PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA 2014

Danilo Onič, univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva

Predlagatelj: Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

Št. izdanega priznanja: 138

Leto podelitve: 2014

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva Danilo Onič se odlikuje s poglobljenim strokovnim pristopom pri zagotavljanju varnega dela na gradbišču. Specializiral se je za zagotavljanje varnega dela in izvajanje usposabljanj na delovnih dvižnih ploščadih po mednarodni licenci IPAF, ki se izvaja skladno s standardom ISO 18878. Strokovna spoznanja in izkušnje iz opravljanja nalog koordinatorja varnosti pri delu na gradbišču uspešno prenaša na predavanjih in  posvetih Društva strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj.

Božidar  Jurko, diplomiran inženir tehnologije prometa

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Št. izdanega priznanja: 139

Leto podelitve: 2014

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Božidar Jurko na področju varnosti in zdravja in požarne varnosti opravlja strokovne naloge  že 28 let, in to predvsem na komunalnem področju – do leta 1997 v okviru Komunale Celje, kasneje kot samostojni podjetnik.  V vsem tem času je sodeloval pri razvoju komunalnih dejavnosti in infrastrukture na širšem celjskem območju, med drugim tudi pri velikih komunalnih projektih v Mestni občini Celje, ki je na tem področju vodilna v Sloveniji. Sodeloval je tako pri prvi veliki čistilni napravi v Sloveniji in kasneje več manjših, pri izgradnji prvega sodobnega centra za ravnanje z odpadki v Sloveniji in s centrom povezano izgradnjo prve toplarne za sežiganje predelanih komunalnih odpadkov v Sloveniji. Od leta 2003 opravlja tudi naloge koordinatorja za varnost in zdravje na gradbiščih in med drugim uvaja sodobne tehnologije gradnje komunalne infrastrukture brez izkopov, kot so podvrtavanja v zaščitni cevi, usmerjeno vrtanje z optičnim ali radijskim vodenjem, popravilo cevovodov z relining metodo in vstavljanjem impregniranega vložka v cevovod ter mikrotuneliranje. Ves čas svojega dela na področju varnosti in zdravja pri delu je tudi član Društva varnostnih inženirjev Celje, kjer aktivno sodeluje pri delovanju društva,  trenutno je član  izvršnega odbora društva.

Gregor Gartner, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Št. izdanega priznanja: 140

Leto podelitve: 2014

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Utemeljitev: Gregor Gartner je član Društva varnostnih inženirjev Gorenjske od leta 2003, ko je diplomiral na Fakulteti za kemijsko tehnologijo, smer tehniška varnost. Deset let je bil zaposlen v kovinsko predelovalnem podjetju Niko d.o.o, Železniki kot strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu in požarno varstvo, potem pa ustanovil lastno podjetje, ki deluje na področju varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva in razvoja osebnih karier. V delo društva se je vključil aktivno in bil udeleženec vseh posvetov in strokovnih ekskurzij v organizaciji društva. Zaradi aktivnega dela je bil že leta 2004 izvoljen v Izvršni odbor  društva, kjer je še danes. Aktivno je sodeloval v delavnicah, ki jih je organiziralo društvo. Napisal je Priročnik o varnem in zdravem delu ter požarnem varstvu.

Boris Lazar, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Koper

Št. izdanega priznanja: 141

Leto podelitve: 2014

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Varnostni inženir Boris Lazar na podlagi dolgoletnih izkušenj s kakovostnimi varnostnimi načrti zagotavlja, da je področje varnosti in zdravja pri delu na obalnih gradbiščih na vzorni ravni. Aktivni član Društva varnostnih inženirjev Koper je že od samega začetka. Med letoma 1987 in 1990 je bil predsednik tedanjega Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Koper.  Sodeloval je pri oblikovanju številnih podzakonskih aktov in pri uvajanju kolektivnih pogodb. Ko je bil predsednik, je društvo  sodelovalo s sindikati, zavarovalnicami, medicino dela in inšpekcijo. Opozarjal je na probleme iz operativnega dela v stroki. Sestanke društva je organiziral po posameznih podjetjih, od koder so prihajali člani društva, s ciljem izmenjavati izkušnje in seznanjati se s tekočo problematiko varnosti in zdravja pri delu. Skupaj z drugimi društvi je organiziral številne strokovne ekskurzije (npr. v München). V času njegovega predsedovanja je bilo kar 72 članov. Skrbi za prenašanje znanja na mlajše kolege. Člane spodbuja in jim kot izkušen koordinator svetuje predvsem na področju gradbeništva. Ti visoko cenijo njegova prizadevanja za dvig znanja.

