PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA 2015

Martina Bončina, varnostna inženirka

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Št. izdanega priznanja: 145

Leto podelitve: 2015

Dobitnica prejme plaketo.

Utemeljitev: Martina Bončina je strokovna delavka za varstvo pri delu in požarno varnost ter odgovorna za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 v družbi Indramat elektromotorji.  V podjetju je vzpostavila sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu ter vpeljala preventivno ozaveščanje zaposlenih za prepoznavanje nevarnih pojavov. Po zaključenem študiju na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer varstvo pri delu in požarno varstvo, se je leta 1999 včlanila v Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske. V njem je zavzeto sodelovala v vseh aktivnostih in leta 2012 postala članica izvršnega odbora. S svojim strokovnim delom deluje povezovalno tako v društvu kot v podjetju.  Priznanje naj ji bo zahvala za dosedanje in spodbuda za nadaljnje delo.

Bojan Bucaj, varnostni inženir in univerzitetni diplomirani inženir tehnologije prometa

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Koper

Št. izdanega priznanja: 146

Leto podelitve: 2015

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Bojan Bucaj je leta 1997 svojo poklicno pot začel v podjetju Lama Dekani kot strokovni delavec na področjih varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Sodeloval je pri izdelavi programa za znižanje hrupa v delovnem procesu, vodenju projekta namestitve sistema za odkrivanje, javljanje in alarmiranje v primeru požara, izdelavi načrta za ustanovitev prostovoljne industrijske gasilne enote, pri vodenju projekta IWAY, IKEA in sprejemu certifikata ISO 14001.  Svojo poklicno pot je nadaljeval v Luki Koper, kjer je sodeloval pri vzpostavitvi sistema OHSAS 18001. Je presojevalec  za standarde ISO 14001, OHSAS 18001 ter EMAS. Med leti 2008 in 2012 je kot zunanji izvajalec Ljudske univerze Koper usposabljal kandidate za voznike viličarja, strojnike težke gradbene mehanizacije ter vlečnih in priklopnih vozil. Predsednik Društva varnostnih inženirjev Koper je bil med letoma 2007 in 2014. Organiziral je srečanja, posvete in strokovne ekskurzije (Wärtsilä Italija, Fincateri Italija, Pastor Zagreb, Unior Zreče, Lama Dekani, Salonit Anhovo). Skrbel je za prepoznavnost in strokovnost društva ter za povezovanje in pomlajevanje članstva.

Andrej Jerše, elektrotehnik, varnostni inženir, diplomirani organizator dela

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Št. izdanega priznanja: 147

Leto podelitve: 2015

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Andrej Jerše je diplomiral leta 1975 na Višji tehniški varnostni šoli v Ljubljani in leta 1990 na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Opravil je vse strokovne izpite s področja varnosti pri delu in požarne varnosti. Zaposlen je bil sprva v SGP Grosuplje in nato v Savskih elektrarnah Ljubljana.  Od leta 1985 do upokojitve je bil zaposlen na Zavodu za varstvo pri delu ZVD Ljubljana, d. d., sprva kot strokovni sodelavec  za vzgojo in izobraževanje na področju varstva pri delu, kasneje kot strokovni svetnik, vodja oddelka za vzgojo, predstojnik centra za strokovne naloge, vodja skupine za usposabljanje ter po reorganizaciji zavoda in do upokojitve ponovno kot strokovni svetnik. Izvajal je vse vrste usposabljanj s področja varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva, usposabljanja za strokovne izpite varstva pri delu in varstva pred požarom, usposabljanja za delo z nevarnimi snovmi, za poklicno kvalifikacijo, za varnostne svetovalce za prevoz nevarnih snovi, za koordinatorje za varnost in zdravje na začasnih in premičnih gradbiščih itd. Za pridobitev pooblastil za ta usposabljanja je izvedel potrebne postopke in pripravil ustrezne programe. Recenziral je članke za revijo DELO + VARNOST in sodeloval pri izdaji priročnikov za strokovni izpit. Od leta 2000 dalje je bil sodni izvedenec za področje varstva pri delu, od leta 2003 pa koordinator za varnost in zdravje na gradbiščih za fazo projektiranja in izvajanja projektov. Od leta 2004 je bil predavatelj predmeta Varstvo pri delu, požarna varnost in varstvo okolja na višji strokovni šoli Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani. Kot izvedenec nemedicinske stroke in specialist za varnost in zdravje pri delu je bil član senata invalidske komisije druge stopnje Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Član Društva varnostnih inženirjev Ljubljana je od začetka svoje poklicne poti, ko se je društvo imenovalo še »Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov«. Kot publicist in predavatelj ter v neformalnih srečanjih je vedno svoje znanje in izkušnje delil s člani društva, Zveze društev varnostnih inženirjev in Zbornice varnosti in zdravja pri delu.

