PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA 2001

Miroslav Savič, varnostni inženir

Zaposlen: TDR METALURGIJA d. d., Tovarniška cesta 51, 2342 RUŠE

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

Številka izdanega priznanja: 28

Leto podelitve: 2001

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Varnostni inženir Miroslav Savič se je vključil v Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor  leta 1983. Leta 1992 je prevzel nalogo tajnika društva, ki jo v korist vseh varnostnih inženirjev Maribora opravlja še danes. Pri svojem delu je vesten, marljiv, strokoven in dosleden. V podjetju pa je predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Tovarne dušika Ruše.

Dr. Franc Bohar, doktor medicine, specialist medicine dela s koncesijo za medicino dela, prometa in športa

Zaposlen: nadzorni zdravnik, predsednik zdravniške komisije I. stopnje pri ZZZS OE Murska Sobota

Predlagatelj: izvršni odbor Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije in Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja

Številka izdanega priznanja: 29

Leto podelitve: 2001

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Dr. Franc Bohar je specialist medicine dela s koncesijo medicine dela, prometa in športa. Je ustanovni član Društva strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja in aktiven član izvršnega odbora društva. Leta 1975 je opravil strokovni izpit iz varstva pri delu ter leta 1977 specializacijo na področju medicine dela. Bil je mentor številnim specializantom medicine dela. Ima status raziskovalca in je objavil več raziskovalnih nalog. Sodeloval je pri izdelavi ocenjevalne analize delovnih mest v Muri.  Med prvimi v Sloveniji je uvedel kompleksno zdravstveno varstvo industrijskih gasilcev.  Svoje bogate strokovne in delovne izkušnje je znal prenesti na društvene kolege in kolegice. S svojim sodelovanjem pri delu društva pomembno prispeva k motivaciji članstva in zainteresirane javnosti. S šalo vedno poskrbi  za dobro vzdušje med članstvom.

Slobodan Vlaovič, ekonomski tehnik

Zaposlen: knjigovodja (občinskega) proračuna

Predlagatelj: Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja

Številka izdanega priznanja: 30

Leto podelitve: 2001

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Slobodan Vlaovič je eden izmed ustanovnih članov Društva strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja in v društvu od vsega začetka vodi finančno knjigovodstvo. S svojim znanjem, delovnimi izkušnjami in avtoriteto ugodno vpliva na uspešno delovanje društva. Njegovo delo je pomembno tudi pri organizaciji seminarjev, predstavitev itd.

Ludvik Soklič, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Številka izdanega priznanja: 31

Leto podelitve: 2001

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Ludvik Soklič je že več kot desetletje dejaven član Društva varnostnih inženirjev Gorenjske in opravlja pomembne funkcije v izvršnem odboru društva. Je tudi ustanovni član sekcije tekstilcev v Društvu inženirjev in tehnikov tekstilne industrije Slovenije za varstvo pri delu. Njegov moto je, da delo krepi in bogati z delovnimi navadami in kdor te navade ima, mu v življenju ni pretežko. Je avtor dveh knjižic: Varstvo pri delu v tekstilni industriji ter Požarna varnost v tekstilni industriji. Na vsakoletnih posvetih tekstilcev pripravlja zanimiva predavanja iz varnosti in zdravja pri delu, povezana s prakso v podjetjih. Strokovne prispevke objavlja v internem časopisu in regijskem sindikalnem glasilu Informacije kranjskih sindikatov. Odlikujejo ga srčna kultura in vrednote, kot so skrb za zdravje, vitalnost, hvaležnost, veselje do dela, sodelovanje, zaupanje, ustvarjalnost in znanje.

Zlatko Podržaj, diplomirani varnostni inženir

Zaposlen: ISKRA SISTEMI d. d., Stegne 21, 1000  LJUBLJANA

Predlagatelj: Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije, Sekcija za gradbeništvo

Številka izdanega priznanja: 32

Leto podelitve: 2001

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Zlatko Podržaj je eden izmed pobudnikov za ustanovitev sekcije za gradbeništvo Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije in član njenega izvršnega odbora. Je tudi najzaslužnejši za uveljavitev inženirjev za tehniško varnost v Inženirski zbornici Slovenije med drugimi inženirskimi strokami, ki sodelujejo pri gradnji objektov. S svojim znanjem in vztrajnostjo je zagotovil, da so v Inženirski zbornici Slovenije inženirji tehniške varnosti organizirani v matični sekciji tehnologov in drugih inženirjev ter da se od leta 1999 pri njej redno opravljajo strokovni izpiti za stroko tehniške varnosti. Leta 1999 je oblikoval smernice za sistemsko ureditev varne gradnje.

