogami, pogovor s kandidatom in ogled dosežka. Uprava fundacije bo na podlagi kandidatur in poročil strokovne komisije o izjemnih dosežkih vseh kandidatov na ta razpis do 10. oktobra 2019 določila, kateri od kandidatov bo dobitnik nagrade. Nagrade se ne podeli, če nihče od kandidatov ne izpolnjuje razpisnih kriterijev.

 

Utemeljitev kandidature:  pri izbiri nagrajenca bo največjega pomena pisna predstavitev dosežka kandidata v spodnjem obrazcu. K izpolnjenem obrazcu se lahko doda druge priloge.

 

 

                                                  Dr. Jožef Horvat, predsednik šeste uprave

 

 

Obrazec za razpis 2019 - nagrada za izjemni dosežek