• Razpisi
  • Izjemni dosežki

FUNDACIJA AVGUSTA KUHARJA
Dalmatinova ulica 4, 1000 LJUBLJANA

Št.: 4/2018
Datum: 24. maj 2018

 

UPRAVA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA

OBJAVLJA RAZPIS ZA PODELITEV

NAGRADE AVGUSTA KUHARJA ZA LETO 2018

ZA IZJEMNI DOSEŽEK V STROKI VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 

Kdo se lahko poteguje za nagrado: posameznik ali skupina strokovnjakov, ki se izkazujejo z izjemnimi rezultati dela na področju stroke varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji. Značilnost kandidatovega dela mora biti ustvarjalnost in inovativnost ter prispevek k razvoju stroke. Kandidat nagrado prejme za posamezen izjemen dosežek in ne za življenjsko delo. Rezultati kandidatovega dela morajo presegati vzorno urejenost varnosti in zdravja pri delu v skladu s predpisi. Kandidatovo delo mora biti skladno s kodeksom varnostnih inženirjev. Nagrade ne more prejeti član uprave fundacije ali strokovne komisije, ki ocenjuje kandidature.

 

Nagrada: plaketa, kovinsko odličje in denarna nagrada. Izjemnost nagrajenčevega dela se predstavi strokovni in širši javnosti. Nagrajenčevo ime se vpiše v evidenco dobitnikov nagrade.

 

OBVESTILO: Na podlagi dopisa Davčne uprave Republike Slovenije z dne 20. 11. 2013 dobitniku na denarno nagrado ni potrebno plačati dohodnine, ker nagrada Avgusta Kuharja izpolnjuje kriterije za izjemne dosežke na humanitarnem, znanstvenoraziskovalnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem ali socialnem področju, določene v 1. odstavku 107. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 ZUJF, 75/12 in 94/12).


Kraj in čas podelitve nagrade: nagrado se bo podelilo na posvetu Zveze društev varnostnih inženirjev (ZDVIS), ki bo oktobra/novembra 2018.

Rok za prijavo kandidature: Upoštevali bomo zgolj popolne pismene utemeljitve kandidature na podlagi izpolnjenega spodnjega obrazca, ki bodo do 30. junija 2018 poslane v elektronski obliki na e-naslov: info@fundacija-avgustakuharja.si.

 

Postopek izbire nagrajenca: Strokovna komisija, ki jo na predlog ZDVIS določi uprava fundacije iz vrst priznanih strokovnjakov, pripravi poročilo, ali izjemni dosežek kandidata izpolnjuje razpisne pogoje. Podlaga za poročilo so izpolnjeni razpisni obrazec s prilogami, pogovor s kandidatom in ogled dosežka. Uprava fundacije bo na podlagi kandidatur in poročil strokovne komisije o izjemnih dosežkih vseh kandidatov na ta razpis do 30. septembra 2018 določila, kateri od kandidatov bo dobitnik nagrade. Nagrade se ne podeli, če nihče od kandidatov ne izpolnjuje razpisnih kriterijev.

 

Utemeljitev kandidature: pri izbiri nagrajenca bo največjega pomena pisna predstavitev dosežka kandidata v spodnjem obrazcu. K izpolnjenem obrazcu se lahko doda druge priloge.


Mag. Miro Škufca, v. d. predsednik šeste uprave

 

 

Priloga: Obrazec za prijavo