Peter Petkovšek, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Številka izdanega priznanja: 33

Leto podelitve: 2001

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Peter Petkovšek je dejaven član ljubljanskega društva varnostnih inženirjev že od leta 1965. Večkrat je bil njegov podpredsednik in član izvršilnega odbora. Bil je diplomant prve generacije študentov samostojne Višje tehniške varnostne šole. Diplomiral je leta 1968. V letih 1981–1983 je bil drugi predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije. Na njegovo pobudo je bilo sprejeto pravilo, da predsedovanje Zvezi društev periodično prevzemajo vsa društva po Sloveniji. V letih 1985–1990 je bil eden izmed ustanoviteljev jugoslovanske zveze za napredek varnosti pri delu.

Milan Skaza, inženir kemije

Predlagatelj: Društvo inženirjev in tehnikov tekstilne industrije Slovenije za varstvo pri delu (DITTIS – VPD) z dodatno podporo Sindikata tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije (STUPIS)

Številka izdanega priznanja: 34

Leto podelitve: 2001

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Milan Skaza je bil prvi predsednik leta 1992 ustanovljenega Društva inženirjev in tehnikov tekstilne industrije Slovenije za varstvo pri delu (DITTIS – VPD), saj je bil že takrat med najaktivnejšimi na področju varnosti in zdravja pri delu tekstilnih delavcev. Društvo je svoj široko zastavljeni program dela izvajalo tudi za delavce usnjarskopredelovalne industrije. Milan Skaza je velik del opravljenega dela postoril sam ali pa spodbujal druge člane društva k delu. Društvo je med drugim izvajalo analize poškodb pri delu in o ugotovitvah obveščalo pooblaščene delavce za varnost in zdravje pri delu. Spremljalo je razvoj tehnologije. Izvajalo je izobraževalne programe za člane društva, pooblaščene delavce, delavce ter vodilne in vodstvene delavce. Izdelalo je, sproti dopolnjevalo in izdalo navodila za varno delo pri posameznih opravilih v tekstilni industriji. Društvo sodeluje z medicino dela in organizira vsakoletne strokovne oglede tekstilnih družb doma in v tujini.

Slobodan Drakulič, univerzitetni diplomirani inženir agronomije

Predlagatelj: Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije, Sekcija varnostnih inženirjev v kmetijstvu

Številka izdanega priznanja: 35

Leto podelitve: 2001

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Slobodan Drakulič je bil med letoma 1971 in 1998 vodja službe za varstvo pri delu in požarno varstvo za osem kmetijskih organizacij Kmetijske zadruge Krka Novo mesto s skupaj 2000 delavci.  Bil je med ustanovitelji sekcije varnostnih delavcev v kmetijstvu  in podpisnik ustanovne listine. V sekciji je bil tudi zelo dejaven. Bil je pobudnik strokovnih izobraževanj in seminarjev o varstvu pri delu v kmetijstvu. Dva mandata je bil predsednik sekcije in član izvršilnega odbora Zveze društev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije. V času svojega mandata se je trudil, da bi varno delo s pomočjo kmetijskopospeševalne službe prodrlo tudi do individualnih kmetov, ki so nevarnostim posebej izpostavljeni. Kljub upokojitvi je v sekciji še vedno dejaven.

Karel Lorenčak, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Številka izdanega priznanja: 36

Leto podelitve: 2001

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Karel Lorenčak v Društvu varnostnih inženirjev Celje aktivno deluje že od leta 1971. Večkrat je bil član upravnega odbora in dva mandata predsednik društva in član izvršilnega odbora Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije. Opravljal je tudi naloge blagajnika in tajnika. Sodeloval je pri usposabljanju delavcev za varno delo ter svoje znanje nesebično prenašal na druge člane društva. Na strokovnih posvetih društva je imel več referatov o programih usposabljanja. Izkušnje si je nabral pri strokovno zahtevnem delu v Aeru Celje (nevarne snovi), Komunali Celje (zmanjševanje števila poškodb pri delu) in Klasju Celje (mlinskopredelovalna dejavnost in pekarstvo).

Milorad Šikman, varnostni inženir in inženir rudarstva

Zaposlen: Premogovnik Velenje, Partizanska 78, 3320  VELENJE

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Številka izdanega priznanja: 37

Leto podelitve: 2001

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Milorad Šikman, od leta 1970 inženir rudarstva in varnostni inženir  v Premogovniku Velenje, d. d., nekdanji požarni inšpektor, predavatelj in pooblaščenec za izvajanje različnih strokovnih nalog z obeh področij, se je Društvu varnostnih inženirjev Velenje pridružil kmalu po njegovi ustanovitvi leta 1980 in sodeloval pri vseh pomembnejših aktivnostih. V zadnjem desetletju je postal eden najpomembnejših pobudnikov in organizatorjev dejavnosti društva. Kot tajnik društva je opravil tudi izjemno pomembna opravila za ustanovitev Zbornice varnosti in zdravja pri delu RS. Znan je kot pedanten strokovnjak, odličen predavatelj in mentor.