PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA 2021

Branko Brišnik, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Leto podelitve: 2021

Št. izdanega priznanja: 186

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Branko Brišnik je od leta 2008 aktiven član Društva varnostnih inženirjev Celje, pomaga pri organizaciji seminarjev in strokovnih ekskurzij ter si prizadeva za včlanitev novih članov društva. Svojo poklicno pot je začel leta 1983 kot elektrotehnik v Rudniku lignita Velenje in po prezaposlitvi kot vzdrževalec – elektronik v Gorenju Gospodinjski aparati. Septembra 1989 je na Višji tehniški varnostni šoli diplomiral kot varnostni inženir. Kot strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu ter za varstvo pred požari se je zaposlil pri samostojnem podjetniku Janku Polšaku in po letu 2008 v lastnem velenjskem podjetju BRIX Branko Brišnik, s. p. Kot samostojni podjetnik in kot zaposlen v celjskem podjetju KOVA, d. o. o., je opravljal naloge koordinatorja na začasnih in premičnih gradbiščih, preglede delovne opreme, meritve zaščite pred električnim udarom, ekološke meritve ter usposabljanja za varno delo. Od leta 2018 je inženir za varnost in zdravje pri delu v žalski livarni Omco Metals Slovenia.

Marjan Lukežič, magister tehnologije prometa in diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Leto podelitve: 2021

Št. izdanega priznanja: 187

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Marjan Lukežič je že več kot desetletje pomemben in vpliven član Društva varnostnih inženirjev Ljubljana. Od leta 2016 do 2020 je kot član Komisije za pripravo posvetov, delavnic in strokovne literature sodeloval pri utemeljevanju programov strokovnih posvetov in konferenc za stalno strokovno usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu. Samoiniciativno in med prvimi predlaga njihove programe in daje druge pobude za delovanje društva. Z elektronsko pošto članstvo obvešča o novih dognanjih stroke. Dobrodošli so bili njegovi nasveti za uspešno izvedbo prvih spletnih posvetov društva, ko ti zaradi epidemije covida-19 niso mogli biti v predavalnici. Pedagoško in raziskovalno je do leta 2019 deloval na Katedri za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo na Univerzi v Ljubljani.

Miran Gabrijelčič, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije

Leto podelitve: 2021

Št. izdanega priznanja: 188

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Miran Gabrijelčič je vso delovno dobo delal v podjetju Salonit Anhovo, bazični industriji z velikimi varnostnimi in okoljskimi problemi, ki jih je potrebno sproti in sistemsko rešiti. Uporaba azbesta je bila z zakonom prepovedana leta 1996. Vodil je pripravo strokovnih podlag za azbestno zakonodajo. V svoji diplomski nalogi je obdelal problematiko hrupa v cementni industriji z varnostnega in zdravstvenega vidika. Postal je vodja varstva pri delu v matičnih kamnolomih in tehnični vodja za površinske kope v zunanjih podjetjih. Od leta 1997 do upokojitve leta 2017 je bil član upravnega odbora in aktivno sodeloval pri vseh društvenih aktivnostih. Društvo je izvedlo strokovne ekskurzije v ZDA, na Sicilijo, Irsko, v Srbijo in drugam. Na področju usposabljanja je sodeloval s svojimi strokovnimi prispevki in večkrat omogočil vpogled v praktične inženirske metode varnosti in zdravja pri delu v svojem delovnem okolju. Svoje znanje je nesebično prenašal na mlajše kolege v podjetju in v društvu. Od upokojitve dalje je član nadzornega odbora društva ter sodeluje v strokovnih debatah, kadar meni, da lahko pripomore k strokovnim rešitvam in boljši varnosti zaposlenih.

Miša Biro, profesorica biologije in kemije ter doktorica znanosti s področja kemije

Predlagatelj: Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

Leto podelitve: 2021

Št. izdanega priznanja: 189

Dobitnik prejme plaketo.

Utemeljitev: Miša Biro je od leta 2009 aktivna članica Društva strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj. Je strokovna sodelavka in tajnica društva. V društvu ves čas aktivno sodeluje pri pripravi in organizaciji strokovnih posvetov in ekskurzij ter drugih dogodkov, povezanih z dvigom varnostne kulture. Spremlja novosti in posreduje uporabne informacije o ravnanju z nevarnimi snovmi za objavo v strokovnih priročnikih, ki jih izdaja Založba Forum Media. Svetuje podjetjem pri vzpostavitvi in izvajanju standarda za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001 ter varnostnega standarda SCC za storitve s svojo ali pogodbeno delovno silo. Izvaja usposabljanja po standardu SCC. Je predavateljica na prvem usposabljanju za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V večjih sistemih izvaja usposabljanja in delavnice o varnem delu z nevarnimi snovmi (ravnanje z njimi, skladiščenje, označevanje, pretakanje, uporaba osebne varovalne opreme …) ter o ravnanju v izrednih razmerah (prva pomoč, evakuacija …). Izvaja praktične vaje in predava o prepoznavanju nevarnosti pri ravnanju z nenevarnimi in nevarnimi odpadki ter njihovem sortiranju, o tveganjih in nevarnostih, o pomembnosti uporabe osebne varovalne opreme za preprečevanje/zmanjševanje nevarnosti za nezgode, o skladiščenju in reagiranju v primeru izrednih razmer.

Marjeta Novinšek, tehnik zdravstvene nege in diplomirana varnostna inženirka

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Leto podelitve: 2021

Št. izdanega priznanja: 190

Dobitnica prejme plaketo.

Utemeljitev: Marjeta Novinšek je od leta 2008 članica Društva varnostnih inženirjev Velenje. Je aktivna, strokovna, natančna in dobra organizatorka dela tako v skupini za izvedbo seminarjev kot tudi pri drugih društvenih aktivnostih. Članica izvršnega odbora društva je že drugi mandat zapored, trenutno so ji zaupane administrativne naloge. Odlikuje jo nesebičnost in kolegialnost. Enako nesebično svoje znanje in izkušnje kot predavateljica, mentorica in sodnica deli tudi svojim  gasilskim tovarišem. Ima čin gasilske častnice. Strokovno je delala v proizvodnji avtomobilske industrije in v družbi z dovoljenjem za delo na vseh gospodarskih področjih. Sedaj je strokovna delavka za varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom v  družbi za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, kjer vključuje opravljanje strokovnega dela tudi v gradbeništvu. Naj ji bo priznanje Avgusta Kuharja spodbuda za nadaljnje delo!