PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA 2002

Franc Mlinar, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Leto podelitve: 2002

Št. izdanega priznanja: 38

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: V proizvodnji bele tehnike in spremljajočih dejavnostih delniške družbe Gorenje več kot dvajset let opravlja strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu. Sodeluje pri izobraževanju in usposabljanju zaposlenih ter uvajanju novih delavcev v delo in proizvodnjo. V Društvu varnostnih inženirjev Velenje je aktiven od včlanitve leta 1982. Bil je član izvršnega odbora in tajnik društva. Sodeluje pri strokovnem delu društva in skrbi za družabne stike med člani.

Viktor Lampe, varnostni inženir in diplomirani inženir prometno energetske tehnike

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper

Leto podelitve: 2002

Št. izdanega priznanja: 39

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: V delniški družbi Inerevropa iz Kopra, kjer med 1500 zaposlenimi 500 delavcev dela na delovnih mestih s povečanim tveganjem, opravlja strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Deluje za napredek stroke tako v podjetju kot državi. Znan je po strokovni pomoči mladim inženirjem. Je zunanji predavatelj varstva pri delu na Srednji kovinarski in prometni šoli v Kopru in v poslovni enoti Koper zavoda za varstvo pri delu. V Medobčinskem društvu varnostnih inženirjev in tehnikov Koper deluje od leta 1975. Kot tajnik in član upravnega odbora je skrbel za kakovostno strokovno delo društva.

Štefan Greif, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike in magister tehničnih znanosti

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

Leto podelitve: 2002

Št. izdanega priznanja: 40

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Mag. Štefan Greif, direktor IVD Maribor, se je pred osmimi leti včlanil v Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor in ohranil dobro tradicijo sodelovanja med društvom in inštitutom. Kot član upravnega odbora društva je sodeloval pri organizaciji posvetov in strokovnih ekskurzij. V društvo je pritegnil precej novih članov. Sodeloval je pri nastajanju pomembnih dokumentov in predpisov in pri tem zastopal stališča društva.

Marko Koren, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Leto podelitve: 2002

Št. izdanega priznanja: 41

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Od leta 1973 opravlja strokovna dela varnosti in zdravja pri delu. Za inovacijske dosežke in strokovno delo je prejel vrsto priznanj. Leta 1989 je ustanovil prvo zasebno podjetje na področju varstva pri delu v Sloveniji, katerega lastnik in direktor je (CPV, d. o. o., Center za varnost in zdravje pri delu, Tbilisijska 57, 1000  LJUBLJANA). Od leta 1978 je član izvršilnega odbora Društva varnostnih inženirjev Ljubljana. Bil je oziroma je predsednik društva in Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije. Organiziral je vrsto posvetov in strokovnih ekskurzij za pridobitev znanj  o evropskih standardih in strategijah varnosti. V društvo je pridobil številne mlade člane. Bil je ustanovni član Zbornice varnosti in zdravja pri delu in je član njenega častnega razsodišča.

Lovrenc Mrak, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Leto podelitve: 2002

Št. izdanega priznanja: 42

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Opravlja strokovna dela varnosti in zdravja pri delu od leta 1978. Svoje stalno strokovno izpopolnjevanje zaokroža z magistrskim študijem. Leta 1992 je ustanovil uspešno podjetje Komplast, d. o. o., ki izvaja strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva in varstva okolja in v njem zaposljuje 25 strokovnih delavcev. Podjetje je bo letos začelo postopek za pridobitev certifikatov ISO 9001, 17025 in 45001. Član Društva varnostnih inženirjev Ljubljana je od leta 1978 in od leta 1979 tudi član upravnega odbora. Organiziral je vrsto posvetov, ekskurzij in seminarjev. Sooblikoval je stališča društva in je zato zaslužen za prepoznavnost društva v širši strokovni javnosti.

