PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA 2016

Anton Ojsteršek, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Št. izdanega priznanja: 153

Leto podelitve: 2016

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Anton Ojsteršek se nenehno strokovno izobražuje. Leta 1984 je diplomiral na Višnji tehniški šoli v Ljubljani, leta 1986 opravil strokovni izpit  s področja varstva pri delu in leta 1988 strokovni izpit iz varstva pred požarom. Leta 2003 je postal koordinator za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Kot strokovni sodelavec na področju tehničnega varstva v KOVA, d. o. o., spretno in strokovno povezuje kadrovske procese s procesom vodenja  varnosti in zdravja pri delu in s tem zagotavlja kakovostno opravljanje zahtevnih in odgovornih nalog. Je skrben in nenehno izboljšuje delovne pogoje na gradbiščih in v podjetjih ter ozavešča zaposlene o varnem in zdravem načinu dela. Dosega vidne uspehe. V Društvu varnostnih inženirjev Celje predvsem na  področju izvajanja nalog koordinatorja na začasnih in premičnih gradbiščih aktivno sodeluje pri organiziranju seminarjev, posvetovanj in predavanj za strokovno izpopolnjevanje varnostnih inženirjev.

Mag. Igor Ivanovski, univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Št. izdanega priznanja: 154

Leto podelitve: 2016

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Igor Ivanovski je vodja Centra za ekologijo in varstvo okolja na Inštitutu za varstvo pri delu in varstvo okolja IVD Maribor. Gorenjska je eno od njegovih prednostnih območij, kar je odločilno za njegovo delo  in članstvo v Društvu varnostnih inženirjev Gorenjske. Je hkrati tudi član Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor. Kot predavatelj je v obeh društvih sodeloval na številnih posvetih in delavnicah na podlagi svojih 25 let dela in izkušenj na področju varnosti in zdravja pri delu. Kot predstavnik Slovenije in specialist za nevarne snovi je leta 1992 sodeloval na Konferenci za preprečevanje uporabe kemičnega bojnega orožja v Haagu. Vrsto let je sodeloval v komisijah za opravljanje strokovnih izpitov za odgovorne delavce, ki ravnajo s kemikalijami, fitofarmacevtskimi sredstvi, in v prevozih nevarnega blaga. Z ekipo mlajših sodelavcev se rad odpravi na meritve kemičnih snovi v delovnem okolju različnih podjetij.  Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru je uspešno zagovarjal magistrsko nalogo s področja varnosti in zanesljivosti v procesni tehniki. Priznanje Avgusta Kuharja naj mu bo dodatna  vzpodbuda   za nadaljnje delo in zahvala za dosedanje.

Ado Barbiš, diplomirani inženir strojništva

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Koper

Št. izdanega priznanja: 155

Leto podelitve: 2016

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Ado Barbiš je diplomirani inženir strojništva s strokovnim izpitom iz varnosti in zdravja pri delu. Zaposlen je v Šolskem centru Postojna, kjer poučuje strokovno-teoretične vsebine v modulih programa Strojništvo. Že pred zaposlitvijo je dolga leta sodeloval v komisijah za izvajanje zaključnih izpitov za avtomehanika, avtokleparja, strugarja, strojnega ključavničarja in avtoelektričarja. Na svoji dolgi poklicni poti je v različnih podjetjih opravljal delo konstruktorja, tehnologa priprave dela, vodje del strojnih instalacij in vodje tehničnega sektorja (vodenje servisa, urejanje dokumentacije in evidenc vozil, nadzor nad tehnično brezhibnostjo vozil ipd.). Od leta 2000 do 2004 je bil v Zvezi strojnih inženirjev (pred tem Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije ZSITS) član delovnih skupin za izobraževanje in za ekologijo. Od leta 1993 je aktiven član Društva varnostnih inženirjev Koper in rad svoje znanje prenaša drugim. V društvu je sodeloval na različnih seminarjih ter strokovnih ekskurzijah v Španiji, Nemčiji in Angliji. Aktivno je sodeloval pri pripravi zbornika ob trideseti obletnici društva.

