• Razpisi
  • Življensko delo

UPRAVA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA
OBJAVLJA RAZPIS ZA PODELITEV
NAGRADE AVGUSTA KUHARJA ZA LETO 2018

za življenjsko delo v stroki varnosti in zdravja pri delu

 

Kdo je lahko kandidat za nagrado: posameznik - upokojenec, ki se je v svoji delovni dobi izkazal z izjemnimi rezultati dela na področju stroke varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji. Značilnost kandidatovega  dela mora biti ustvarjalnost in inovativnost ter prispevek k razvoju stroke. Rezultati kandidatovega dela morajo presegati zgolj vzorno urejenost varnosti in zdravja pri delu v skladu s predpisi. Kandidatovo delo mora biti skladno s kodeksom varnostnih inženirjev. Nagrade ne more prejeti član uprave fundacije ali strokovne komisije, ki ocenjuje kandidature.

 

Nagrada: plaketa, kovinsko odličje in denarna nagrada. Izjemnost nagrajenčevega dela se predstavi strokovni in širši javnosti. Nagrajenčevo ime se vpiše v evidenco dobitnikov nagrade.

 

OBVESTILO: Na podlagi dopisa Davčne uprave Republike Slovenije z dne 20. 11. 2013 dobitniku na denarno nagrado ni potrebno plačati dohodnine, ker nagrada Avgusta Kuharja izpolnjuje kriterije za izjemne dosežke na humanitarnem, znanstvenoraziskovalnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem ali socialnem področju, določene v 1. odstavku 107. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 ZUJF, 75/12 in 94/12).

 

Kraj in čas podelitve nagrade: nagrado se bo podelilo na posvetu Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) oktobra/novembra 2018.

 

Rok za prijavo kandidature: Upoštevalo se bo zgolj popolne kandidature v skladu z razpisnimi pogoji, posredovane do 30. junija 2018 na spodnjem obrazcu v elektronski obliki na e-naslov fundacije info@fundacija-avgustakuharja.si .

 

Postopek izbire nagrajenca: Strokovna komisija, ki jo na predlog ZDVIS določi uprava fundacije iz vrst priznanih strokovnjakov, pripravi poročilo, ali življenjsko delo kandidata izpolnjuje razpisne pogoje. Podlaga za poročilo so izpolnjeni razpisni obrazec s prilogami in pogovor s kandidatom. Uprava fundacije bo na podlagi kandidatur na ta razpis in poročil strokovne komisije o življenjskem delu vseh kandidatov do 30. septembra 2018 določila, kateri od kandidatov bo dobitnik nagrade. Nagrade se ne podeli, če nihče od kandidatov ne izpolnjuje razpisnih kriterijev.

 

Utemeljitev kandidature:  pri izbiri nagrajenca bo največjega pomena pisna predstavitev življenjskega dela kandidata v spodnjem obrazcu. K izpolnjenem obrazcu se lahko doda druge priloge.

 

 

      

Št.: 5/2018

Datum: 25. maj 2018

 

 

Mag. Miro Škufca,
v. d. predsednik šeste uprave

Priloga: Obrazec za prijavo