Boštjan Brilej, rudarski tehnik, varnostni inženir, diplomirani organizator menedžer

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Št. izdanega priznanja: 148

Leto podelitve: 2015

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Boštjan Brilej je član Društva varnostnih inženirjev Velenje od leta 2000 in v zadnjem mandatu član nadzornega odbora društva. Je vodja štirih delovnih skupin za projekte po letnem planu društva za leto 2015 in eden od dveh urednikov spletne strani društva (www.dvi-velenje.si). V zadnjem obdobju je vodil oziroma koordiniral seminar o pregledih in preizkusih delovne opreme ter preiskavah škodljivosti v delovnem okolju z 89 udeleženci, seminar na gradbišču bloka 6 v TE Šoštanj s 107 udeleženci, prenovo statuta društva in pravilnika o finančnem poslovanju društva, strokovno ekskurzijo v Srbiji ter Bosni in Hercegovini, sistemsko pridobivanje novih članov društva ter  projekte v sodelovanju z Mestno občino Velenje. Leta 2011 je prejel veliko pozitivnih odzivov tudi iz drugih društev varnostnih inženirjev zaradi uveljavitve svoje pobude v postopku sprejemanja Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Uradni list RS, št. 109/2011), da naj bodo varnostni inženirji s končano Višjo tehniško varnostno šolo vključeni v pogoje, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec pri delodajalcu, ki opravlja strokovne naloge varnosti pri delu. Pravilnik tako določa, da mora imeti strokovni delavec opravljeno temeljno stopenjsko izobraževanje najmanj ravni 6/1 po KLASIUS – SRV iz naravoslovno tehničnega področja.

Marjan Krašna, varnostni inženir, diplomirani varnostni inženir in magister poslovnih ved

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije

Št. izdanega priznanja: 149

Leto podelitve: 2015

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Marjan Krašna je postal leta 1998 varnostni inženir na Višji varnostni tehniški šoli v Ljubljani, leta 2006 diplomirani varnostni inženir na Oddelku za tehniško varnost Fakultete za kemijsko tehnologijo in leta 2014 magister poslovnih ved na Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor. V podjetju Lozej, d. o. o., vodi oddelek za varnostno svetovanje, koordinacijo in izobraževanje. Je koordinator za varnost na gradbiščih. Pogodbeno predava predmet Varnost pri delu in varnostni predpisi na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici. Že vrsto let je aktiven član Društva varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije, več mandatov član izvršnega odbora društva ter od leta 2014 predsednik  društva. Sodeluje pri pripravi predlogov izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu, spremlja razvoj in novosti ter organizira seminarje, posvetovanja in predavanja za strokovno izpopolnjevanje varnostnih inženirjev. Svoje izkušnje in znanje v stroki z veseljem prenaša na sodelavce in člane društva.

Janez Nunčič, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Št. izdanega priznanja: 150

Leto podelitve: 2015

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Janez Nunčič se je po študiju leta 1981 zaposlil v nekdanjem Mercatorjevem Kmetijskemu kombinatu Sevnica. Leta 1982 je opravil strokovni izpit iz varstva pri delu, leta 1988 posebni del strokovnega izpita za delo s kmetijskimi stroji in leta 1986 strokovni izpit iz požarne varnosti. V kombinatu je v 45 enotah do leta 1999 opravljal naloge varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti  v kmetijskem sektorju, klavnici in predelavi mesa ter trgovini. Po reorganizaciji podjetja se je leta 1999 zaposlil v podjetju Mercator Dolenjska, d. d., kjer je v službi varstva pri delu opravljal strokovne naloge usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti za približno 1300 zaposlenih. Svojo poklicno pot je končal v delniški družbi Mercator Ljubljana, kjer je opravljal naloge varnosti in zdravja pri delu za kar 360 poslovalnic. V Društvu varnostnih inženirjev Celje je aktiven več kot 20 let in s strokovnim znanjem in delovnimi izkušnjami je pripomogel k uspešnosti njegovega delovanja. Svoje bogate izkušnje prenaša na mlajše člane društva.

Simo Vrlinič, varnostni inženir

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

Št. izdanega priznanja: 151

Leto podelitve: 2015

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Upokojeni varnostni inženir Simo Vrlinič je bil od leta 1965 dalje vodja službe za varnost pri delu v nekdanji tovarni BELT Črnomelj. Dolga leta je bil član invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v enoti Novo mesto.  Bil je ustanovni član Medobčinskega društva varnostnih inženirjev v Novem mestu in ves čas član upravnega odbora oziroma predsednik nadzornega odbora. V društvu je kljub upokojitvi še vedno aktiven. Je razvojno naravnan, kolegialen, pri delu resen in odgovoren ter nesebično prenaša svoje izkušnje.

Ivan Drevenšek, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

Številka izdanega priznanja: 152

Leto podelitve: 2015

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Ivan Drevenšek je zaposlen v podjetju Henkel Maribor kot vodja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Podjetje uspešno izvaja standarde ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001. Sodeloval je pri uvedbi  programa »Nič nesreč pri delu«, pri periodičnem izobraževanju zunanjih izvajalcev, pri uvedbi dovolilnic za varno delo, je član skupine za promocijo zdravja, sodeloval je pri uvedbi varnostnih pooblaščencev po obratih, pri instalaciji videonadzornega sistema, sistema za varno delo na strehah itd. V podjetju je vodil in koordiniral izgradnjo sistema aktivne požarne zaščite in uvajanje novitet v požarni zaščiti. Je član prostovoljnega industrijskega društva Henkel Slovenija in Prostovoljnega gasilskega društva Trniče. V Društvu strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj je aktiven v delovni skupini za strokovne ekskurzije in druženje, pri organiziranju strokovnih posvetov in izmenjavi strokovnih znanj o zdravju in varnosti pri delu ter požarni varnosti.