Boris Lesjak, diplomirani varnostni inženir, magister znanosti (magistrski študijski program Fakultete za državne in evropske študije)

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

Št. izdanega priznanja: 156

Leto podelitve: 2016

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Mag. Boris Lesjak ima dolgoletne in bogate izkušnje kot strokovni delavec za varnost pri delu ter kot pooblaščena odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v številnih podjetjih in drugih poslovnih subjektih najrazličnejših dejavnosti širom po Sloveniji in v tujini. Deluje tudi v največjih podjetjih in v najzahtevnejših dejavnostih, kar je strokovni in osebni izziv ter zahtevno poslanstvo stroke varnosti in zdravja pri delu. Odlikuje ga aktivno, strokovno in vestno delo v različnih strokovnih združenjih na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Je aktiven član upravnega odbora Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor. Priznanje Avgusta Kuharja naj mu bo zahvala za dosedanje in vzpodbuda za nadaljnje strokovno delo.

Ingrid Kalin, diplomirana varnostna inženirka

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

Št. izdanega priznanja: 157

Leto podelitve: 2016

Dobitnica prejme plaketo.

Utemeljitev: Ingrid Kalin je leta 2013 uspešno zaključila študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer Varnost in zdravje pri delu in požarna varnost. Že v 2. letniku študija pa se je pridružila Medobčinskemu društvu varnostnih inženirjev Novo mesto in je v njem tajnica že četrto leto. Aktivna je bila pri projektu POZA (Preprečevanje, obvladovanje in zmanjševanje absentizma v delovnih okoljih), katerega nosilec je bila Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, strokovni partnerji pa Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto, Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto in Območna enota Novo mesto Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Septembra 2014 je opravila strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in strokovni izpit iz varstva pred požarom na Upravi Republike Slovenije za zašito in reševanje. Zaradi neugodnih časov za zaposlovanje se je takoj po študiju vključila v program Podjetno v svet podjetništva na Razvojnem centru Novo mesto. Le-ta ji je omogočal usmeritev v podjetniške vode in nova znanja na tem področju. Aprila 2015 je odprla lastno podjetje Grid, Ingrid Kalin s. p., kjer je v pomoč kolegom pri njihovih strokovnih nalogah. S svojim delom v društvu dokazuje pripadnost, razvojno naravnanost in inovativnost. K delu vedno pristopi resno in odgovorno in v društvo prinaša svež veter. Spodbudila je več mladih strokovnjakov varnostne stroke, da so se včlanili v društvo.

Peter Jančič, diplomirani varnostni inženir in magister znanosti (magistrski študijski program Fakultete za državne in evropske študije)

Predlagatelj: Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

Št. izdanega priznanja: 158

Leto podelitve: 2016

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Peter Jančič je član upravnega odbora, blagajnik in član projektnih skupin Društva strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj. V letih 2012 in 2013, ko je društvo prevzelo predsedovanje Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije, je bil njen predsednik. Zaradi svojega strokovnega pristopa deluje na druge člane društva pozitivno in ustvarjalno. Ima izjemno sposobnost za organizacijo in timsko delo in navezuje stike z drugimi društvi, upravnimi organi in inšpekcijami. Cenjen je kot dober strokovni sodelavec in partner pri razvoju integriranih sistemov vodenja zdravja in varnosti pri delu, skladnih z mednarodnimi standardi humanizacije dela.

Blaž Črnivec, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Št. izdanega priznanja: 159

Leto podelitve: 2016

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Blaž Črnivec se aktivno se vključuje v delavnice, usposabljanja in seminarje s področja varstva pri delu, varstva pred požarom ter pedagogike in andragogike. Svoje delo je posvetil predvsem sistemom varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom in jih pionirsko uvajal oziroma izboljševal v številnih gospodarskih družbah. Zaradi izkušenj in znanja je večkrat na poti tudi v večjih družbah v tujini, v Sloveniji pa svoje znanje najbolj uveljavlja v večjih sistemih, kakršna sta skupina Hidria in družba Hella Saturnus Slovenija. Zavzema se za dvig zavesti vodilnih delavcev in vodstva oziroma lastnikov družb o varnosti in zdravju pri delu. Usmerjal je implementiranje področja varnosti in zdravja pri delu v sistem vodenja za doseganje kvalitete in dobrega imena družbe. V Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana se je aktivno vključil leta 2006. Je član njegovega izvršnega odbora in ob podpori Jerneja Jenka je prevzel blagajniške posle. Aktiven je pri pripravi in izvedbi posvetov, izletov in družabnih dogodkov. Svoje znanje, pridobljeno iz knjig in na terenu pri številnih strankah, je vedno nesebično posredoval v društvu.