PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA 2020

Marija Marot, univerzitetna diplomirana inženirka kemijske tehnologije

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Leto podelitve: 2020

Št. izdanega priznanja: 180

Dobitnik prejme plaketo

Utemeljitev: Univerzitetna diplomirana inženirka kemijske tehnologije Marija Marot je po končanem pripravništvu svojo poklicno pot pričela v službi za varno delo v takratni Kovinotehni Celje, kjer je skrbela za varno delo z nevarnimi snovmi. Njen raziskovalni duh jo je v prvih 25 letih poklicne poti vodil še na druga področja ‒ od področja kakovosti po ISO 9001, certificiranja in servisiranja proizvodov, vodenja službe naložb, gospodarjenja in skupnih potreb, katere del je bila tudi služba za varno delo, ki je  poleg varnosti in zdravja pri  delu ter požarne varnosti vključevala še področje varstvo okolja. Njena poklicna pot se je po petnajstih letih s prevzemom Merkurja nadaljevala v Merkurju, kjer je vzpostavila  in vodila službo Ekologije. Kljub opravljanju različnih področij dela je njena stalnica bilo vseh 25 let varno delo z nevarnimi snovmi. Leta 2013 se je odločila za samostojno pot na področju kemikalij in varstva okolja. Kot višješolska predavateljica na višješolskih programih Varovanja in Telekomunikacij predava predmet Varnost in zdravje pri delu. Od leta 2015 v celjski Kovi, d. o. o., pokriva področje kemikalij, določene vsebine na področju varstva okolja ter na področju projektiranja izdeluje tehnološke načrte. Njeno specialno področje so ocene tveganja za delo s kemičnimi snovmi. Je aktivna članica sekcije za kemikalije in  komisije za varstvo okolja pri Trgovinski zbornici Slovenije, kjer je soavtorica Smernic za varno skladiščenje nevarnih kemikalij v trgovinski dejavnosti. Je aktivna članica Društva varnostnih inženirjev Celje in pomaga organizirati seminarje in strokovne ekskurzije. Svoje znanje redno nadgrajuje na seminarjih in posvetih ter marsikdaj prevzame vlogo predavateljice.

Marjan Jesenko, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Št. izdanega priznanja: 181

Leto podelitve: 2020

Dobitnik prejme plaketo

Utemeljitev: Marjan Jesenko je bil leta 1987 eden od ustanovnih članov Društva varnostnih inženirjev Gorenjske. Vseskozi je bil aktiven pri organizaciji društvenih seminarjev in strokovnih ekskurzijah. Zadnja dva mandata je član nadzornega odbora društva. Redno se je izobraževal in izpopolnjeval na seminarjih in simpozijih. Od leta 1986 je član sprva Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Veriga in kasneje Prostovoljnega gasilskega društva Radovljica. Od leta 1997 je sodni izvedenec s področja varstva pri delu. Je veteran vojne za Slovenijo. Na občnem zboru društva leta 2020 je postal častni član društva. Priznanje Avgusta Kuharja naj mu bo zahvala za dosedanje delo in vzpodbuda za bodoče delovne izzive.

Mirko Grželj, inženir za ladijsko strojništvo in diplomirani inženir prometno-energetske tehnike

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Koper

Št. izdanega priznanja: 182

Leto podelitve: 2020

Dobitnik prejme plaketo

Utemeljitev: Mirko Grželj je dolgoletni član Društva varnostnih inženirjev Koper. Po končani Pomorski šoli je svojo profesionalno pot začel kot asistent stroja na Splošni plovbi Piran. Na morju je preživel osem let in pridobil naziv I. častnik stroja ter med drugim opravil strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu. Karierna pot ga je vodila naprej v Steklarno Hrpelje-Kozina. Med letoma 1985 in 1988 je v steklarni opravljal naloge vodje priprave dela ter dela vodje energetike in vzdrževanja. Poleg drugih nalog je sodeloval pri projektu izgradnje novega dela steklarne z avtomatizirano proizvodno linijo. Nato ga je pot vodila v podjetje INA Slovenija, kjer je bil zaposlen do upokojitve. V podjetju je bil zaposlen kot tehnični direktor, vodja tehnične službe, direktor sektorja Plin Kozina ter kasneje kot vodja poslovne enote Plin. Bil je tudi pooblaščenec s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varstva okolja ter eksplozijske varnosti. Na podlagi pridobljenih pooblastil je sodeloval pri projektih pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj za skladišča, pretakališča ter plinske rezervoarje, izdelave projektne zasnove za preprečevanje večjih nesreč, vzpostavitve sistema zaščite in reševanja ter pri drugih projektih gradnje, rekonstrukcijah in vzdrževanju opreme ter nepremičnin. V društvu je aktiven član, ki rad prenaša znanje med preostale člane. Sodeloval je na različnih seminarjih, strokovnih ekskurzijah ter pri pripravi zbornika ob trideseti obletnici društva.

Anton Dolinšek, diplomirani varnostni inženir

Leto podelitve: 2020

Št. izdanega priznanja: 183

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Anton Dolinšek je specialist za delo z nevarnimi snovmi. Je aktiven član Društva varnostnih inženirjev Velenje, strokoven, predvsem pa nesebičen pri deljenju svojih izkušen in znanj. Član izvršnega odbora društva je že drugi mandat zapored.

Darko Kolnik, varnostni inženir

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

Leto podelitve: 2020

Št. izdanega priznanja: 184

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Odkar se je leta 1989 prvič zaposlil kot varnostni inženir, je Darko Kolnik član Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Novo mesto, ki deluje na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Razmišlja pozitivno, ima pravilen odnos ter zna delati in komunicirati z ljudmi. Kot »uradni fotograf« društva fotografira vse uradne dogodke, izobraževanja in strokovne ekskurzije. Kljub upokojitvi v letu 2018 se še vedno z veseljem udeležuje strokovnih ekskurzij društva in rad deli svoje strokovne izkušnje.

Marjan Djakovič, diplomirani inženir prometa

Predlagatelj: Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

Leto podelitve: 2020

Št. izdanega priznanja: 185

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Marjan Djakovič je od leta 2004 aktiven član Društva strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj. Trenutno je član disciplinske komisije. Aktivno sodeluje pri delu društva, pripravi strokovnih posvetov varnosti in zdravja pri delu ter dvigu varnostne kulture. V 35 letih poklicnega dela je kot strokovni delavec na področju tehnične varnosti pri Slovenskih železnicah deloval na delovnem mestu glavnega inženirja za infrastrukturo. V pripravljalni fazi projekta je bil član projektne skupine za drugi tir Divača‒Koper. Kot koordinator v fazi izvedbe je uspešno zaključil zahtevnejše projekte, rekonstrukcije in obnove železniške prometne infrastrukture na odsekih Pragersko‒Murska Sobota in Celje‒Pragersko. Trenutno je koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi izvedbe projekta železniške prometne infrastrukture na odseku Zidani Most‒Celje.