Ciril Blagotinšek, inženir varstva pri delu in požarnega varstva

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Leto podelitve: 2002

Št. izdanega priznanja: 43

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Ciril Blagotinšek je od leta 1970 do upokojitve v letu 2000 opravljal strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva. Od istega leta dalje deluje v Društvu varnostnih inženirjev Celje, kjer je organiziral številne seminarje in posvete. V društvu je bil dvakrat predsednik. Bil je tudi predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije in član predsedstva Zveze varnostnih inženirjev Jugoslavije. V Zvezi sindikatov Jugoslavije je sodeloval pri mednarodni izmenjavi strokovnjakov varnosti pri delu in humanizacije dela. Bil je sodni izvedenec za varstvo pri delu. Sodeloval je pri nastanku Zakona o varstvu pri delu ter Pravilnika o pregledih delovne opreme. Posebej se je angažiral pri uvajanju predhodnega varstva v fazi projektiranja tehnoloških postopkov. Zaslužen je za prve meritve imisij v okolje v celjski regiji.

Bojan Srovin, varnostni inženir in univerzitetni diplomirani organizator dela

Predlagatelj: Sekcija za gradbeništvo

Leto podelitve: 2002

Št. izdanega priznanja: 44

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Bojan Srovin je zaposlen v Gradbenem podjetju Grosuplje, d.,d., na delovnem mestu vodje službe varstva pri delu. Strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu izvaja v podjetju, ki sodi v panogo, za katero je značilna večja nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare delavcev. S svojim dolgoletnim delom zagotavlja in uveljavlja stroko tehniške varnosti v poslovanju podjetja. Zato je v podjetju varnost in zdravje pri delu ena pomembnejših vrednot. Rezultat je uveljavljen sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu na gradbenem projektu, ki je del sistema vodenja kakovosti v podjetju, kakor tudi število nezgod, ki je že od leta 1994 in tudi v letu 2001 pod povprečjem v panogi gradbeništvo. Bojan Srovin je aktiven član društva varnostnih inženirjev in je predsednik sekcije za gradbeništvo v Zbornici varnosti in zdravja pri delu.

Zdenka Markič, univerzitetna diplomirana inženirka tekstilne tehnologije

Predlagatelj: Društvo inženirjev in tehnikov tekstilne industrije Slovenije – za varstvo pri delu s podporo Sindikata tekstilne in usnjarskopredelovalne industrije Slovenije

Leto podelitve: 2002

Št. izdanega priznanja: 45

Dobitnica prejme plaketo.

Utemeljitev: Zdenka Markič je povezala svoje tehnološko znanje z varnostjo in zdravjem delavcev pri delu. Več kot 20 let je bila vodja službe varstva pri delu v družbi z 2500 zaposlenimi. Je sodna izvedenka na področju varnosti in zdravja pri delu. Od leta 1992, ko je bilo ustanovljeno Društvo inženirjev in tehnikov tekstilne industrije Slovenije za varstvo pri delu, je vedno sodelovala pri njegovem programu. Mlajšim kolegom je v pomoč pri izvedbi zahtevnejših nalog – zlasti pri izdelavi ocen tveganja v letu 2001 in 2002.

Štefan  Kalamar, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Leto podelitve: 2002

Št. izdanega priznanja: 46

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Štefan Kalamar opravlja strokovna dela varnosti in zdravja pri delu od leta 1978 v Gorenjski predilnici Škofja Loka. Že več kot desetletje aktivno deluje tako v Društvu varnostnih inženirjev Gorenjske kot v Društvu inženirjev in tehnikov tekstilne industrije Slovenije za varstvo pri delu. Organiziral je več tematskih delavnic pripravil predavanja, povezana s prakso v podjetjih. Je avtor in soavtor izjave o varnosti z ocenami tveganja ter strokovnih podlag za usposabljanje in preizkuse znanja iz nevarnih snovi, za preglede delovnih priprav in naprav, požarnega reda in gospodarjenja z odpadki itd.

Marjan Šmalc, varnostni inženir

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

Leto podelitve: 2002

Št. izdanega priznanja: 47

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Marjan Šmalc od leta 1989 dela v Službi varnost in varstvo pri delu v delniški družbi Revoz iz Novega mesta. V varnosti in zdravju pri delu v REVOZU se kažejo njegovi sodobni pogledi na stroko. Je sodni izvedenec za varstvo pri delu. V Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Dolenjske, Posavja in Bele krajine se je včlanil leta 1990. Bil je tajnik društva in kot tajnik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije soorganizator strokovnega posveta zveze društev na Otočcu leta 1993. Soorganiziral je vse strokovne ekskurzije in posvete društva po letu 1990. Je predsednik Območnega odbora Zbornice varnosti in zdravja pri delu za Dolenjsko.