Milan Žegarac, magister varnosti, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Št. izdanega priznanja: 142

Leto podelitve: 2014

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Magister varnosti Milan Žegarac, dipl. var. inž., je tehnični direktor v podjetju Komplast.  V Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana se je vključil leta 2002. Od leta 2007 je član izvršilnega odbora in od leta 2009 tajnik društva. Naloge tajnika društva  so vodenje evidenc, priprava različnih zapisov in poročil, potrdil o udeležbi, priprava in oddaja pošte. Njegove pobude v izvršnem odboru društva so vedno jasne in konstruktivne. Sodeloval je skoraj pri vseh projektih društva in pri organizaciji in izvedbi vsakoletnega marčevskega in decembrskega strokovnega posveta. Pristojen je za komunikacijo in uskladitev programov posvetov s predavatelji, z Inšpektoratom RS za delo ter z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V zadnjem obdobju je sodeloval tudi z varnostnimi inženirji iz drugih držav. Z združenjem MOSHA je v letu 2014 soustvaril odmevno in visoko strokovno delavnico na temo delo na višini. Za poglabljanje povezanosti in sodelovanja med člani društva je večkrat soorganiziral vsakoletna društvena družabna srečanja.

Leon Vedenik, magister varnosti, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Št. izdanega priznanja: 143

Leto podelitve: 2014

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Magister varnosti Leon Vedenik, dipl. var. inž., je že vrsto let član društva varnostnih inženirjev Ljubljana. Bil je podpredsednik društva, član izvršilnega odbora društva in član ter soorganizator komisije za posvete in ekskurzije društva. Odlično sodeluje s svojimi stanovskimi kolegi iz društva pri različnih društvenih aktivnostih kakor tudi z drugimi strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu. Že vrsto let pod okriljem društva aktivno sodeluje tudi pri pripravi in izvedbi mednarodne znanstvene in strokovne konference “Menedžment in varnost”. Zadnja leta je še posebej aktiven na področju raziskovanja varnosti in zdravja pri delu, saj sodeluje na različnih posvetih, delavnicah ter konferencah tako doma kakor tudi v tujini z osnovnim namenom ter ciljem sistemskega vpeljevanja varnostne kulture in s tem posledično zagotavljanjem čim večje varnosti in zdravja tako zaposlenim kakor tudi preostalemu prebivalstvu.

Denis Štemberger, varnostni inženir, diplomirani organizator manager

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Št. izdanega priznanja: 144

Leto podelitve: 2014

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Denis Štemberger,  varnostni inženir in diplomirani organizator manager, je v Gorenju in med prvimi v Sloveniji izdelal program e-usposabljanja o varnosti in zdravju pri delu za zaposlene v administraciji, uporaben tudi za druge dejavnosti. V Gorenju je sodeloval pri vzpostavitvi sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001. Vpeljal je informacijsko podporo za vodenje evidenc za učinkovitejše obvladovanje sistema varnosti in zdravja. Sodeloval je pri izgradnji sistema prepoznave in merjenja nevarnih pojavov, prvih znanilcev odstopanj v delovnih procesih, ki so lahko vzrok nezgod. Je dolgoletni aktiven član Društva varnostnih inženirjev Velenje. Pomaga pri organizaciji strokovnih ekskurzij, izletov, strokovnih posvetov ter obvešča člane društva o spremembah predpisov.